قانون تفسیر مصوبه مورخ 1367/7/26 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص«تعزیرات امور گندم،آرد و نان»


مصوب 1372/11/7

موضوع استفساریه


نظر به اینکه به موجب ماده واحده مصوب جلسه مورخ 1369/9/27 مجمع تشخیص مصلحت نظام،کلیه امور قضائی تعزیرات حکومتی بخش دولتی به قوه قضائیه محول شده است، و طبق ماده 36 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 رسیدگی به تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی و صدور حکم از ابتداء در صلاحیت دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی بوده است و با توجه به مصوبه جلسه مورخ 1367/7/26 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تعزیرات امور گندم،آرد و نان،چون اعطاء صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع قانون تعزیرات حکومتی اعم از بخش دولتی و یا خصوصی به دادگاه انقلاب بعد از اعلام اصلاح آیین‌نامه قانون تعزیرات آرد و نان و گندم صورت گرفته آیا رسیدگی به جرائم و تخلفات موضوع تعزیرات امور گندم،آرد و نان در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب میباشد یا خیر؟

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 1372/11/7

ماده واحده - با توجه به موارد مصّرح در مصوبه مورخ 1367/7/26 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین‌نامه شماره 56 مورخ 1368/1/17 و مذاکرات جلسات قبلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که اجرای تعزیرات امور گندم،آرد و نان را به طور مستقل مورد توجه قرار داده،از این پس نیز بر اساس مصوبه مذکور و آیین‌نامه مربوطه،تعزیرات امور گندم،آرد و نان طبق روال معمول اعمال میگردد.
2(1)