مصوبه مورخ 1367/7/26 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات امور گندم،آرد و نان

ماده واحده - اعمال تعزیرات حکومتی نسبت به متخلفین در مورد تخلفات مربوط به آرد و نان طبق روال سابق ادامه مییابد.و رسیدگی به این موارد تا بررسی آیین‌نامه مربوطه توسط مرجع مورد نظر مجمع،بر اساس آیین‌نامه فعلی خواهد بود.
تبصره- مسؤولین اجرای طرح موظفند برای جلوگیری از تخلفات دست‌اندرکاران اجرای طرح و رسیدگی به شکایات از احکام و دست‌اندرکاران اقدامات لازم را به عمل آورند.
2(1)