آیین‌نامه تعزیرات حکومتی امور گندم،آرد و نان مصوب 1366/6/16 با اصلاحات کمیسیون منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام

فصل اول‌تخلفات و تعزیرات

الف‌تخلفات و جرائم خرید و تهیه گندم


1-خرید گندم با افت و مواد زائد خارج از ضوابط مصوب شورای اقتصاد.
2-خرید گندمهای نامرغوب به عنوان گندم مرغوب.
3-خرید صوری گندم به نحوی که بابت گندم نرسیده به مقصد وجه پرداخت گردد.
4-عدم مطابقت گندم خریداری شده با مفاد قرارداد.
5-جابه‌جایی و نگهداری غیر مجاز گندم.
6-سهل‌انگاری و عدم رعایت ضوابط نگهداری گندم.
7-سهل‌انگاری در پیش‌بینی به موقع گندم مورد نیاز از سوی مسؤولین مربوطه.
8-عدم حمل به موقع گندم به کارخانه‌های آرد.
9-عدم خرید به موقع از کشاورزان.
تعزیرات بند«الف»: موارد فوق،تخلف محسوب و هر نوع قصور و تقصیر در این رابطه:
در مرتبه اول از متخلف تا سه برابر آنچه من غیر حق تحصیل نموده یا خسارت وارد آورده اخذ خواهد شد.
در مرتبه دوم تا 5 برابر آنچه من غیر حق تحصیل نموده یا خسارت وارد آورده اخذ خواهد شد.
در مرتبه سوم تا 8 برابر آنچه من غیر حق تحصیل نموده و یا خسارت وارد آورده اخذ میگردد.علاوه بر آن متخلف از خدمات دولتی طبق تشخیص کمیسیون تعزیرات حکومتی امور گندم،آرد و نان استان محروم خواهد شد.
تبصره- تخلفات و تعزیرات مربوط به خرید گندم از خارج کشور با پیشنهاد رئیس دفتر پیگیریهای ویژه نخست‌وزیری به کمیسیون مرکزی نظارت منعکس تا پس از بررسی جهت هرگونه تصمیم به استحضار نخست‌وزیر محترم برسد.

ب‌تخلفات و جرائم حمل گندم و آرد


1(اصلاحی 1368/1/17 کمیسیون منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام)-حمل گندم و آرد«سبوس»بدون داشتن بارنامه مجاز و پته خروجی که برای وسائط نقلیه در این امر صادر میشود(حمل گندم و آرد و سبوس مورد نیاز).
2-حمل گندم بین شهری از سیلوها و انبارهای غله دولتی به سیلوها و انبارهای غله دولتی همان استان یا سایر استانها بدون صدور بارنامه نمونه 53 توسط واگن یا کامیون (راه‌آهن‌حمل‌ونقل جاده‌ای).
تعزیرات بند«ب»: موارد فوق تخلف محسوب و کمیته انقلاب اسلامی(در صورت عدم وجود کمیته در محل سایر نیروهای انتظامی)مکلف است در طرق و گلوگاه شهرها مدارک حمل گندم و آرد و«سبوس»را مطالبه و در صورت مشاهده تخلف بار اول محموله را ضبط و گزارش لازم به کمیسیون ویژه استان مربوطه ارسال دارد و کمیسیون تعزیرات امور گندم،آرد و نان حسب مورد جریمه‌ای تا معادل وزن محموله برای گندم هر کیلو 40 ریال و برای آرد هر کیلو 50 ریال و«برای سبوس هر کیلو 30 ریال»جهت متخلف تعیین نماید.
بار دوم:محموله را ضبط و گزارش لازم به کمیسیون فوق ارسال میگردد تا جریمه‌ای معادل حداکثر دوبرابر وزن محموله گندم از قرار کیلویی 40 ریال و آرد کیلویی 50 ریال«و سبوس هر کیلو 30 ریال»برای متخلف تعیین گردد.
بار سوم:کمیته ضمن ضبط محموله به مدت یک سال گواهینامه راننده را نیز ضبط و گزارش لازم به کمیسیون مزبور ارسال میدارد تا کمیسیون جریمه‌ای حداکثر معادل پنج برابر وزن محموله گندم به قیمت کیلویی 40 ریال و آرد کیلویی 50 ریال«و سبوس هر کیلو 30 ریال»تعیین نماید.

