دستورالعمل ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

(موضوع ماده 10 تصویبنامه شماره /59879ت 37110 ه‍ مورخ 1386/4/19 هیأت وزیران) مصوب وزیر جهاد کشاورزی
الف)تعاریف:
1-کارگاه یا واحد صنایع تکمیلی،غذایی و تبدیلی:
کارگاه صنایع تکمیلی و غذایی و واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، بنگاه‌های تولیدی هستند که به موجب جواز تأسیس یا موافقت اصولی صادره از سوی دستگاه‌های اجرایی ذی ربط به فعالیت میپردازند و مصادیق آن بر اساس کدهای آیسیک (ویرایش سوم)به شرح پیوست میباشد.
2-ضوابط زیست محیطی:
عبارتست از ضوابط و مقررات استقرار صنایع و در داخل مناطق چهارگانه با رعایت ضوابط خاص و حساسیتهای مناطق مذکور با تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست و پس از کسب استعلام ملاک عمل خواهد بود.
3-سایر تولیدات کشاورزی:شامل فعالیتهایی از قبیل پرورش قارچ،آبزیان،اسب،کرم ابریشم، زنبورداری،تولید نهال و بذر و...میباشد که حسب اظهار نظر معاونت‌های ذی ربط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و پس از تصویب کمیسیون تبصره 2 جزء(3)این دستورالعمل اعلام میگردد.
تبصره 1- با توجه به اینکه فعالیتهای مندرج در تبصره 4 الحاقی به ماده 1 بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمیشوند،لذا انجام اقدامات تکمیلی که حسب مورد لازمه و مکمل زیرساختها و تأسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزی میباشند از قبیل:
1-احداث راههای بین مزارع.
2-تأسیسات تأمین و انتقال آب کشاورزی و کانالهای زهکشی.
3-ایستگاههای پمپاژ و استخرهای ذخیره آب کشاورزی.
4-موتورخانه و آشیانه ماشین‌آلات کشاورزی(هانگار).
5-اتاق کارگری و نگهبانی.
6-دیوارکشی باغات.
7-محل جمع‌آوری و نگهداری محصولات کشاورزی.
با رعایت ضوابطی که توسط سازمان امور اراضی برای هریک از اقدامات مذکور تعیین و اعلام میگردد مشمول این تبصره میگردد.
تبصره 2- سایر مصادیقی که در این دستورالعمل به آنها اشاره نگردیده است حسب مورد، توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی،صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و سازمانهای حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری تشخیص و احصاء خواهد گردید و مراتب توسط سازمان امور اراضی ابلاغ خواهد شد. رأی کمیسیون مزبور با اکثریت آراء ملاک عمل بوده و جلسات در محل دبیرخانه مرکزی مستقر در سازمان امور اراضی تشکیل خواهد شد.
ب‌قلمرو اجرای فعالیتهای مذکور در تبصره 4 الحاقی به ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها:
اراضی زراعی و باغی که خارج از محدوده شهرها،شهرکها و محدوده روستاهای دارای طرح هادی مصوب واقع است،میباشد.
ج)-ضوابط و مراحل رسیدگی فعالیتهای موضوع تبصره 4 ماده 1:
1-در صورت وصول استعلام از مراجع ذی ربط یا درخواست متقاضی و ارائه مدارک و مستندات اعم از طرح،نقشه محدوده اراضی مورد تقاضا،مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پس از تطبیق موقعیت زمین و مطابقت آن با مفاد تبصره فوق و احراز شمول این دستورالعمل، مکلف است به منظور رعایت ضوابط زیست محیطی ضمن استعلام لازم از اداره حفاظت محیط زیست و اخذ نظریه اداره مذکور مراتب را با رعایت ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها،همراه پرونده متشکله به سازمان جهاد کشاورزی استان(مدیریت امور اراضی استان)ارسال نماید.
تبصره- سازمان جهاد کشاورزی موظف است قبل از صدور موافقت‌نامه در مواردی که متقاضی فاقد سند مالکیت رسمی باشد پس از استعلام و اخذ نظریه سازمان مسکن و شهرسازی استانها در مورد اراضی واقع در حریم شهرها و در مورد اراضی خارج از حریم شهرها از اداره کل منابع طبیعی نسبت به اخذ تعهدنامه رسمی از ایشان مبنی بر پذیرش مسؤولیت هرگونه دعوی احتمالی و به عهده گرفتن خسارات و غرامت وارده راجع به مالکیت ملک محل اجرای طرح اقدام نماید.
2-مدیریت امور اراضی پس از وصول و بررسی پرونده و سایر مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه،حسب مورد موافقت یا عدم موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی را با اجرای طرح مورد نظر حداکثر ظرف یک ماه به مرجع استعلامکننده یا متقاضی اعلام مینماید.رعایت نکات ذیل قبل از صدور موافقت از سوی سازمان جهاد کشاورزی لازم‌الاجراء است.
