از قانون راجع به دلالان


مصوب 1317/12/8با اصلاحات بعدی
ماده 8 - هشتم- هر دلالی که معلوم شود عمل او معمولا بر خلاف مقررات مربوطه به دلالی است مورد تعقیب مقامی که به موجب ماده 11 این قانون معین میشود واقع و از شغل دلالی برای مدتی که از سه ماه کمتر و از یک سال بیشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال میشود و این مانع نیست که دلال طبق قوانین جزائی یا حقوقی در دادگاه صالح مورد تعقیب قرار گرفته و به مجازات قانونی با تأدیه خسارات وارده محکوم گردد.
ماده 9 - نهم- هرکس که بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مشغول گردد و یا قبل از انقضاء ممنوعیت،به دلالی اشتغال ورزد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال با به غرامت از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده 10 - دهم(اصلاحی 1320/5/26)- هرکس که در تاریخ اجرای این قانون به شغل دلالی اشتغال دارد مکلف است در ظرف سه ماه مطابق مقررات این قانون تقاضانامه به مقاماتی که به موجب ماده 11 این قانون معین میشوند داده پروانه بخواهد و چنانچه تقاضانامه نداده و مدت منقضی شده و یا تقاضانامه او رد شود و به شغل دلالی ادامه دهد طبق ماده 9 تعقیب و مجازات شده و دیگر به او پروانه دلالی داده نخواهد شد.
ماده 11 - هیأت وزیران بر حسب نوع دلالی،مقامی را که برای صدور پروانه و سایر وظائف مذکور در این قانون صلاحیت دارد معین خواهند کرد.
2(1)