قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار میکند


مصوب 1365/12/28
ماده 1 - کسانی که عالما لباسها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروههای ضد اسلام یا انقلاب است تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا در ملاء عام و انظار عمومی از آنها استفاده نمایند مجرم شناخته میشوند و البسه و اشیاء مذکور در حکم قاچاق محسوب میشود.
تبصره- نشان‌های مذهبی اقلیتهای دینی رسمی برای پیروان این ادیان از شمول این قانون مستثنی است.
ماده 2 - مجازات تعزیری تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان و فروشندگان و استفادهکنندگان البسه و نشانهای مذکور در ماده 1 به شرح زیر خواهد بود:
1-تذکر و ارشاد.
2-توبیخ و سرزنش.
3-تهدید.
4-تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از 500 هزار ریال تا یک میلیون ریال در مورد واردکننده و تولیدکننده و 10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 20 تا 200 هزار ریال در مورد استفادهکننده.
5-لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و 20 تا 40 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 20 تا 200 هزار ریال در مورد استفادهکننده.
دادگاه با توجه به شرایط و حالات مجرم دفعات و زمان و مکان وقوع جرم و دیگر مقتضیات،مجرم را به یکی از مجازاتهای مذکور محکوم مینماید.
تبصره 1- دادگاه،تولیدکننده را ملزم به تعطیل خط تولید مخصوص و انطباق آن با ضوابط اسلامی مینماید.
تبصره 2- در صورتی که مجرم کارمند دولت باشد علاوه بر یکی از مجازاتهای فوق به یکی از مجازاتهای زیر محکوم میشود:
1-انفصال موقت تا دو سال.
2-اخراج و انفصال از خدمات دولتی.
3-محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتها و نهادها و ارگانهای دولتی و عمومی.
ماده 3 - دستفروشانی که به توزیع و فروش البسه و نشانهای موضوع ماده 1 میپردازند مجرم شناخته میشوند و برای بار اول کالاهایی که در اختیار دارند ضبط و طبق بند الف ماده 2 عمل میشود.در صورت تکرار جرم،بار اول دویست و پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و دفعات بعد پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه خواهند شد.
ماده 4 - کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد،توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازاتهای مذکور در ماده 2 محکوم میگردند.
ماده 5 - فیلم و عکس و پوستر و چیزهایی که شبیه آنها هستند موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی معدوم خواهد شد.
تبصره 1- وسائل ضبط و تکثیر نوار(ویدئو،وسائل تکثیر نوار...)پس از پاک کردن صدا و تصاویر مبتذل به عنوان جریمه ضبط میشود و توسط دادستان در اختیار دولت قرار میگیرد تا مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت دولت میرسد در اختیار مراکز علمی و آموزشی و فرهنگی قرار گیرد.
تبصره 2- اشیاء موضوع این ماده که مصارف علمی و آموزشی دارند،در صورتی که توسط سازمانهای علمی و آموزشی رسمی کشور وارد یا تهیه شوند و مورد استفاده قرار گیرند،از حکم این ماده مستثنی هستند.

ماده 6 - در کلیه مواردی که به موجب این قانون تخلفات توسط شرکتها و یا سازمانها و یا بنگاههایی صورت گرفته است که دارای شخصیت حقوقی میباشند،مدیر عامل یا مدیر مسؤول شخصیت حقوقی مجرم محسوب میشود.و به حبس از 1 سال تا 3 سال محکوم میشود.
در مورد مؤسسات دولتی مدیر عامل یا مدیر مسؤول علاوه بر حبس از خدمت نیز منفصل میشود.
تبصره- در صورتی که چند نفر مشترکا شرکت یا سازمان و یا بنگاه و نظیر اینها را اداره نمایند،هریک از آنها به مجازات فوق محکوم میگردد.
ماده 7 - رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.
ماده 8 - آیین‌نامه اجرائی این قانون با پیشنهاد شورای عالی قضائی به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
2(1)