فهرست مواد محترقه بیخطر (اقلام نورافشانی)


شماره24206/252/2/111/6 1392/12/7
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
در اجرای تبصره ذیل ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390/6/7 مجلس شورای اسلامی و ماده 4 تصویب‌نامه شماره /162079ت48207ه‍- (آئین‌نامه اجرایی قانون یادشده) مصوب 1391/10/21 هیأت وزیران، لیست مواد محترقه بیخطر (اقلام نورافشانی) به شرح پیوست اعلام میگردد. با استناد به ماده 4 قانون مذکور و ماده 2 آئین‌نامه اجرایی آن، ساخت و تولید داخلی، همچنین واردات و فروش عمده مواد محترقه (اقلام نورافشانی) بدون مجوز وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ممنوع میباشد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
سرتیپ پاسدار دکتر حسین دهقان