از قانون مالیات بر ارزش افزوده


مصوب 1387/2/17
ماده 19 - مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون،صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام میشود،صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند.در مواردی که از ماشین‌های فروش استفاده میشود،نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد.
تبصره- کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون،کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط میشود.
2(1)