تصویبنامه در خصوص الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیر واقعی یا گمراهکننده بر کالا


مصوب 1382/11/19 هیأت وزیران
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382/11/19 بنا به پیشنهاد شماره 111/02/4655 مورخ 1382/8/19 وزارت دادگستری و به استناد ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزیمصوب 1337-تصویب نمود:
به منظور حمایت بین المللی از محصولات و تولیدات سنتی داخلی که به دلیل انتساب آنها به یک منطقه یا محل جغرافیایی خاص شهرت دارند و نیز مقابله با سوء استفاده از اسامی مبداء آنها توسط خارجیان و ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات داخلی مربوط به صادرات و واردات،الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیر واقعی یا گمراهکننده بر کالا مورخ 25 فروردین 1270 هجری شمسی برابر با 14 آوریل 1891(به شرح پیوست)تصویب و به وزارت دادگستری اجازه داده میشود،ضمن انجام تشریفات الحاق،اسناد مربوط را مبادله و امضاء نماید.
2(3)