آیین‌نامه نحوه نظارت بر علائم،نشانه‌ها و تصاویر روی البسه و لوازم التحریر و کالاهای مشابه


مصوب تصویب 1379/11/11 شورای عالی انقلاب فرهنگی
ماده 1 - الف‌جلوگیری از به کار گرفتن علائم،نشانه‌ها و تصاویری که با فرهنگ اسلامی- ایرانی در تعارض است و بر فرهنگ عمومی تأثیر منفی دارد.
ب‌حفظ نمونه علامت و تصاویری که به صورت‌های مختلف انتشار مییابد و در معرض فروش و استفاده عموم قرار میگیرد و یا از طریق جرائد و رسانه‌ها تبلیغ میشود.
ج‌تعیین مشخصات هرگونه طرح و تصویر قابل انتشار.
دحفظ حقوق طراحان گرافیک و نقاشان با توجه به قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان.
هتشویق به استفاده از نقوش ملهم از هنر ایرانی و اسلامی در کالاها.
ماده 2 - طرح‌ها و نقوش اعم از نماده ا،خطوط و تصاویر و یا طرح‌های ترکیبی باید مروج هنر و ارزش‌های اسلامی و ملی و ترغیب نوآوری باشد.استفاده از طرح‌ها و نقوش و تصاویر روی البسه و لوازم التحریر و کالاهای مشابه دیگر که مغایر با ضوابط این آیین‌نامه نباشد،بلا مانع است.
ماده 3 - طرح و نقشی که آشکار و غیر آشکار دارای نکات و پیام‌هایی نظیر موارد زیر باشد ممنوع است.
الف‌اهانت به ادیان رسمی کشور و کتب آسمانی و مقدسات مذهبی.
ب‌تبلیغ هرگونه مرام،مسلک و فرقه‌ای که به موجب قوانین کشور غیر قانونی میباشد و یا به صورت جریان‌های فکری منحرف مطرح باشد.
ج‌تصاویر،کلمات و موضوعات مغایر با فرهنگ عمومی جامعه اسلامی ایران.
دنقوش و تصاویر مغایر با اصول فرهنگ عمومی و بومی یا فرهنگ اسلامیایرانی.
تبصره- شاخص‌ها و نحوه تشخیص و تعیین جریانهای فکری منحرف(بند«ب»)و تعیین اصول فرهنگ عمومی،بومی و اسلامیایرانی(بند«د»)در آیین‌نامه اجرائی مشخص میشود.
ماده 4 - تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای مصرفی فوق الذکر ملزم به رعایت ضوابط و معیارهای مصوب شورای نظارت بر علائم و نشانه‌ها و تصاویر روی البته و...هستند.
ماده 5 - صدور مجوز برای کانون‌های مشاوره هنری به منظور ارائه مشاوره به تولید کنندگان و نظارت بر کار این کانون‌ها به عهده معاونت امور هنری است.
ماده 6 - شورای نظارت بر علائم،نشانه‌ها و تصاویر روی البسه و...در معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل و اعضاء آن به شرح ذیل است:
الف‌معاون امور هنری(رئیس شورا)
ب‌مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی.
ج‌نماینده سازمان میراث فرهنگی.
دنماینده انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
هنماینده وزارت اطلاعات.
ودو نفر از کارشناسان برجسته هنرهای تجسمی به پیشنهاد معاون امور هنری و تصویب شورای فرهنگ عمومی.
زیک نفر صاحب نظر در مسائل فرهنگی،تاریخی و دینی از سازمان تبلیغات اسلامی و با تصویب شورای فرهنگ عمومی.
حیک نفر صاحب نظر در مسائل تربیتی از وزارت آموزش و پرورش با تصویب شورای فرهنگ عمومی.
طکارشناس حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به پیشنهاد معاونت حقوقی.
ینماینده وزارت بازرگانی.
تبصره 1- معاونت امور هنری میتواند دبیرخانه‌های مشورتی در استان‌هایی که توانایی انجام این کار را دارند تشکیل دهد.همچنین تعیین میزان و نحوه مشارکت استانها در چارچوب نظارتی،به عهده معاونت امور هنری است.
تبصره 2- تصمیمات شورای نظارت با تأیید اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
ماده 7 - دبیرخانه شورا موظف به ثبت و حمایت نقوش به کار گرفته در کالاهاست. همچنین طبق قانون باید از حقوق مؤلفان و مصنفان حمایت شود.
ماده 8 - شورا میتواند در صورت لزوم از متخصصین و مطلعین امر برای شرکت در جلسات شورا دعوت به عمل آورد.ضرورت امر و انتخاب فرد مورد نظر،با تأیید رئیس شورا خواهد بود.
ماده 9 - شورای نظارت دبیرخانه‌ای خواهد داشت که وظائف آن فراهم آوردن مقدمات تشکیل جلسات و پیگیری مصوبات و نظارت بر نحوه اجرای آنها است.
ماده 10 - شورا برای پیگیری امور و جرائم و تخلفات،یک واحد حقوقی به عنوان مدعی در دبیرخانه تشکیل میدهد.
ماده 11 - رسانه‌های گروهی بالاخص صدا و سیما و مطبوعات موظفند نسبت به تبلیغ و ترویج نقوش ملهم از هنر ایرانیاسلامی تلاش کنند.
ماده 12 - دستورالعمل‌های اجرائی و حدود اختیارات شورای نظارت در چارچوب این آیین‌نامه توسط معاونت امور هنری تهیه و در شورای فرهنگ عمومی مورد تصویب قرار میگیرد.
2(3)