موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیر واقعی یا گمراهکننده بر کالا

مورخ 25 فروردین 1270(14 آوریل 1891)
«سند تجدید نظر شده در واشنگتن به تاریخ 12 خرداد 1290(2 ژوئن 1911)،در لاهه به تاریخ 15 آبان‌ماه 1304(6 نوامبر 1925)،در لندن به تاریخ 12 خرداد 1313(2 ژوئن 1934) و در لیسبون به تاریخ 9 آبان 1337(31 اکتبر 1958)»
ماده (1) -
(1)کلیه کالاهای حاوی نشانه غیر واقعی یا گمراهکننده که با آن نشانه،یکی از کشورهایی که این موافقتنامه در مورد آنها اعمال میشود،یا محلی که در آن کشورها واقع است،به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان کشور یا محل مبداء معرفی شده است،هنگام ورود به هریک از کشورهای مذکور توقیف خواهند شد.
(2)توقیف در کشوری که در آن کشور نشانه غیر واقعی یا گمراهکننده منبع به کار رفته یا کالاهای حاوی نشانه غیر واقعی یا گمراهکننده به آن وارد شده است،نیز انجام خواهد شد.
(3)اگر قوانین یک کشور،اجازه توقیف در زمان ورود را ندهد،به جای توقیف،ورود کالاهای مذکور ممنوع خواهد شد.
(4)اگر قوانین یک کشور،اجازه توقیف در زمان ورود،ممنوعیت ورود یا توقیف در داخل کشور را ندهد،در این صورت تا زمانی که قوانین مربوط بر این اساس اصلاح شوند،اقدامات و راههای جبرانی که در این موارد به موجب قوانین کشور مزبور در دسترس اتباع آن قرار دارند، جایگزین تدابیر مزبور میگردند.
(5)در صورت عدم وجود ضمانت اجرائی خاص برای تضمین جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیر واقعی یا گمراهکننده،ضمانتهای اجرائی مقرر در مقررات مربوط مندرج در قوانین راجع به علائم یا اسامی تجاری اعمال خواهد شد.
ماده (2) -
(1)توقیف،به درخواست مقامات گمرکی انجام خواهد شد که آنها نیز مراتب را سریعا به طرف ذی نفع،اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاع خواهند داد تا وی در صورت تمایل بتواند اقدامات لازم در ارتباط با توقیف انجام شده،به عنوان اقدام احتیاطی انجام دهد.با این حال،دادستان یا هر مقام صالح دیگری میتواند به اعتبار سمت خود یا بنا به درخواست طرف زیان‌دیده، تقاضای توقیف را نماید؛در این صورت تشریفات مربوط مسیر عادی خود را طی خواهد کرد.
(2)در صورتی که کالا در حال عبور(ترانزیت)باشد مقامات ملزم به توقیف آن نخواهند بود.
ماده (3) -
این مقررات مانع از درج نام یا نشانی فروشنده بر کالاهایی که مبداء آن غیر از کشوری است که فروش در آنجا صورت میگیرد،نخواهد شد؛ولی در این‌گونه موارد مشخصات دقیق کشور یا محل ساخت یا تولید کالا باید با حروف واضح یا هر نشانه دیگری که برای جلوگیری از هرگونه اشتباه در تعیین منبع واقعی کالا کفایت کند،در کنار نام یا نشانی مذکور درج شود.
ماده 3 مکرر -
کشورهایی که این موافقتنامه در مورد آنها اعمال میشود تعهد میکنند در رابطه با فروش یا نمایش یا عرضه برای فروش هر کالایی،استفاده از کلیه نشانه‌ها را در تبلیغات،به صورتی که عموم را نسبت به منبع کالا فریب دهد و در تابلوها،آگهیها،صورتحسابها،فهرست مشروبات، نامه‌ها یا اوراق تجاری یا هرگونه مکاتبات بازرگانی دیگر درج گردند،نیز ممنوع سازند.
ماده (4) -
دادگاههای هر کشور تصمیم خواهند گرفت که چه نوع نشانه‌هایی به خاطر خصوصیات عام آنها،مشمول مقررات این موافقتنامه نمیشوند.با این حال،نشانه‌های منطقه‌ای درباره منبع فرآورده‌های درخت تاک از قید و شرط مذکور در این ماده مستثنی هستند.
ماده (5) -
(1)کشورهای عضو اتحادیه حمایت از مالکیت صنعتی که به این موافقتنامه ملحق نشده‌اند،میتوانند بنا به درخواست خود طبق روش پیش‌بینی شده در ماده (16)کنوانسیون عمومی،به این موافقتنامه ملحق شوند.
(2)مقررات مواد(16)مکرر و(17)مکرر کنوانسیون عمومی،در مورد این موافقتنامه اعمال خواهد شد.
ماده (6) -
(1)این سند به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب حداکثر تا تاریخ 11 اردیبهشت 1342 (اول مه 1963)در برن تودیع خواهد شد این سند یک ماه پس از تاریخ مزبور،میان کشورهایی که این سند به نام آنها تصویب شده است لازم‌الاجراء خواهد شد.با این حال،اگر قبل از آن تاریخ،این سند حداقل به نام(6)کشور،تصویب شده باشد،یک ماه پس از اینکه دولت کنفدراسیون سوئیس مراتب تودیع ششمین تصویب را به اطلاع کشورهای تصویبکننده رساند،میان کشورهای مزبور و در مورد کشورهایی که متعاقبا این سند به نام آنها تصویب شده باشد یک ماه پس از ابلاغ هر تصویب،لازم‌الاجراء خواهد شد.
(2)کشورهایی که اسناد تصویب به نام آنها ظرف مهلت مقرر در بند فوق تودیع نشده باشد،میتوانند طبق شرایط مندرج در ماده (16)کنوانسیون عمومی به این سند ملحق شوند.
(3)این سند،در خصوص روابط میان کشورهای مشمول آن،جایگزین موافقتنامه منعقد شده در مادرید به تاریخ 25 فروردین 1270(14 آوریل 1891)و اسناد ناشی از تجدید نظرهای بعدی خواهد شد.
(4)در خصوص کشورهایی که این سند در مورد آنها اعمال نمیشود،ولی مشمول موافقتنامه مادرید که در سال 1313(1934)در لندن تجدید نظر شده است،میباشند، موافقتنامه اخیر الذکر مجری خواهد بود.
(5)به همین ترتیب،در خصوص کشورهایی که این سند و موافقتنامه مادرید که در لندن تجدید نظر شده است،در مورد آنها اعمال نمیشود،موافقتنامه مادرید که در لاهه در سال 1304(1925)تجدید نظر شده است مجری خواهد بود.
(6)به همین ترتیب،در خصوص کشورهایی که این سند،موافقتنامه مادرید که در لندن تجدید نظر شده و موافقتنامه مادرید که در لاهه تجدید نظر شده است در مورد آنها اعمال نمیشود، موافقتنامه مادرید که در سال 1290(1911)در واشنگتن تجدید نظر شده است،مجری خواهد بود.
2(4)