قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیعکنندگان و مصرفکنندگان اسکناس مجعول


مصوب 1368/1/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده واحده - هرکس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا به واسطه جعل کند،یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید،چنانچه عضو باند باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد،به اعدام محکوم میشود.همچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم میگردد مگر آنکه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است.مرتکبین در غیر از مواردی که بر اساس ضوابط فوق به اعدام محکوم میشوند،مشمول مجازاتهای مقرر در ماده 21 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)مصوب 1362/5/18 خواهند بود.
تبصره- در کلیه صور فوق علاوه بر مجازاتهای مذکور،معادل اموالی که از راه جعل یا توزیع یا ورود یا مصرف به دست آمده است،از اموال مرتکب مصادره میشود.
2(1)