قانون شمول قانون مجازات اخلالکنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت درباره اخلالکنندگان در عرضه توزیع گندم و آرد و قند و شکر و برنج و روغن


مصوب 1354/2/31
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون مقررات قانون مجازات اخلالکنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت مصوب اردیبهشت‌ماه سال 1353 شامل افرادی که به نحوی از انحاء از راه ایجاد مضیقه و موانع موجبات اخلال در عرضه و توزیع گندم و آرد و قند و شکر و برنج و روغن و سایر مواد ارزاق عمومی را که دولت تعیین و اعلام نمود فراهم نمایند و یا با اقدام خود موجب کمیابی و گرانی مواد مزبور شوند نیز خواهد بود.
2(1)