قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینمایند


مصوب 1308/2/31 کمیسیون قوانین عدلیه
ماده 1 - اول- هرگاه محکوم علیه یا مدیون یا کفیلی مال غیر را مال خود معرفی نماید و همچنین اگر مدعی علیه برای تأمین مدعی به،مال متعلق به غیر را مال خود معرفی کند و برای وصول حق محکوم له یا دائن و یا تأمین مدعی به عملیاتی نسبت به آن مال بشود،محکوم له یا دائن و یا طرفی که مدعی به او تأمین شده مسؤول خسارات وارده بر صاحب مال نخواهد بود و صاحب مال میتواند برای جبران خسارات خود به کسیکه مال او را مال خود معرفی کرده است مراجعه کند.
تبصره- اشخاصی که از ابتدای 1303 تا تاریخ اجرای این قانون در موارد مذکوره در ماده فوق مال غیر را مال خود معرفی کرده‌اند نیز مشمول ماده فوق خواهند بود.
ماده 2 - دوم- محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.
ماده 3 - سوم- این قانون از پانزدهم خرداد 1308 به موقع اجراء گذارده میشود.
2(1)