از آیین‌نامه اجرائی قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران


مصوب 1337/1/30 هیأت وزیران
ماده 16 - بانکهای مجاز مکلفند ارزهایی را که به مسافرین میفروشند در گذرنامه آنها با قید تاریخ ثبت نمایند.مسافرین مزبور باید در موقع خروج از مرز ارز مزبور را همراه داشته و با گذرنامه خود به گمرکخانه مرزی ارائه نمایند.هر مبلغ ارز که بیشتر یا کمتر از مبلغ مندرج در گذرنامه همراه مسافر باشد یا گواهینامه بانک مجاز نسبت به مبلغ مورد اختلاف به گمرک ارائه نشود قاچاق محسوب میگردد و مسافر مطابق ماده 7 قانون ارز تعقیب خواهد شد.در هر مورد صورت‌مجلس تنظیمی به انضمام مبلغ ارز قاچاق و جرائم دریافت شده مستقیما به اداره نظارت ارز بانک ملی ایران ارسال خواهد گردید.
2(1)