دستورالعمل نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغها موضوع تبصره(3)الحاقی ماده (2)اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

(موضوع ماده 8 تصویب‌نامه شماره /59879ت 37110 ه‍ مورخ 1386/4/19 هیأت محترم وزیران)مصوب وزیر جهاد کشاورزی

الف)ترکیب کمیسیون تقویم و نحوه تشکیل آن


1-کمیسیون تقویم در هریک از شهرستانها با حضور نمایندگان استانداری،سازمان امور اقتصادی و دارایی و سازمان جهاد کشاورزی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تشکیل که جلسات آن با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و رأی اکثریت اعضاء معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره 1- استانداری،امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی استانها موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل نمایندگان خود را برای عضویت در کمیسیون تقویم شهرستانها به دبیرخانه کمیسیون تبصره 1 ماده 1 معرفی نمایند.
تبصره 2- حضور اعضاء کمیسیون قائم به شخص بوده و حق تفویض و تعیین جانشین یا نماینده را نخواهند داشت.
تبصره 3- معرفی یک نماینده برای عضویت در چند کمیسیون تقویم در شهرستانهای تابعه استان حسب مورد بلا مانع میباشد.
2-کمیسیون تقویم موظف است حداکثر 20 روز پس از درخواست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نسبت به تقویم و ارزیابی اراضی اقدام نماید.
3-مدیریت جهاد کشاورزی استان موظف است نسبت به تشکیل دبیرخانه،ثبت و نگهداری سوابق اقدام نماید.
تبصره- رئیس اداره یا کارشناس مسئول امور اراضی شهرستان به عنوان دبیر کمیسیون تعیین میگردد.

ب)نحوه تقویم و ارزیابی


قیمت روز اراضی زراعی و باغها با کاربری جدید یا مورد تقاضا توسط کمیسیون تقویم،با در نظر گرفتن ارزش کاربریهای مشابه در نزدیکترین فاصله عرفی از محل وقوع ملک دوری و نزدیکی به شهرها،روستاها و امور خدماتی و زیربنایی و با انجام بررسیهای فنی و تحقیقات محلی و بازدید زمین،دیده میشود.قیمت تعیین‌شده نباید کمتر از قیمت روز زمین با کاربری فعلی باشد.

ج)نحوه ایجاد وحدت رویه و نظارت


1-به منظور نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل و عملکرد کمیسیونهای تقویم و ارزیابی شهرستانها،سازمان جهاد کشاورزی موظف است نسبت به پیگیری معرفی به موقع نمایندگان استانداری و امور اقتصادی و دارایی،تشکیل به موقع کمیسیونها و تنظیم صورتجلسات مربوطه و ابلاغ آن اقدام نماید.
2-سازمان امور اراضی موظف است به منظور ایجاد وحدت رویه نسبت به تهیه فرم‌های موضوع این دستورالعمل اقدام نماید.
3-تصمیم کمیسیون تقویم از زمان اعلام به متقاضی به مدت 6 ماه اعتبار خواهد داشت و در صورت انقضای مدت مذکور و یا عدم واریز عوارض در مدت مقرر،قیمت ملک مجددا توسط کمیسیون تقویم تعیین و اعلام خواهد شد.
4-در مهلت اعتبار تقویم،کمیسیون پس از اعلام نظریه کارشناسی خویش به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان،حق تجدید نظر در قیمت تقویم شده را ندارد.
5-مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان یا دبیرخانه کمیسیون مجاز به قبول درخواست تخفیف و یا تقسیط و یا هرگونه مساعدت دیگری در خصوص عوارض موضوع ماده 2 قانون نمیباشد.
6-آن دسته از تغییر کاربریهای غیر مجاز که کمیسیون اقدام به ارزیابی نموده و پرونده مربوطه در محاکم قضائی مطرح و منجر به صدور حکم قطعی نگردیده در پایان مهلت 6 ماهه اعتبار ارزیابی،مدیریت جهاد کشاورزی موظف است از کمیسیون تقویم،ارزیابی جدید را درخواست و کمیسیون نیز مکلف است حداکثر ظرف مدت 20 روز قیمت‌گذاری جدید را به مدیریت مذکور اعلام نماید.
7-سازمان جهاد کشاورزی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش واریز عوارض موضوع ماده 2 قانون را پس از تأیید خزانه به سازمان مسکن و شهرسازی ارسال نماید.
2(3)