آیین‌نامه اجرائی ماده (31)قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن‌مصوب 1370و تبصره(1)ماده واحده قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه‌های بعدی آن‌مصوب 1363


مصوب 1373/4/22 هیأت وزیران
ماده 1 - در اجرای قانون اصلاح ماده (19)قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده (31) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی،خزانه موظف است یک حساب بانکی نزد شعب بانک ملی ایران برای هریک از دستگاههای مشمول ماده (19)اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق افتتاح نماید.
هریک از دستگاههای اجرائی و مراجع قضائی مکلفند کلیه وجوه حاصل از فروش و جریمه اجناس قاچاق و همچنین کلیه وجوه ارزی و ریالی مکشوفه را که به طور قطعی به نفع دولت ضبط شده یا میشود،به حساب مربوط واریز نمایند.حسابهای مزبور،غیر قابل برداشت بوده و موجودی آنها در پانزدهم و پایان هر ماه باید به حساب تمرکز وجوه که به همین منظور توسط خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی افتتاح شده است،واریز شود.
ماده 2 - خزانه مکلف است یک هفته پس از وصول درخواست وجه از طرف دستگاههای اجرائی واریزکننده وجوه،معادل سی درصد(30%)از وجوهی را که طبق ماده (1)این آیین‌نامه به حساب خزانه واریز میشود،برای پرداخت حق الکشف به کاشفین و مخبرین و مأموران انتظامی و سایر مأمورینی که در به قطعیت رساندن پرونده‌ها از جهت ضبط کالا یا تعلق جریمه دخالت داشته‌اند،به حساب خاصی که هریک از دستگاههای مزبور برای همین منظور از طریق خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهند نمود،منتقل نماید.
تبصره 1- به منظور تسریع در پرداخت حق الکشف اشخاص ذی سهم،خزانه مکلف است مبلغی معادل سی درصد(30%)وجوه موضوع ماده (1)این آیین‌نامه(متناسب با واریزیهای هر واحد)به صورت تنخواه‌گردان در اختیار سازمانهای واریزکننده وجوه(گمرکدخانیات- شیلات و...)قرار دهد تا دستگاههای مزبور بتوانند از محل تنخواه،حداکثر ظرف(15)روز بعد از قطعیت ضبط کالا و تعلق جریمه،حق الکشف اشخاص را مستقیما و در محل،در وجه آنان پرداخت و پس از دریافت وجوه از خزانه تسویه نمایند.
تبصره 2- نحوه عمل در مورد پرداخت حق الکشف از عوائد حاصل از محل اخذ جرائم و اموال ضبط شده قاچاقچیان مواد مخدر،تابع مفاد آیین‌نامه موضوع تبصره(4)قانون اصلاح ماده (19)قانون مجازات مرتکبین قاچاق‌مصوب 1363-خواهد بود.
ماده 3 - وجوه موضوع ماده (2)در مورد هر پرونده با رعایت مفاد این آیین‌نامه به شرح زیر تسهیم خواهد شد:
الف‌سهم مخبرین و کاشفین((22/30)
ب‌سهم مأمورین انتظامی(30/8)
تبصره- در مورد پرونده‌های قاچاق که در مراجع قضائی مورد رسیدگی قرار میگیرد، معادل یک درصد(1%)از وجوه موضوع ماده (2)این آیین‌نامه به حساب وزارت دادگستری منظور تا در جهت پیشبرد اهداف قضائی و فراهم آوردن امکانات تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق،تحت نظر بالاترین مقام اجرائی وزارت مزبور هزینه شود.
ماده 4 - مخبر از نظر این آیین‌نامه کسی است که محل اختفاء یا وجود اشیاء قاچاق و یا عمل قاچاقی را که در شرف انجام است به سازمانهای ذی ربط با شرایط ذیل گزارش نموده و مراتب با ذکر تعداد مخبرین در صورتمجلس بدوی کشف،قید شده باشد:
الف‌گزارش کتبی باشد که در این صورت سازمان دریافتکننده خبر مشخصات آن را در دفترچه مربوط ثبت خواهد نمود.
ب‌هویت خبردهنده کاملا نزد سازمان کاشف مشخص باشد.این امر مانع از آن نیست که در صورت لزوم برای همیشه پنهان بماند و در صورت تقاضای مخبر و یا مخبرین سازمان مربوط مکلف است این نکته را رعایت نمایند.
ج‌گزارش امر قبل از شروع به عملیات کشف،واصل شده باشد.
دپیگیری موضوع گزارش،منجر به نتیجه مثبت گردد.
ماده 5 - کاشف از نظر این آیین‌نامه کسی است که به طور مستقیم یا بر اثر وصول خبر، کالای قاچاق یا وقوع و ارتکاب عمل قاچاق را کشف نماید و نام و مشخصات وی در صورتمجلس بدوی کشف،درج شده باشد.
تبصره -در مواردی که اثبات بزه قاچاق و ضبط قطعی کالا و تعلق جریمه نیاز به اقدامات حقوقی و قضائی دارد،افرادی که در اثبات بزه قاچاق دخالت داشته‌اند و اقدامات آنها منجر به ضبط قطعی کالا و همچنین تعلق جریمه میشود نیز از نظر این آیین‌نامه کاشف محسوب میشوند و مجموعا به اندازه یک کاشف سهم میبرند.سهم مذکور در اختیار بالاترین مقام دستگاه اجرائی قرار میگیرد تا بر مبنای ضوابطی که تعیین خواهد نمود و به نسبت دخالت افراد مزبور در کشف بزه،بین آنها تقسیم نماید.
ماده 6 - مأموران انتظامی از نظر این آیین‌نامه عبارتند از مأموران ارتش،مأموران نیروی انتظامی،مأموران انتظامی گمرک و بندر،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر مأموران مسلحی که در حین انجام وظیفه مستقیما در عملیات کشف و ضبط کالای قاچاق به کاشفین کمک و مساعدت نموده و نام آنها در صورتمجلس بدوی کشف،درج گردیده باشد.
تبصره- سازمان کاشف از نظر این آیین‌نامه سازمانهایی نظیر نیروی انتظامی،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،گمرک و وزارت اطلاعات میباشند که حسب وظائف سازمانی خود عهده‌دار امر مبارزه با قاچاق و کشف آن هستند.
ماده 7 - پرداخت حق الکشف موضوع این آیین‌نامه در هر مورد در صورتی مجاز است که به تشخیص بالاترین مقام مسؤول،در تعقیب و پیگیری قاچاقچی اهمال نشده باشد.
ماده 8 - در صورتی که کشف و ضبط کالای قاچاق بدون دخالت مأموران انتظامی انجام شود،سهم مأموران مذکور بین مخبر و کاشف تقسیم میشود و در صورتی که در کشف و ضبط کالای مزبور عامل مخبر شرکت نداشته باشد،سهم او به کاشف پرداخت خواهد شد.
تبصره- در صورت وحدت عوامل مخبر،کاشف و مأمور انتظامی کلیه سهام عوامل مذکور به عامل موجود تعلق خواهد گرفت.
2(3)