ج‌تخلفات و جرائم کارخانه‌های آرد


1-وجود گندم غیر مجاز در کارخانه‌های آرد.
2-عدم توزین آرد تحویلی(قپان کارخانجات آردسازی بایستی دارای تأییدیه از مؤسسه استاندارد باشد).
3-ارسال آرد یا سبوس به آدرس غیر از آنچه در بارنامه و برگ عبور مربوطه(دستور شورای آرد و نان)آمده.
4-عدم دفع فضولات گندم و سبوس‌گیریرطوبت بیش از حد مجاز.
5-اقدام به خارج نمودن غیر مجاز گندم یا آرد تحت هر عنوان از قبیل فضولات گندم- دان مرغ،سبوس و غیره.
6-خرید حواله از نانواییها،فروش حواله آرد،تحویل آرد با کیسه‌های نامناسب و بدون نشان کارخانه آرد.
7-قبول گندم،دخل و تصرف در گندمهای دولتی به صورت تعویض یا تداخل،تولید و تحویل آرد نامطلوب.
8-قبول گندم خودمصرفی کشاورزان برای تبدیل به آرد در کارخانجات آرد دولتی بدون مجوز لازم.
9-عدم رعایت بهداشت دستگاههای شستشو،عدم رعایت ضوابط فنی در جریان خط تولید کارخانه.
10-(الحاقی 1368/1/17 کمیسیون منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام)-عدم نگهداری منظم حسابها،معاملات و نقل و انتقالات اقلام ورودی و خروجی کارخانجات آردسازی در دفاتر رسمی و قانونی(پلمب شده مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی).
11-(الحاقی 1368/1/17 کمیسیون منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام)-تعطیل خودسرانه کارخانه.
تعزیرات بند«ج»:
در رابطه با هریک از موارد فوق که تخلفی از ناحیه کارخانه مشاهده شود مرتکب در مرتبه اول:تا دوبرابر آنچه من غیر حق تحصیل کرده یا خسارت وارد آمده جریمه میشود.
مرتبه دوم علاوه بر پرداخت از دوبرابر تا معادل پنج برابر آنچه من غیر حق تحصیل کرده یا خسارت وارد آمده به مدت 10 الی 50 روز سهمیه‌اش قطع خواهد شد.
مرتبه سوم علاوه بر جریمه نقدی بار دوم،خلع ید از مدیر کارخانه(صاحب پروانه)به مدت یک سال و ضبط درآمد آن و نصب مدیر منتخب از سوی کمیسیون تعزیرات امور گندم،آرد و نان.
تبصره بند«ج»(الحاقی 1368/1/17 کمیسیون منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام)- گندم غیر مجازی که در جریان تبدیل گندم دولتی به آرد در کارخانه به دست میآید متعلق به دولت بوده و به نفع دولت ضبط میگردد.

دجرائم و تخلفات نانواییها


1-کم‌فروشی از حیث وزن و مقدار.
2-گرانفروشی.
3-فروش آرد.
4-جابه‌جایی سهمیه.
5-واگذاری پروانه به غیر به هر شکل ممکن.
6-عدم حضور و تصدی تمام‌وقت صاحب پروانه در مغازه نانوایی.
7-تعطیل خودسرانه نانوایی در ساعات کار.
8-هر نوع تغییر غیر مجاز در نوع پخت که باعث افزایش قیمت گردد(شیرمال،روغنی، قندی،خشکه‌پزی و غیره).
9-تبدیل خودسرانه نوع پخت و عدم مطابقت با پروانه.
10-عدم عرضه نان مرغوب و بهداشتی(به عمل نیامدن خمیر).
11-داشتن پروانه غیر مجاز.
12-اضافه کردن کنجد یا خشخاش در پخت نان،بدون درخواست مشتری یا به انگیزه عدم رعایت نوبت.
13-عدم نصب تابلو مشخصات نانوایی،عدم اعلام ساعات پخت و ایام کشیک تعطیلات.
14-ایجاد نارضایتی در مردم و اعمال تبعیض در عرضه نان.
15(الحاقی 1368/1/17 کمیسیون منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام)-عدم استفاده از خمیرمایه و جوش‌شیرین دریافتی.
16(الحاقی 1368/1/17 کمیسیون منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام)-واسطه‌گری و دلالی در امر خریدوفروش غیر مجاز گندم،آرد،سبوس،خمیرمایه و جوش‌شیرین دریافتی.
تعزیرات بند«د»: در صورت تخلف از موارد فوق در مرتبه اول علاوه بر ضبط آنچه من غیر حق تحصیل شده یا خسارت وارد آمده جریمه‌ای بین 5/000 ریال تا 100/000 ریال.
در مرتبه دوم:علاوه بر ضبط آنچه من غیر حق تحصیل شده یا خسارت وارد آمده جریمه‌ای بین 100/000 ریال تا 1/000/000 ریال تعلق خواهد گرفت و در صورت تکرار تخلف،پروانه متخلف لغو خواهد شد و به نحوی که به هیچ وجه پخت نان تعطیل نگردد واحد نانوایی از سوی کمیسیون امور گندم،آرد و نان اداره گردیده تا برابر ضوابط شورای آرد و نان پروانه به نام فرد واجد شرایط صادر گردد.

