دستورالعمل نحوه و چگونگی دریافت تقاضا،تشکیل و تکمیل پرونده بررسی کارشناسی طرح درخواست در کمیسیون تبصره(1) ماده (1)نگهداری سوابق و مصوبات و ابلاغ تصمیمات کمیسیون و کمیسیون تقویم مصوب وزیر جهاد کشاورزی

(موضوع تبصره 2 ماده 3 مصوبه شماره /59879ت 37110 ه‍ مورخ 1386/4/19 هیأت محترم وزیران)
الف)چگونگی دریافت تقاضای تغییر کاربری اشخاص حقیقی و حقوقی و نحوه رسیدگی به آن:
1-اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست تغییر کاربری خود را به همراه مدارک ذیل بر اساس فرم‌های ابلاغی پیوست به دبیرخانه کمیسیون تبصره 1 ماده 1 مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محل وقوع ملک،تقدیم مینمایند.
1-1-سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت و یا موافق احکام قطعیت یافته صادره از محاکم قضائی،مالکیت آنان محقق شده باشد و چنانچه اراضی مذکور در مناطق مشمول اعلان ثبت عمومی و اجباری نباشد و از قدیم الایام از سوی اشخاص به عنوان مالک مورد بهره‌برداری واقع و شورای اسلامی محل تصرف مالکانه(قاعده ید)متقاضی را تأیید نماید و مستثنی بودن اراضی مورد نظر از انواع اراضی ملی و دولتی به تأیید مراجع ذی صلاح رسیده و تصرفات بلا منازع و بلا معارض باشد،مالک تلقی میشود.
تبصره 1- در خصوص اراضی وقفی،اخذ نظریه متولی موقوفه الزامی میباشد.
تبصره 2- اراضی منابع ملی و دولتی که بدون مجوز تصرف و تبدیل به زراعت و باغ شده تا قبل از تعیین تکلیف توسط مراجع قانونی ذی ربط،قابل طرح در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 نمیباشد.
1-2-موافقت اصولی یا جواز تأسیسی که توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط در چارچوب قوانین و مقررات مربوط صادر میشود.
1-3-نقشه عرصه محل اجرای طرح با مشخص بودن عوارض طبیعی و نقاط ثابت جهت تطبیق محل وقوع ملک در طبیعت.
2-مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درخواست تغییر کاربری را جهت انجام بررسیهای اولیه اعم از مطابقت مدارک منضم به درخواست و نقشه ارائه شده و تشخیص زراعی و یا باغ بودن اراضی برابر مقررات موضوع ماده 6 آیین‌نامه اجرایی به کارشناس یا کارشناسان منتخب رئیس سازمان جهاد کشاورزی ارجاع مینماید و پس از وصول نظریه مذکور مبنی بر زراعی و باغ بودن،نسبت به اخذ پاسخ استعلامات مقرر در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی اقدام و پرونده متشکله را به دبیرخانه کمیسیون ارسال تا در نوبت رسیدگی قرار گیرد.
تبصره- چنانچه نظریه کارشناس یا کارشناسان منتخب بر غیر زراعی و باغی بودن اراضی مورد نظر باشد درخواست متقاضی منضم به نظریه مذکور بدون اخذ استعلامات به دبیرخانه کمیسیون ارسال تا به شرح ذیل اقدام گردد:
الف‌چنانچه نظریه غیر زراعی و باغی بودن مورد تأیید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان باشد مراتب عدم شمول قانون حفظ کاربری و اصلاحیه آن از طریق دبیرخانه کمیسیون به مرجع استعلامکننده یا متقاضی اعلام میگردد.
ب‌چنانچه نظریه غیر زراعی و باغی بودن،مورد تأیید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نباشد،به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اعلام تا استعلامات موضوع ماده 3 آیین‌نامه اجرایی را انجام دهد.
3-پرونده‌های واصله از مدیریت جهاد کشاورزی پس از تکمیل در دبیرخانه کمیسیون و دفاتر مخصوص ثبت و زمان ثبت پرونده در دبیرخانه کمیسیون به عنوان زمان مصرحه در تبصره 3 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها تلقی میگردد و در صورت نقص و عدم تکمیل مدارک مورد لزوم دبیر کمیسیون طی اخطاریه‌ای به متقاضی اعلام مینماید ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به رفع نقص اقدام نماید.
