آیین‌نامه اجرائی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات


مصوب 1373/8/1 هیأت وزیران
ماده 1 - -کلیات:
در اجرای مصوبه شماره /3890ق مورخ 1373/7/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب‌نامه شماره 5202-/73م مورخ 1373/7/20 هیأت وزیران،سازمان«بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات»که من بعد در این آیین‌نامه،به اختصار سازمان نامیده میشود،زیر نظر وزیر بازرگانی تشکیل و اداره میگردد.
سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد.رئیس سازمان توسط وزیر بازرگانی تعیین و به این سمت منصوب میگردد.رئیس سازمان،معاون وزیر بازرگانی میباشد.
مرکز سازمان در تهران بوده و در مراکز استانها اداره کل و در شهرستانها اداره خواهد داشت.
تبصره- سازمان از نظر مالی،معاملاتی،استخدامی و تشکیلاتی منحصرا تابع این آیین‌نامه بوده و به استناد تبصره(6)مصوبه مذکور مجمع تشخیص مصلحت نظام از شمول قوانین و مقررات مربوط به دستگاه‌ها دولتی و وابسته به دولت،قانون استخدام کشوری و قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع قانون«نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مالی دولتی»میباشد.
ماده 2 - هدف:بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.
ماده 3 - وظائف و اختیارات:
3-1-بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مشمول در کلیه بخش‌ها(دولتی، تعاون و خصوصی و نیز نهادها)اعم از تولیدات و واردات آنها.
3-2-اعمال نظارت بر اجرای قیمتها در کلیه موارد از قبیل اعلام قیمت‌های مصوب،صدور، فاکتور،نصب برچسب و فروش.
3-3-تدوین و اجرای روشهای کارآمد بازرسی و نظارت متناسب با نوع کالا و خدمات.
3-4-نظارت بر برنامه،تولید و شبکه توزیع کالا و خدمات مشمول واحدهای تولیدی.
3-5-نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات توزیع کالا و خدمات.
3-6-اخذ اطلاعات و آمار از کلیه واحدهای تولیدی،توزیعی و واردکنندگان کالا و خدمات مشمول اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی.
3-7-دریافت شکایات و بازرسی تخلفات مربوط به قیمت و توزیع کالاهای تولیدی و وارداتی و نیز خدمات.
3-8-تعیین اولویت نظارت و بازرسی به ویژه در برخورد با متخلفان.
3-9-تنظیم گزارش تخلفات و اعلام آن به سازمان تعزیرات جهت اقدامات بعدی و پیگیری اخذ نتیجه اقدام طبق برنامه زمانی مصوب.
3-10-آموزش مأموران بازرسی و نظارت.
3-11-پیشنهاد اقلام کالا و خدمات جهت قیمت‌گذاری و نظارت.
3-12-بازرسی و نظارت بر تخلفات مذکور در قانون تعزیرات حکومتی در موارد ذیل:
3-12-1-گرانفروشی.
3-12-2-کم‌فروشی و تقلب.
3-12-3-احتکار.
3-12-4-عرضه کالا خارج از شبکه توزیع تعیین شده.
3-12-5-اختفاء و امتناع از عرضه کالا.
3-12-6-عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع.
3-12-7-عدم اجرای تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان.
3-12-8-نداشتن پروانه کسب.
3-12-9-نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی.
3-12-10-فروش ارزیریالی.
3-12-11-فروش اجباری کالا همراه کالای دیگر.
3-12-12-عدم اعلام موجودی کالا.
3-12-13-سهل‌انگاری و عدم همکاری با ناظران و بازرسین.
3-13-نظارت بر امور مربوط به تخصیص ارز و گشایش اعتبار کالاهای مشمول و زمان‌بندی گشایش اعتبارات.
3-14-نظارت بر عملکرد کلیه مأمورین و بازرسین سازمان و سازمان تعزیرات حکومتی و نیز دریافت شکایات مربوط به تخلفات آنان و اعلام به شعب ویژه رسیدگی به تخلفات.
3-15-پیشنهاد اصلاح و تکمیل آیین‌نامه اجرائی سازمان.
ماده 3-...
تبصره- سازمان میتواند در جهت اجرای وظائف خود با انعقاد قرارداد از خدمات افراد و دستگاه‌های مورد نظر استفاده نماید.
ماده 4 - -تشکیلات:
تشکیلات،سازمان تفصیلی،شرح وظائف معاونت‌ها،دفاتر و ادارات تحت پوشش آنها و پست‌های مورد نیاز سازمان و ادارات کل و ادارات مربوطه،با تصویب وزیر بازرگانی و تأیید رئیس جمهور خواهد بود.
