از قانون پولی و بانکی کشور


مصوب 1351/4/18با اصلاحات بعدی

فصل چهارم‌مقررات کیفری و انتظامی

ماده 14 - بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور میتواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.
... 2-تعیین نسبت داراییهای آنی بانکها به کلیه داراییها یا به انواع بدهیهای آنها بر حسب نوع فعالیت بانکها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک مرکزی ایران.
3-تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین گردد ولی در هر حال این نسبت از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود.
... 5-تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها به انواع داراییها.
6-تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادیظهرنویسی یا ضمانت‌نامه‌های صادر از طرف بانکها و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات.
...
ماده 42 - الف‌خریدوفروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده 11 این قانون مقرر میدارد ممنوع است.متخلفین به جزای نقدی تا معادل 50%مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد. ب‌تأسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری ممنوع است.
مرتکب به حبس تأدیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضاء،دادستان میتواند به درخواست بانک مرکزی ایران موقتا دستور تعطیل مؤسسه را تا تعیین تکلیف نهایی آن از طرف دادگاه بدهد.
تبصره- تعقیب کیفری در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است.

ماده 43 - بانکها و مؤسسات اعتباری که نسبتهای مقرر در بندهای 2 و 3 و 5 و 6 ماده (14) را رعایت نکنند به تشخیص شورای پول و اعتبار مکلف به پرداخت مبلغی معادل 12%در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.
ماده 44 - تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های آن صادر میشود موجب مجازاتهای انتظامی زیر خواهد بود:
1-تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف.
2-پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست هزار ریال برای ایام تخلف.
3-ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم.
«(اصلاحی 1358/12/18)مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازاتهای انتظامی،هیأت انتظامی بانکها خواهد بود که مرکب از نماینده دادستان کل و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا و یک نفر از اعضاء شورای عالی بانکها با انتخاب شورای عالی بانکها.دبیر کل بانک سمت دادستان هیأت را خواهد داشت.»
تبصره 1- وجوه موضوع ماده 43 و بند 2 این ماده وسیله بانک مرکزی ایران از بانک یا مؤسسه مربوط وصول و به حساب درآمد عمومی منظور خواهد شد.
تبصره 2- ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین هریک از مجازاتهای انتظامی برای تخلفات و ترتیب درخواست تجدید نظر و طرز رسیدگی مجدد و اجرای تصمیمات هیأت رسیدگی و شورای پول و اعتبار مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده 45 - کلیه قوانین و مقررات دیگر در مواردی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ اجرای این قانون ملغی است و تا زمانی که آیین‌نامه‌های این قانون به تصویب نرسیده است آیین‌نامه‌های سابق مشروط بر اینکه با مفاد این قانون به تشخیص شورای پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجراء خواهد بود.
2(1)