قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران


مصوب 1336/7/16
ماده 1 - هرکس عمدا و به قصد سوء،هریک از واحدهای عمده صنعت نفت را از قبیل چاهها یا مراکز جدا کردن نفت از گاز یا مراکز جمع‌آوری نفت یا دستگاههای تصفیه یا مخازن نفت یا مراکز بارگیری یا اسکله‌های عمده یا تلمبه‌خانه‌ها یا کشتیهای حامل نفت یا مراکز تولید نیرو یا ادارات یا انبارهای صنایع نفت را آتش بزند و یا به هر وسیله دیگر منهدم کند به مجازات اعدام محکوم میشود.
ماده 2 - هرکس عمدا و به قصد سوء،عملی کند که منجر به سوختن یا انهدام تمام یا قسمتی از هریک از ماشین‌ها یا آلات و ادوات مربوط به اکتشاف یا تولید یا تصفیه یا باربری یا توزیع نفت خام و فرآورده‌های نفتی یا ابنیه یا وسائط نقلیه یا وسائل بندری و ارتباطات و مخابرات متعلق به صنایع نفت بشود به حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال تا 15 سال محکوم خواهد شد.
ماده 3 - هرکس به منظور خرابکاری(سابوتاژ)عملی کند که بدون آنکه منتهی به انهدام یکی از واحدهای مذکور در ماده 1 گردد و موجب تعطیل تمام یا قسمتی از آنها بشود،به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره -چنانچه عمل مذکور در این ماده موجب از کار افتادن ماشین و غیر آن نشود و لیکن باعث تعطیل موقت کار گردد مرتکب به حبس تأدیبی از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 4 - هرگاه هریک از اعمال مذکور در مواد 2 و 3 موجب هلاک نفس شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد گردید.
ماده 5 - هرکس نقشه‌ها یا دفاتر یا اسنادی را که تخریب و یا از بین بردن آنها ممکن است موجب اختلال صنایع نفت گردد به هر نحو تخریب کند و یا از بین ببرد محکوم به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال خواهد شد.
ماده 6 - هرکس موانعی برای اجرای وظائف تأسیسات آتش‌نشانی صنایع نفت ایجاد نماید و یا به منظور جلوگیری از خاموش کردن آتش وسائل آتش‌نشانی را از محل حریق و یا از ادارات آتش‌نشانی دور کرده یا به هر نحو از کار بیاندازد محکوم به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال خواهد شد.
ماده 7 - هرکس به قصد سوء مواد منفجره در هر قسمت از ابنیه یا معابر یا دستگاهها و یا تأسیسات صنایع نفت بگذارد به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده 8 - هرکس یکی از اعمال مذکور در مواد 1 و 2 را بدون سوء قصد ولی بر اثر بیمبالاتی یا غفلت مرتکب شود چنانچه عمل ارتکابی موجب هلاک نفس شود محکوم به یک سال الی سه سال حبس تأدیبی و در صورتی که موجب تخریب یا تعطیل قسمتی از مراکز عملیات صنایع نفت شود محکوم به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی خواهد شد.چنانچه بیمبالاتی یا غفلت موجب خرابی هرگونه اشیاء و آلات و ادوات متعلق به صنایع نفت بشود مرتکب محکوم به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه و نیز جبران خسارتی که از عمل او ناشی شده خواهد گردید.
تبصره- منظور از بیمبالاتی اقدام به امری است که مرتکب نمیبایست به آن مبادرت نموده باشد و منظور از غفلت خودداری از امری است که مرتکب میبایست به آن اقدام نموده باشد اعم از اینکه منشاء بیمبالاتی یا غفلت،عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قانون یا مقررات یا اوامر یا نظامات یا عرف و عادت باشد.
ماده 9 - هرکس مواد محترقه یا منفجره یا اشیاء دیگری را که خطرناک بودن آن اعلام شده باشد به داخل محوطه‌های ممنوع ببرد برای همین عمل محکوم به پرداخت جریمه از یک هزار ریال الی ده هزار ریال خواهد گردید.
ماده 10 - هرکس عمدا یا به منظور ایجاد وحشت یا اخلال در کار صنایع نفت علائم مخصوص اعلام خطر را بدون وجود خطر به کار بیاندازد و یا اکاذیبی به منظور فوق اشاعه دهد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 11 - هریک از کارکنان صنایع نفت که متصدی حفظ ساختمانها،تأسیسات یا مراقبت دستگاهها و ماشین‌های حساس باشد چنانچه پست خود را ترک کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد و چنانچه ترک پست موجب بروز یکی از حوادث مندرج در مواد 1 و 2 گردد و مرتکب واقف بر وجود این خطر بوده باشد به حبس مجرد از دو سال تا 10 سال محکوم خواهد شد.
ماده 12 - هریک از مهندسین یا کارکنان صنایع نفت که مسؤول تعیین و سفارش لوازم و مصالح فنی باشد چنانچه مشخصات مواد و مصالح را عمدا در پیشنهادها و سفارش‌ها ذکر نکند و یا به طرز ناقص و غلط ذکر کند یا با فروشنده یا تهیهکننده مصالح مواضعه‌ای کند که بالنتیجه مصالح نامناسب یا ناقص یا معیوب تحویل شود به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد. چنانچه در نتیجه ناقص بودن مصالح یکی از حوادث مندرج در ماده 1 و 2 رخ دهد مرتکب به حبس مجرد از 2 سال تا 10 سال محکوم خواهد شد.
ماده 13 - حکم موارد شروع به جرم و شرکاء و معاونین جرم بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی خواهد بود.
ماده 14 - هرگاه جرائم مذکور در این قانون به وسیله تبانی انجام گرفته و عمل منجر به یکی از حوادث مذکور در این قانون شود رؤساء و آمرین جمعیت به حداکثر مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
ماده 15 - هرگاه به منظور ارتکاب جرائم مذکور در مواد 1 و 2 جمعیتی از سه نفر به بالا تشکیل شود ولی جرمی واقع نگردد تشکیل‌دهندگان و محرکین برای همین عمل به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و اعضاء جمعیت به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و چنانچه یکی یا بیشتر از آنها برای اجرای توطئه حامل اسلحه باشند مجازات تشکیل‌دهنده و محرک،حبس مجرد از 2 تا 4 سال و مجازات اعضاء جمعیت حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال خواهد بود.هریک از اعضاء این قبیل دسته‌ها که قبل از وقوع جرم مقامات صلاحیتدار را از جریان توطئه آگاه سازد از مجازات معاف خواهد بود.
ماده 16 - نسبت به جرائم مذکور در این قانون چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد حکم مجازات اشد به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده 17 - این ماده ،با توجه به قانون دادرسی نیروهای مسلح و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح،منسوخ است.
ماده 18 - هرگاه کارکنان صنایع نفت مرتکب اعمال مذکور در این قانون شوند(جز در مواردی که حکم خاص دارد)به حداکثر مجازات مقرر در این قانون مجازات خواهند شد.
2(1)