دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 10«قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1385/8/1 مجلس شورای اسلامی»


مصوب وزیر جهاد کشاورزی (موضوع ماده 11 تصویبنامه شماره /59879ت 37110 ه‍ مورخ 1386/4/19 هیأت وزیران)
1-اقدامات ذیل در صورتی که در اراضی زراعی و باغهای موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی در قالب طرح‌های تبصره 4 الحاقی قانون مذکور حسب مورد صورت گیرد و مانع از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی شود به عنوان مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز تلقی میگردد:
برداشت یا افزایش شن و ماسه.
ایجاد بنا و تأسیسات.
خاکبرداری و خاکریزی.
گودبرداری.
احداث کوره‌های آجر و گچ‌پزی.
پیکنی.
دیوارکشی اراضی.
دپوی زباله،نخاله و مصالح ساختمانی،شن و ماسه و ضایعات فلزی.
ایجاد سکونتگاههای موقت.
استقرار کانکس و آلاچیق.
احداث جاده و راه.
دفن زباله‌های واحدهای صنعتی.
رها کردن پساب‌های واحدهای صنعتی،فاضلاب‌های شهری،ضایعات کارخانجات.
لوله‌گذاری.
عبور شبکه‌های برق.
انتقال و تغییر حقابه اراضی زراعی و باغات به سایر اراضی و فعالیتهای غیر کشاورزی.
سوزاندن،قطع و ریشهکنی و خشک کردن باغات به هر طریق.
مخلوطریزی و شن‌ریزی.
احداث راه‌آهن و فرودگاه.
احداث ؟؟؟ سبز.
؟؟؟
؟؟؟ ذخیره آب غیر کشاورزی.
احداث پارکینگ مسقف و غیر مسقف.
محوطه‌سازی(شامل سنگفرش و آسفالتکاری،جدول‌گذاری،سنگ‌ریزی و موارد مشابه).
صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی و طرح‌های موضوع تبصره 4 فوق الذکر.
صنایع دستی.
طرح‌های خدمات عمومی.
طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی(ملیاستانی).
تبصره- تشخیص سایر مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز به عهده سازمان امور اراضی کشور بوده و سازمان جهاد کشاورزی استان موظف است در صورت ابهام نظریه سازمان مذکور را استعلام و بر اساس آن عمل نماید.
2-تغییر هریک از فعالیتها و طرح‌های موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده یک قانون به خارج از مصادیق و ضوابط تبصره مذکور بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون تغییر کاربری غیر مجاز تلقی میگردد.
تبصره- تغییر فعالیتها و طرح‌های موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده یک قانون به سایر طرح‌های مندرج در تبصره مذکور مستلزم اخذ گواهی لازم از اداره کل محیط زیست استان و موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی میباشد.
2(3)