هتعزیر کارمندان دولت مشمول این آیین‌نامه

در کلیه مواردی که تخلفات و جرائم موضوع این آیین‌نامه توسط کارمند صورت میگیرد منحصرا تعزیرات زیر اعمال میگردد:
برای بار اول برابر آنچه من غیر حق تحصیل شده به عنوان جریمه اخذ و انفصال موقت خدمت کارمند از سه ماه تا یک سال و در صورت تکرار علاوه بر جریمه‌ای که تا 5 برابر آنچه من غیر حق تحصیل شده،و یا خسارت وارد آورده موجب انفصال دائم از خدمات دولتی میگردد.

وتعزیر عاملین اجرائی،کارکنان و مأمورین نظارت

در صورتی که هریک از عاملین اجرائی و کارکنان و مأمورین نظارت موضوع این آیین‌نامه مرتکب سوء استفاده و گزارش کذب،تبانی و ارتشاء و تخلفات مشابه گردند بعد از تأیید استاندار به تعزیرات زیر حسب مورد محکوم میگردند:
1-در خصوص عاملینی که کارمند دولت باشند برابر بند«ه‍»تعزیر خواهند شد.
2-در صورتی که متخلفین این بند کارمند دولت نباشند علاوه بر دریافت تا سه برابر آنچه من غیر حق تحصیل نموده یا خسارت وارد آورده از سمت برکنار و از اشتغال در خدمات مشابه محروم میگردند.

زسایر تخلفات و جرائم(سازمان غله،اعضاء شورای آرد و نان و مراکز ذی ربط


1-عدم تعیین کل سهمیه مناسب آرد دکاکین نانوایی در هریک از محلات شهر با توجه به جمعیت.
2-عدم تعیین کل سهمیه آرد مورد نیاز هر شهرستان و استان با توجه به انواع آرد مصرفی.
3-تأخیر در صدور حواله گندم از سیلو به کارخانه آرد.
4-عدم کنترل و نظارت بر حمل گندم از سیلو به کارخانجات آردسازی و تبدیل گندم به آرد.
5-اعمال تبعیض و هرگونه سوء استفاده در توزیع خمیرمایه،جوش‌شیرین،سوخت یا سهمیه کالاهای مورد مصرف نانواییها و واحدهای گندم،آرد و نان.
6-تبدیل پخت و یا انتقال بیمورد دکاکین نانوایی.
7-عدم رعایت نرخ گندم و آرد در حوالجات متناسب با نوع پخت و تولید نان.(از قبیل صدور حواله به نرخ دولتی برای نان فانتزی)
8-عدم صدور حواله به موقع آرد و حمل آن از کارخانه به نانوایی.
تعزیرات بند«ز»:رسیدگی به تخلفات و هرگونه تعزیر بند«ز»در مرتبه اول توسط استاندار و در صورت تکرار بر اساس پیشنهاد رئیس دفتر پیگیریهای ویژه نخست‌وزیر (نماینده ویژه نخست‌وزیر در امور گندم و نان)در کمیسیون مرکزی نظارت طرح و تصمیم لازم اتخاذ میگردد.

