لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور


مصوب 1359/4/3 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
ماده 1 - هرکس از آب لولهکشی و انهار آبیاری و شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال نیروی برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تأسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی کند به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محکوم میشود و در صورت تکرار یا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا شش ماه و در هر دو حال به جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد.چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد به مجازات اشد محکوم میشود.

ماده 2 - هرگاه استفاده یا دخالت به نفع اشخاص حقوقی باشد مجازات مقرر در ماده 1 درباره مدیر مسؤول شخص حقوقی اعمال خواهد شد مگر آنکه مشار الیه اثبات نماید که دستوردهنده شخص دیگری بوده که در این صورت مجازات مقرر درباره دستوردهنده اجراء خواهد شد.
ماده 3 - مجازات پیش‌بینی شده در ماده 1 برای کارگران و افرادی نیز که به دستور دیگری در تأسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی میکنند مقرر است.
ماده 4 - هرگاه مرتکب یا کارگران و افراد مذکور از مستخدمین شاغل یا بازنشسته سازمانهای ذی ربط باشند به حداکثر مجازات مقرر در ماده 1 و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و یا انفصال دائم و قطع حقوق بازنشستگی در مورد بازنشستگان محکوم میشوند.
ماده 5 - افرادی که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور در ماده 1 شده‌اند مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ اعلام سازمانهای ذی نفع هزینه خرابیهای حاصله را به تشخیص سازمانهای مذکور بپردازند در غیر این صورت به مجازات مقرر در همان ماده و رفع تجاوز و ترمیم و اعاده وضع سابق و جبران خسارات وارده محکوم خواهند شد.
ماده 6 - تعقیب کیفری و اجرای احکام صادره در هر مرحله که باشد در صورت ترمیم خرابیها و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق با گذشت سازمانهای ذی نفع موقوف خواهد شد.
ماده 7 - دادسراها پس از وصول پرونده و به درخواست سازمان ذی نفع فورا و خارج از نوبت دستور رفع تجاوز و ترمیم خرابیهای حاصله و اعاده وضع سابق را به هزینه مرتکب خواهند داد.هرگاه مرتکب از تأدیه هزینه خودداری نماید سازمان ذی نفع به اجازه دادسراها برای ترمیم خرابیها و اعاده وضع سابق اقدام خواهد نمود و سپس هزینه‌های انجام شده را به اضافه 10%از مرتکب وصول خواهد کرد.
ماده 8 - هرکس نسبت به عملیات اجرائی که به منظور احداث تأسیسات آب و برق انجام میشود مزاحمت یا ممانعت به عمل آورد به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا شش ماه و جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد.به علاوه دادسراها مکلفند که به درخواست سازمانهای ذی نفع فورا و خارج از نوبت دستور رفع مزاحمت یا ممانعت صادر نمایند.
ماده 9 - چنانچه در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر تصرف خلاف مقررات شده یا بشود سازمانهای آب و برق بر حسب مورد با اعطاء مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع‌وقمع و رفع تجاوز خواهند نمود.شهربانی و ژاندارمری مکلفند که به تقاضای سازمانهای ذی ربط برای اعزام مأموران کافی و انجام وظائف مزبور اقدام نمایند.
ماده 10 - اعطای پروانه ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و سایر خدمات در مسیر و حریم موضوع ماده 9 ممنوع است.
2(1)