قانون مجازات اخلالکنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت


مصوب 1353/2/17
ماده واحده - هرکس به نحوی از انحاء در عرضه دام به میادین یا مراکز توزیع دام یا در امر توزیع گوشت به مراکز توزیع یا مراکز فروش گوشت از راه ایجاد مضیقه و موانع موجب اخلال گردد همچنین هر واسطه‌ای با اقدام خود موجب کمیابی و گرانی دام و گوشت شود به تصمیم کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی از دو ماه تا دو سال بازداشت و یا برای همین مدت به اقامت اجباری مکلف میشود.تصمیم کمیسیون به متخلف ابلاغ و بلافاصله به موقع اجراء گذاشته میشود و متخلف میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه استان حوزه مربوط شکایت کند دادگاه استان خارج از نوبت به شکایت رسیدگی میکند و رأی آن قطعی است.نحوه رسیدگی دادگاه و اجرای تصمیم کمیسیون و ترتیب اعزام متهم و سایر ترتیبات طبق مقررات مندرج در قوانین مربوط به حفظ امنیت اجتماعی خواهد بود.
2(1)