ماده 5 - -امور استخدامی:
5-1-سازمان میتواند از کارکنان واجد صلاحیت کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت،نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی و شهرداریها به صورت مأمور استفاده نماید.
تبصرهکلیه دستگاه‌های فوق الذکر مکلفند حسب درخواست سازمان،در جهت مأمور نمودن کارکنان،با این سازمان نهایت همکاری را به عمل آورند.
5-2-بازرسین سازمان،علاوه بر افراد مذکور در بند 5-1،از بین افراد ذیل نیز انتخاب میگردند:
5-2-1-نیروهای بسیج مردمی.
5-2-2-حراست‌ها.
5-2-3-انجمن‌ها و شورای اسلامی.
5-2-4-جامعه اصناف.
5-2-5-معتمدین محلات.
5-2-6-کارکنان دولت و نهادهای انقلاب اسلامی(خارج از وقت اداری).
5-2-7-دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی.
5-3-ضوابط استخدامی و نظام پرداخت‌های سازمان با پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر بازرگانی و تأیید رئیس جمهور خواهد بود.
ماده 6 - -چگونگی تشخیص صلاحیت:
6-1-بازرسین بایستی واجد شرایط مذکور در ذیل باشند.
الف‌حداقل سن 23 سال.
ب‌متدین به دین مبین اسلام،عامل به احکام آن و معتقد و متعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه.
ج‌دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه
دنداشتن سوء پیشینه.
6-2-تشخیص صلاحیت بازرسین سازمان با وزیر بازرگانی و یا نمایندگان مجاز از طرف ایشان میباشد.
6-3-تشخیص صلاحیت بازرسین دستگاه‌هایی که با سازمان همکاری مینمایند،توسط همان دستگاه،صورت میگیرد.
6-4-دستورالعمل اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر بازرگانی میباشد.
ماده 7 - بودجه سازمان با پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران،از محل اعتبارات مربوطه خواهد بود.
ماده 8 - -تخلفات و مجازات‌ها:
8-1-گزارش بازرسین و مأمورین سازمان به منزله گزارش ضابطین سازمان تعزیرات میباشد.
8-2-تمرد،مقاومت و اهانت نسبت به بازرسین و مأمورین سازمان،از مصادیق جرائم علیه مأمورین دولتی محسوب گردیده و مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی میباشد.
8-3-بازرسین و مأمورین واجد شرایط سازمان و سازمان تعزیرات حکومتی با ابلاغ از سوی مسؤولین مربوطه میتوانند مسؤولین هر دو سازمان را انجام دهند.
8-4-سازمان،نظارت کارشناسی خود را پیرامون تخلفاتی که توسط سایر مراجع مذکور در آیین‌نامه اجرائی سازمان تعزیرات حکومتی به آن سازمان اعلام گردیده،جهت ملاحظه در صدور رأی ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت پرونده،تنظیم و ارسال میدارد.
ماده 9 - -سایر:
9-1-بازرسین بایستی دارای کارت شناسایی معتبر که قبلا توسط سازمان از طریق رسانه‌های همگان به رؤیت عموم رسیده،باشند.
9-2-کلیه واحدهای تولیدی،توزیع و خدماتی و نیز واردکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی موظفند حسب درخواست سازمان آمار و مطالعات مربوط به تولید،توزیع،واردات و موجودی کالاهای مشمول طرح را تهیه و ارسال دارند.
9-3-کلیه دستگاه‌های ذی ربط در تنظیم برنامه،تهیه و گزارش و نیز آمار و اطلاعات موضوع بندهای مختلف ماده 3 مکلفند بلافاصله پس از تهیه این قبیل موارد،یک نسخه از آن را جهت استفاده مقتضی به سازمان ارسال دارند.
9-4-هیچ یک از مأمورین و بازرسین سازمان را نمیتوان در رابطه با اجرای وظائف محوله تحت تعقیب قضائی قرار داد،مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
9-5-تا قبل از تشکیل ادارات و ادارات کل سازمان،وزیر بازرگانی میتواند انجام وظائف موضوع این آیین‌نامه را به ادارات و ادارات کل بازرگانی،ارجاع نماید.
ماده 10 - این آیین‌نامه در 10 ماده و 3 تبصره در تاریخ 1373/8/1 به پیشنهاد وزیر بازرگانی به تصویب رسیده و لازم‌الاجراء میباشد.
2(3)