از آیین‌نامه روان‌سازی و سلامت ترانزیت خارجی کالا از کشور


مصوب 1388/7/7 وزیران عضو کارگروه ساماندهی،هماهنگی و توسعه و تشویق امر خدمات عبور کالا از کشور(ترانزیت)
ماده 1 - ترانزیت خارجی کالا صرفا مشمول تعریف مذکور در ماده (1)قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران‌مصوب 1374-میباشد.
ماده 2 - کامیونهای حامل کالاهای ترانزیتی پس از انجام تشریفات گمرکی و بارگیری و قبل از خروج از گمرک مربوط باید مبادرت به دریافت پروانه تردد از نمایندگان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نمایند.
تبصره 1- زمان سفر بر اساس هر شبانه‌روز پانصد کیلومتر محاسبه و در پروانه تردد قید میگردد.
تبصره 2- زمان سفر کامیونهای حامل کالاهای ترافیکی تابع ضوابط خاص خود میباشد.
ماده 7 - در صورت عدم رعایت مسیر توسط رانندگان مربوط،علاوه بر جریمه رانندگی مقرر،متخلفان توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از یک ماه تا یک سال از فعالیت در امر حمل‌ونقل بین المللی و حمل کالاهای ترانزیتی محروم میگردند.
ماده 8 - فک پلمب و بازرسی کامیونهای حامل محمولات ترانزیتی جز در موارد مقرر در ماده (19)آیین‌نامه اجرائی قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ممنوع میباشد.
ماده 14 - مصادیق قاچاق کالای ترانزیت خارجی بر اساس قانون امور گمرکی و قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل میباشد:
الف‌خارج نکردن کالای ترانزیت خارجی به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج کالا.
ب‌تعویض کالای ترانزیتی،کسر آن یا اضافه نمودن به آن.
ج‌خارج نکردن کالای ترانزیتی از کشور که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج سوء نیتی نبوده است.
د(اصلاحی 1388/9/25)-تخلف موضوع تبصره(2)الحاقی ماده (36)آیین‌نامه اجرائی قانون حمل‌ونقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران،موضوع تصویب‌نامه شماره /138548ت 42953 ک مورخ 1388/7/12 و نیز اظهار خلاف موضوع تبصره(3)الحاقی ماده یاد شده.
هخروج کالای ترانزیتی بدون اظهار و انجام تشریفات گمرکی از اماکن گمرکی یا اقدام به بارگیری آن در نقاط مجاز قبل از انجام تشریفات گمرکی مقرر در فصول اول،دوم و سوم از قسمت دوم آیین‌نامه اجرائی قانون امور گمرکی.
تبصره- چنانچه محموله ترانزیتی سرقت شود و ترانزیتکننده به تشخیص مراجع ذی صلاح قضائی مباشرت یا دخالتی در آن نداشته باشد،موضوع قاچاق محسوب نمیگردد و پس از کشف کالای سرقت شده،بلافاصله برای ادامه ترانزیت به ترانزیتکننده تحویل داده میشود و در صورت عدم کشف کالا،نسبت به اخذ حقوق ورودی آن اقدام میشود.
ماده 15 - رانندگانی که مبادرت به حمل کالای ترانزیتی مینمایند،چنانچه شخصا یا با مشارکت صاحبان کالا و یا اشخاص ثالث مبادرت به قاچاق کالای مربوط نمایند و یا در اثر سهل‌انگاری آنها کالا سرقت و یا حیف و میل شود،منوط به احراز تخلف وی در مراجع ذی صلاح،علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون مربوط از یک تا پنج سال بر حسب نظر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از فعالیت در امر حمل‌ونقل بین المللی و حمل کالاهای ترانزیتی محروم میگردند.
ماده 16 - در مواردی که شرکت حمل‌ونقل ترانزیتکننده با تشخیص مراجع قضائی در امر قاچاق یا تخلف دخالتی نداشته باشد از هرگونه محدودیت یا پرداخت جریمه مبراء میباشد، ولی چنانچه بر حسب رأی نهایی مراجع قضائی محکوم گردد،علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون مربوط بر حسب نظر کمیسیون مربوط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از فعالیت در امر حمل‌ونقل بین المللی و حمل‌ونقل کالاهای ترانزیتی به صورت موقت یا دائم محروم میگردند.
2(3)