قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه‌های کشور


مصوب 1353/1/29 با اصلاحات بعدی
ماده واحده - کلیه کارخانه‌های قند و تصفیه شکر کشور مکلفند قند و شکر تولیدی را با نرخ مقرر دولتی برای توزیع در سراسر مملکت منحصرا در اختیار سازمان غله و قند و شکر و چای کشور وابسته به وزارت تعاون و امور روستاها بگذارند.
مدیران و مسؤولان کارخانه‌های قند و تصفیه شکر که از مقررات فوق تخلف نمایند همچنین اشخاصی که به نحوی از انحاء در معاملات قند و شکری که به طور غیر مجاز از کارخانه‌های مزبور خارج شود با علم به آن دخالت نمایند علاوه بر ضبط عین کالا،مرتکب به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی معادل دوبرابر بهای کالا محکوم خواهد شد.
به جرائم موضوع این ماده در مراجع قضائی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
تبصره 1- این تبصره،به موجب لایحه قانونی اصلاح نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه‌های کشور مصوب 1358/9/28 شورای انقلاب اسلامی لغو شده است.
تبصره 2- آیین‌نامه اجرائی این قانون در مورد تعیین نرخ قند و شکر و پرداخت حقوق دولتی و عوارض شهرداری و سایر هزینه‌های متعلقه از قبیل کرایه حمل و کارمزد توزیع و همچنین تعیین استاندارد قند تولیدی کارخانجات قند و شکر و قندریزها وسیله وزارت اقتصاد به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
2(1)