قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی


مصوب 1383/10/22
ماده 1 - اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی،بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
عملیات بانکی در این قانون به امر واسطه‌گری بین عرضهکنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه،سپرده،ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطاء وام،اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارتهای الکترونیکی پرداخت و کارتهای اعتباری اطلاق میشود.
تبصره 1- بانکها و صندوق‌هایی که قبلا به موجب قوانین خاص تأسیس شده‌اند بر اساس مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد.
تبصره 2- اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات بانکی مبادرت دارند موظفند ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون برای اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارائه نمایند.در غیر این صورت بنا به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه فعالیت این قبیل اشخاص توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متوقف خواهد شد.در صورت اعتراض،متقاضی میتواند به مراجع ذی صلاح قضائی مراجعه نماید.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است ظرف سه ماه درخواست را رسیدگی و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید.
در صورت عدم صدور مجوز،بانک یاد شده ایرادها و نواقص پرونده را برای اصلاح و رفع آن باید به متقاضی اطلاع دهد.
تبصره 3- آیین‌نامه ناظر بر تأسیس،فعالیت و نظارت بر اشخاص حقیقی یا حقوقی همچنین مسؤولیت مدیران و سهامداران عمده،انحلال و تصفیه و نحوه لغو مجوزهای تأسیس آنها بر اساس قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 و عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/6/8 با تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 4- اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده که به عملیات بانکی اشتغال دارند در صورتی که موفق به اخذ مجوز فعالیت تحت عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نشوند بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حق ادامه فعالیت نخواهند داشت.
متخلفین از اجرای این حکم در صورت شکایت بانک یاد شده از طریق مقامات قضائی صلاحیتدار به مجازات حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.
ماده 2 - نظارت بر حسن اجرای سیاستهای پولی و اعتباری،مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عهده بانک یاد شده است.
مؤسسات و اشخاص فعال در این زمینه مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار بازرسان بانک یاد شده قرار دهند.
تبصره 1- در صورت ارائه گزارش و احراز تخلف توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،این بانک میتواند نسبت به تعلیق مجوز مؤسسات متخلف اقدام نماید.
در این موارد،نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به جلوگیری از ادامه فعالیت متخلفین و همکاری لازم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
در صورت اعتراض،متقاضی میتواند به مراجع ذی صلاح قضائی مراجعه نماید.
تبصره 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از اعمال نظارت بر مؤسسات موضوع این قانون نسبت به ساماندهی آنان در چارچوب مقررات موجود و شرایط ذیل اقدام نماید:
الف‌برای مؤسساتی که شرایط ارتقاء به سایر مؤسسات مالی،اعتباری غیر بانکی یا بانکی را دارا باشند مجوز لازم توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر میشود.
بکلیه گزارشها و اطلاعات به دست آمده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کاملا محرمانه تلقی میشود.
ج‌آیین‌نامه این تبصره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3 - به منظور امکان نظارت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار متشکل و غیر متشکل پولی و تفکیک بازار پول و سرمایه،ریاست شورای بورس به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی میباشد.
ماده 4 - آیین‌نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 5 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر میگردد.
2(1)