قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده (2)قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام

-مصوب 1377/9/21مجمع تشخیص مصلحت نظام

موضوع استفسار

آیا مراد از خسارات و هزینه‌های مقرر در تبصره الحاقی به ماده (2)قانون اصلاحی از مواد قانون صدور چک مصوبه 1376/3/10،کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه دادرسی،حق الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب،خسارات تأخیر تأدیه و امثال آن میباشد؟در این صورت مبنای محاسبه خسارات،مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف میباشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام مینماید.

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده واحده - :منظور از عبارت«کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده...»مذکور در تبصره الحاقی به ماده (2)قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام،خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آنکه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است. 4] 3] 2] 1] 0]
2(1)