فصل دوم مرجع تشخیص تخلف،تعیین و اجرای تعزیر و مقررات مربوطه


1-مسؤولیت اجرای آیین‌نامه تعزیرات حکومتی امور گندم،آرد و نان در استانها به عهده کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار متشکل از اعضاء منتخب شورای آرد و نان و دستگاههای ذی ربط به شرح زیر خواهد بود:
کمیسیون تعزیرات امور گندم،آرد و نان استان موظفند گزارش اقدامات مربوط به اجرای این آیین‌نامه را هر پانزده روز یک بار منظما به رئیس دفتر پیگیریهای ویژه نخست‌وزیر ارسال نمایند.

اعضاء کمیسیون تعزیرات امور گندم،آرد و نان در استانها

عبارتند از:
-استاندار(رئیس کمیسیون ویژه استان).
-مدیر کل غله استان.
-مدیر کل بازرگانی استان.
-فرماندهی کمیته انقلاب اسلامی استان.
-عضو شورای مرکزی جهاد استان(مسؤول امور شهرستانها در جهاد استان).
-مدیر تعاون روستایی استان.

اعضاء کمیسیون تعزیرات امور گندم،آرد و نان در شهرستانها

عبارتند از:
-فرماندار.
-مدیر اداره غله شهرستان(در صورت فقدان اداره در شهرستان نماینده منتخب مدیر کل اداره غله استان).
-رئیس اداره بازرگانی شهرستان(در صورت فقدان اداره در شهرستان نماینده منتخب مدیر کل بازرگانی استان).
-فرماندهی کمیته انقلاب اسلامی شهرستان.
-عضو شورای مرکزی جهاد شهرستان.
-مدیر تعاون روستایی شهرستان.
2-مبنای رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی امور گندم،آرد و نان استان و شهرستان گزارش بازرسین خواهد بود.
3-استانداران و فرمانداران میتوانند از افراد متعهد و نیروهای بسیج،سپاه،کمیته و سایر نیروهای مردمی استفاده نمایند و حکم بازرسی جهت آنان صادر نمایند.
4-فرم گزارش بازرسی و نظریه کمیسیون تعزیرات امور گندم،آرد و نان استان و شهرستان به عنوان مرجع تشخیص تخلفات و تعیین تعزیرات به پیوست میباشد.
5-کمیسیون تعزیرات امور گندم،آرد و نان استان،شهرستان بر اساس مفاد این آیین‌نامه،تعزیرات مربوط را مناسب نوع تخلفات گزارش شده تعیین و عامل اجرای تعزیر را مشخص مینمایند.
6(اصلاحی 1368/1/17 کمیسیون منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام)-بودجه جاری کمیسیون تعزیرات گندم،آرد و نان و مأمورین و بازرسان تعزیرات مربوطه از محل درآمد سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تأمین و جهت این امر در اختیار نخست‌وزیر قرار میگیرد تا متناسب با نیاز هر قسمت در اختیار استانداران و امور مربوطه قرار گیرد.کلیه جرائم مأخوذه توسط کمیسیونهای تعزیرات مستقیما به خزانه واریز میگردد.
7(اصلاحی 1368/1/17 کمیسیون منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام)-در صورتی که متخلف از پرداخت جریمه استنکاف نموده کمیسیون تعزیرات امور گندم،آرد و نان پس از گذشت بیست روز و پس از تأیید شخص استاندار تا زمانی که متخلف حاضر به اجرای حکم طبق تبصره(1)ذیل این بند نگردد به ترتیب حبس تا ده روز،شلاق تا چهل ضربه و تبعید از سه ماه تا یک سال محکوم مینماید.
تبصره(الحاقی 1368/1/17 کمیسیون منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام)-در طی زمان اجرای حکم(حبس،شلاق،تبعید)چنانچه متخلف حاضر به پذیرش و اجرای حکم اولیه شد(تمکین نمود)با ارائه وثیقه معتبر از ادامه تعزیر خودداری خواهد شد.
8-بازرسیهای ویژه جهت نظارت و بررسی نسبت به عملکرد کمیسیون تعزیرات امور گندم،آرد و نان استان توسط هیأتهای اعزامی از سوی نماینده ویژه نخست‌وزیر در امور گندم، آرد و نان به منظور نظارت بر اجرای این آیین‌نامه انجام میگردد.
9-شورای آرد و نان موظف است ساعات پخت،روزهای کشیک و روزهای تعطیل نانواییها را هر سه ماه یکبار تنظیم و به متصدی نانواییها جهت اطلاع عموم ابلاغ نماید.

2(1)