2-1-توسعه و ایجاد واحدها و کارگاههای صنایع تکمیلی،تبدیلی و غذایی را در نواحی و شهرکهای صنعتی هدایت و در موارد ضرورت از اراضی زراعی و باغی غیر قابل کشاورزی و کم بازده استفاده شود.
2-2-حتی المقدور از صدور موافقت در اراضی زراعی درجه 1 و 2 و همچنین باغها و اراضی واقع در محدوده قطب‌های کشاورزی،اراضی تحت شبکه‌های آبیاری زیردست سدها و تجهیز و نوسازی شده خودداری نمایند.
2-3-به مزیت نسبی تولیدات کشاورزی و الگوی کشت منطقه توجه شود.
2-4-رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی(مصوب 1385/11/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام)در انتخاب محل اجرای طرح الزامی است.
2-5-حتی المقدور در انتخاب محل اجرای طرح،حفظ یکپارچگی اراضی،مد نظر قرار گرفته به نحوی که ایجاد راههای دسترسی،موجب تخریب بیرویه اراضی نشود.
2-6-در نظر گرفتن حداقل مساحت مورد نیاز برای اجرای طرح،توسط مراجع صادرکننده موافقت اصولی مورد تأکید میباشد.
3-در ذیل موافقت‌نامه‌های صادره قید گردد:
3-1-این موافقت‌نامه صرفا در اجرای طرح‌های تبصره 4 الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها صادر شده و هیچگونه حق مالکیتی برای دارنده موافقتنامه ایجاد نخواهد نمود.
بدیهی است در صورتی که بعدا راجع به ملک محل اجرای طرح،ادعا و اختلافی از باب مالکیت به وجود آید مسؤولیت آن منحصرا متوجه دارنده موافقت‌نامه خواهد بود.
3-2-این موافقت‌نامه مجوز احداث بنا نمیباشد و اخذ مجوز لازم از مراجع ذی ربط الزامی میباشد.
د)-ضوابط طرح‌های موضوع تبصره 1 اصلاحی ماده 2 قانون:
فعالیتهای موضوع این تبصره در خارج از محدوده شهرها،شهرکها و روستاها(به جز مواردی که در تبصره 4 الحاقی به ماده یک قانون قید گردیده)،مشمول طرح در کمیسیون تبصره(1)ماده (1)است لیکن از پرداخت عوارض معاف میباشند.
ه‍)-ضوابط تغییر کاربری برای سکونت شخصی صاحبان زمین:
1-تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان زمین موضوع تبصره 1 اصلاحی ماده 2 قانون با مجوز کمیسیون تبصره 1 ماده 1 و با توجه به ضوابط ذیل مجاز خواهد بود:
1-1-در محدوده روستاهای فاقد طرح هادی مصوب،مرجع صدور پروانه احداث بنا مکلف است پس از اخذ استعلام از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مورد ضوابط فنی ساخت‌وساز مسکونی،قبل از صدور مجوز تأییدیه کمیسیون تبصره 1 ماده 1 را اخذ نماید.
1-2-در اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده روستاها،شهرها و شهرکها مرجع صدور مجوز احداث بنا مکلف است قبل از صدور مجوز،تأییدیه کمیسیون تبصره 1 ماده 1 را در مورد ضرورت تغییر کاربری اخذ نماید.
تبصره- اراضی داخل محدوده روستاهای دارای طرح هادی مصوب(شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن)مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از ضوابط این دستورالعمل مستثنی میباشند.
2-دبیرخانه‌های کمیسیون تبصره یک ماده یک استان‌ها موظفند فهرست افرادی که از معافیت موضوع این دستورالعمل استفاده نموده‌اند،به نحوی ثبت و ضبط نمایند تا احتمال صدور مجوز مکرر منتفی گردد.
و)-ضوابط صدور مجوز برای سایر فعالیت‌های موضوع تبصره(1)اصلاحی ماده (2)قانون:
1-مصادیق فعالیتهای تبصره 1 اصلاحی ماده 2 قانون عبارتند از صنایع تبدیلی موضوع تبصره مذکور به علاوه فهرست صنایع دستی اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری که به پیوست این دستورالعمل ابلاغ میگردد.
2-ضوابط صدور مجوز برای فعالیتهای تبصره(1)اصلاحی ماده (2)قانون مطابق دستورالعمل نحوه و چگونگی دریافت تقاضا،تشکیل و تکمیل پرونده،بررسی کارشناسی،طرح درخواست در کمیسیون تبصره(1)ماده (1)،نگهداری سوابق و مصوبات و ابلاغ تصمیمات کمیسیون و کمیسیون تقویم،خواهد بود.
نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها خواهد بود.
2(3)