4-در صورتی که متقاضی مدارک و مستندات موضوع بند 1 را به دبیرخانه کمیسیون تسلیم نماید دبیر کمیسیون میبایست در اجرای بند 2 مراتب را به همراه مدارک و مستندات مربوطه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارسال تا پس از تکمیل پرونده و با رعایت نوبت و ظرف مدت 2 ماه،موضوع در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.
تبصره- اعضای کمیسیون موظفند علاوه بر محتویات پرونده تکمیلی،ضوابط پنجگانه مصرحه در ماده 7 الحاقی قانون را در تشخیص ضرورت رعایت نمایند.
5-دبیر کمیسیون که توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی انتخاب میشود،موظف است به منظور تشکیل به موقع جلسات کمیسیون تبصره 1 ماده 1 نسبت به ارسال دعوت‌نامه کتبی برای اعضاء اقدام و تصمیمات کمیسیون را در سوابق دبیرخانه ثبت و ضبط نمایند.
تبصره 1- در صورت درخواست دستگاه اجرایی ذی ربط و یا بر اساس نوع طرح و تشخیص دبیر کمیسیون ضمن هماهنگی با رئیس سازمان جهاد کشاورزی از نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط برای حضور در جلسه کمیسیون(بدون حق رأی)دعوت به عمل میآید.
تبصره 2- ابلاغ تصمیمات کمیسیون و صدور مجوز ضرورت تغییر کاربری توسط دبیر کمیسیون صورت میپذیرد.
6-ضوابط مربوط به تقویم و ارزیابی اراضی در قالب دستورالعمل جداگانه‌ای ابلاغ میشود.
ب)-چگونگی رسیدگی به استعلامات دستگاههای مصرحه در ماده 8 قانون:
دبیرخانه کمیسیون یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در صورت وصول استعلام در خصوص صدور مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی به شرح زیر عمل مینماید:
1-در صورت وجود سابقه مبنی بر موافقت یا مخالفت با تغییر کاربری توسط کمیسیون تبصره 1 ماده 1 دبیر کمیسیون یا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان با مراجعه به سوابق،نسبت به پاسخگویی به مرجع استعلامکننده اقدام مینماید.
2-در صورت درخواست احداث بنا یا تأسیسات جدید،دبیرخانه کمیسیون یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مطابق ضوابط مقرر در بند الف این دستورالعمل اقدام مینماید.
3-کلیه ساخت‌وسازهای صورت گرفته قبل از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (مصوب 1374/3/31)از شمول مقررات این دستورالعمل خارج میباشد.
ج)-چگونگی رسیدگی به درخواستهای موضوع تبصره 1 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها(تبصره 2 اصلاحی ماده 2 قانون):
درخواست دستگاههای مجری طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای(طرح‌های ملی- استانی)و طرح‌های خدمات عمومی مورد نیاز مردم و گردشگری با ارائه مصوبه مرجع قانونی ذی ربط و دو نسخه کروکی محل و نقشه عرصه در مقیاس(500/1 مورد اجرای طرح به صورت خارج از نوبت در کمیسیون مطرح خواهد شد.
د)-تمرکز اطلاعات مربوط به تغییر کاربری در سازمانهای جهاد کشاورزی استان:
1-رئیس سازمان جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تهیه مکانی مناسب جهت استقرار دبیرخانه کمیسیون تبصره 1 ماده 1 با امکانات و تجهیزات لازم برای نگهداری سوابق،مصوبات، پرونده‌های متشکله و غیره در مدیریت امور اراضی اقدام نماید.
2-سازمان امور اراضی برنامه نرم‌افزاری لازم جهت ثبت و ضبط سوابق تشخیص نوع زمین،تصمیمات کمیسیون تبصره 1 ماده 1،کمیسیون تقویم و تغییر کاربریهای غیر مجاز و ...تهیه و به سازمان‌های جهاد کشاورزی استانها ارسال مینماید.
3-سازمانهای جهاد کشاورزی استانها موظفند گزارش عملکرد 3 ماهه را در قالب نرم‌افزار مربوطه به سازمان امور اراضی ارسال نمایند.
2(3)