ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها،شهرکها و طرح هادی روستاها


مصوب وزیر جهاد کشاورزی
ماده 1 - اصطلاحات مندرج در این ضوابط در معانی مشروح زیر به کار میرود:
الف‌اراضی تحت کشت:اراضی که تحت کشت محصولات زراعی قرار دارد.
ب‌باغ مثمر:محلی است که دارای محدوده‌ای معین و مشخص بوده و در آن محصولات باغی یا درختان میوه یا مو به وسیله اشخاص غرس و یا پیوند شده باشد و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار آن از یکصد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد.
تبصره- اراضی تحت کشت چای،باغ محسوب میگردد.
پ‌باغ غیر مثمر و قلمستان:محلی است که دارای محدوده‌ای معین و مشخص بوده و در آن درختان غیر مثمر به وسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله کمتر نباشد.
ت‌زمین آیش:زمین دائری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند.
ث‌اراضی تحت فعالیتهای موضوع تبصره(4)الحاقی به ماده یک قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در حکم اراضی زراعی و باغها محسوب میشوند،شامل موارد زیر میباشد:
1-اراضی زراعی و باغها که قبل از اجرای قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره(1)ماده (2)به فعالیتهای موضوع تبصره(4) اختصاص یافته و اجراء شده باشند.
2-عرصه فعالیتهای طرح‌های موضوع تبصره(4)الحاقی به ماده (1)قانون که با رعایت ضوابط زیست محیطی و موافقت سازمان جهاد کشاورزی مجوز لازم را دریافت مینمایند.
3-اراضی زراعی و باغها که قبل از تصویب قانون اصلاح قانون حفظ کاربری به موجب تصمیمات کمیسیون تبصره(1)ماده (2)به فعالیتهای موضوع تبصره فوق تغییر کاربری پیدا نموده‌اند.
تبصره- مواردی که زمین قبلا سابقه بهره‌برداری به یکی از شیوه‌های مندرج در بندهای (الف تا ث)این ماده را داشته ولی بدون تغییر نوع استفاده در چارچوب قوانین و مقررات،به یکی از شیوه‌های فوق بهره‌برداری نمیشود مشمول این ضوابط میباشد.
ماده 2 - اراضی تحت کشت،آیش و باغات آبی،دیم اعم از دائر و بائر که سابقه بهره‌برداری داشته باشد و اراضی تحت فعالیتهای موضوع تبصره(4)الحاقی به ماده (1)قانون که در حکم اراضی زراعی و باغها محسوب میشوند توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب سازمان جهاد کشاورزی استان بر اساس فرم مربوط و با در نظر گرفتن وضعیت و موقعیت اراضی مورد نظر و کاربری سایر اراضی همجوار و با لحاظ یک یا چند مورد از موارد نه‌گانه بررسی میشود و پس از اعلام نظر مدیر جهاد کشاورزی شهرستان،توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی یا با تفویض وی،مدیر امور اراضی استان نسبت به تشخیص زراعی یا باغی بودن عرصه و یا غیر زراعی و باغی بودن محل اجرای طرح اعلام نظر میشود و مراتب جهت اقدامات بعدی به دبیرخانه کمیسیون تبصره(1)ماده (2)اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغهامصوب 1385-ابلاغ میگردد:
1-سند مالکیت،بنچاق و نسق زراعی که مؤید زراعی بودن زمین یا باغ باشد.
2-سوابق کشت‌وکار.
3-اراضی زراعی و باغهای واقع در محدوده قطب‌های کشاورزی و یا شرکتهای سهامی زراعی یا شرکت‌های تعاونی تولید و مانند آنها.
4-استعلام محلی.
5-سایر اراضی زراعی و باغها واقع در زیردست سدها و شبکه‌های آبیاری که در اجرای برنامه‌های توسعه به قلمرو اراضی کشاورزی افزوده میشود.
6-نظریه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در رابطه با کیفیت آب و خاک حسب نیاز.
7-تهیه گزارش مصوب(عکس،فیلم و...)حسب نیاز.
8-استفاده از عکس‌های هوایی یا تصاویر ماهواره‌ای عرصه مورد نظر حسب نیاز.
9-منابع تأمین آب برای اراضی آبی.
تبصره 1- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مکلف است همزمان با بررسی کارشناسی مراتب وقوع یا عدم وقوع اراضی مورد نظر در مناطق چهارگانه محیط زیست را از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان استعلام نماید و اداره یادشده نیز مکلف است ظرف مدت یک ماه نظریه خود را به مدیریت جهاد کشاورزی اعلام نماید.عدم ارسال پاسخ در مهلت تعیین شده مانع از انجام اقدامات بعدی نخواهد بود.
تبصره 2- در مورد اراضی ملی و دولتی که از طریق مراجع ذی صلاح برای اجرای طرح‌های زراعی و باغی واگذار گردیده تا قبل از انتقال قطعی مطابق قرارداد و ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی عمل خواهد شد.
2(3)