قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور


مصوب 1382/4/29
ماده 1 - به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی صلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرائط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوجهای قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها(هریک به تنهایی یا هردو)به اثبات رسیده اقدام نمایند.
ماده 2 - تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکا از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرائط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر میکند:
الف‌زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی،امکان بچه‌دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد.
ب‌زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
ج‌هیچیک از زوجین محجور نباشند.
دهیچیک از زوجین مبتلا به بیماریهای صعب العلاج نباشند.
ههیچیک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.
وزوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.
ماده 3 - وظائف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده،از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظائف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.
ماده 4 - بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده،خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدید نظر میباشد.
ماده 5 - آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.2(1)