از قانون مجازات اخلالگران در صنایع


مصوب 1353/2/2
ماده 1 - هرکس عمدا و به قصد سوء هریک از واحدهای عمده شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت سهامی ماشین‌سازی اراک و شرکت سهامی ماشین‌سازی تبریز و شرکت سهامی الومینیوم ایران و شرکت سهامی معدن مس سرچشمه کرمان و شرکت ملی صنایع فولاد ایران و شرکت هواپیمایی ملی ایران و شرکت صنایع هلیکوپتر ایران یا شرکتهای فرعی یا واحدهای تابع آنها از قبیل کارخانه‌ها یا کوره‌ها یا معادن یا ماشینها یا مراکز تولید نیرو یا خطوط لوله یا ابنیه یا ادارات یا انبارها همچنین فرودگاه‌ها یا ایستگاه‌های هوایی و یا تأسیسات فنی هواپیمایی کشوری را آتش بزند یا به هر وسیله دیگر منهدم نماید یا به قصد حرق و تخریب، مواد منفجره در هر قسمت از ابنیه یا معابر یا دستگاه‌ها یا تأسیسات آن بگذارد به حبس جنائی درجه یک از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.در صورتی که هریک از جرائم مذکور منتهی به قتل نفس شود مرتکب به اعدام محکوم میگردد.

ماده 2 - هرکس عمدا و به قصد اخلال یا خرابکاری در صنایع مذکور در ماده 1 عملی کند که منجر به سوختن یا انهدام تمام یا قسمتی از هریک از وسائط نقلیه یا وسائل ارتباطات و مخابرات یا وسائل بندری متعلق به شرکتهای مذکور در این قانون شود به حبس جنائی درجه یک از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده 3 - هرکس عمدا و به قصد اخلال یا خرابکاری عملی کند که موجب تعطیل و از کار افتادن تمام یا قسمتی از واحدها و تأسیسات مذکور در ماده یک شود بدون اینکه منتهی به انهدام تمام یا قسمتی از آنها گردد به حبس جنائی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده 4 - هرگاه یکی از جرائم مذکور در مواد فوق بر اثر تبانی و مواضعه بین دو نفر یا بیشتر واقع شده باشد هریک از مرتکبین به حداکثر مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.
در صورتی که برای ارتکاب این جرائم دسته یا جمعیتی از دو نفر یا بیشتر تشکیل شده،ولی هیچ یک از جرائم فوق واقع نشده باشد هریک از محرکین و سردسته‌های جمعیت برای همین عمل به شش ماه تا دو سال و هریک از سایر اعضاء به سه ماه تا یک سال حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد.
هریک از محرکین و سردسته‌ها و اعضاء این قبیل دسته‌ها که قبل از وقوع جرم جریان توطئه را به مقامات مربوط اطلاع دهد از تعقیب معاف میشود.
ماده 5 - هرگاه کارکنان واحدهای مذکور در ماده 1 مرتکب بزه‌های مندرج در این قانون شوند به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
2(1)