آیین‌نامه اجرائی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور


مصوب 1383/12/19

فصل اول‌تعاریف و کلیات

ماده 1 - در این آیین‌نامه،واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میرود:
الف‌قانون:منظور قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارورمصوب 1382-است.
ب‌جنین:نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمی زوجهای قانونی و شرعی است که از مرحله باروری تا حداکثر پنج روز خواهد بود.این جنین میتواند به دو صورت تازه و منجمد باشد.
پ‌اهداء جنین:واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین از زوجهای واجد شرائط مقرر در قانون و این آیین‌نامه به مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری برای انتقال به زوجهای متقاضی دارای شرائط مندرج در قانون.

فصل دوم‌شرائط اهداء و دریافت جنین

ماده 2 - زوجهای اهداءکننده باید دارای شرائط زیر باشند:
الف‌علقه و رابطه زوجیت قانونی و شرعی.
ب‌سلامت متعارف جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب.
پ‌نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روان‌گردان.
ت‌مبتلا نبودن به بیماریهای صعب العلاج نظیر ایدز،هپاتیت و...
تبصره- مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند قبل از دریافت جنین از اهداءکنندگان، وجود شرائط مذکور در این ماده را احراز نمایند.
ماده 3 - اهداء جنین باید با موافقت و رضایت کتبی زوجهای اهداءکننده و در مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری،با احراز هویت آنان و به صورت کاملا محرمانه انجام گیرد.
ماده 4 - زوجهای متقاضی جنین اهدائی باید واجد شرائط مقرر در ماده (2)قانون باشند.
ماده 5 - رسیدگی به درخواست دریافت جنین اهدائی،در دادگاه صالح و خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل میآید.صدور حکم به رد درخواست و عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدید نظر میباشد.

فصل سوم‌تکالیف و وظائف مراکز مجاز درمان ناباروری

ماده 6 - مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:
الف‌نگهداری جنینهای اهدائی از سوی اهداءکنندگان مسلمان و غیر مسلمان به طور جداگانه و رعایت تناسب دینی و مذهبی زوجهای متقاضی با جنین اهدائی در زمان انتقال.
ب‌دریافت و نگهداری رأی قطعی مرجع قضائی از متقاضی.
پ‌صدور گواهی و معرفینامه لازم مبنی بر تأیید سلامت جسمی و روانی برای متقاضیان دریافت جنین طبق مقررات قانون و این آیین‌نامه.
ت‌دریافت،نگهداری و انتقال جنینهای اهدائی در شرائط کاملا محرمانه.
تبصره- اطلاعات مربوط به جنینهای اهدائی،جزو اطلاعات به کلی سری طبقه‌بندی میشوند.
ماده 7 - صدور گواهی عدم توانائی باروری و همچنین توانائی زوجه در زمینه دریافت و نگهداری جنین،پس از انجام تستها و آزمایشهای دقیق پزشکی در صلاحیت مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری میباشد.

فصل چهارم‌شرائط لازم جهت دریافت،نگهداری و انتقال جنین

ماده 8 - هریک از مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری میتوانند بانک جنین طبق دستورالعمل‌های وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی دائر نمایند.این بانک مسؤول دریافت و نگهداری جنین و انتقال آنها به زوجین نابارور طبق مقررات مندرج در قانون و این آیین‌نامه میباشد.
ماده 9 - مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی موظف است طبق دستورالعمل‌های وزارت یاد شده نسبت به دریافت،نگهداری و انتقال جنین نظارت دقیق اعمال کند.
ماده 10 - ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به اهداءکنندگان و دریافتکنندگان جنین اهدائی تنها با رعایت قوانین مربوط به حفظ و نگهداری اسرار دولتی و به مراجع قضائی صلاحیتدار مجاز میباشد.2(3)