قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات


مصوب 1385/6/15
ماده 1 - به منظور برنامه‌ریزی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت عمومی، ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات که در این قانون به اختصار ستاد نامیده میشود با ترکیب زیر تشکیل میشود:
-وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس ستاد.
-وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-وزیر آموزش و پرورش.
-وزیر بازرگانی.
-فرمانده نیروی انتظامی.
-دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
-رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر.
-نماینده یکی از سازمانهای غیر دولتی مرتبط با دخانیات به انتخاب وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی.
تبصره 1- دبیرخانه ستاد در وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مستقر خواهد بود.
تبصره 2- گزارش عملکرد شش ماهه ستاد به هیأت وزیران و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
تبصره 3- نمایندگان دستگاههای دولتی مرتبط با موضوع مورد بحث به تشخیص دبیر ستاد بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت میشوند.
ماده 2 - وظائف ستاد به شرح زیر است:
الف‌تدوین دستورالعمل اجرائی مربوط به تعاریف،شمول و ویژگیهای تبلیغات.
ب‌تدوین و تصویب برنامه‌های آموزش و تحقیقات با همکاری دستگاههای مرتبط.
ج‌تعیین نوع پیام‌ها،هشدارها،تصاویر و طرحهای مرتبط با آثار سوء اجتماعی،اقتصادی، بهداشتی و سلامتی دخانیات و دوره‌های زمانی آن،موضوع ماده (5)این قانون.
مصوبات این ستاد پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است.
ماده 3 - هر نوع تبلیغ،حمایت،تشویق مستقیم و غیر مستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیدا ممنوع است.
ماده 4 - سیاستگذاری،نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفا توسط دولت انجام میگیرد.
ماده 5 - پیام‌های سلامتی و زیانهای دخانیات باید مصور و حداقل پنجاه درصد(50%) سطح هر طرف پاکت سیگار(تولیدیوارداتی)را پوشش دهد.
تبصره- استفاده از تعابیر گمراهکننده مانند ملایم،لایت،سبک و مانند آن ممنوع گردد.
ماده 6 - کلیه فرآورده‌های دخانی باید در بسته‌هایی با شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات عرضه شوند.درج عبارت«مخصوص فروش در ایران»بر روی کلیه بسته‌بندیهای فرآورده‌های دخانی وارداتی الزامی است.
ماده 7 - پروانه فروش فرآورده‌های دخانی توسط وزارت بازرگانی و بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد صادر میشود.
تبصره- توزیع فرآورده‌های دخانی از سوی اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است.
ماده 8 - هر ساله از طریق افزایش مالیات،قیمت فرآورده‌های دخانی به میزان ده درصد (10%)افزایش مییابد.
تا دو درصد(2%)از سر جمع مالیات مأخوذه از فرآورده‌های دخانی واریزی به حساب خزانه‌داری پس از طی مراحل قانونی در قالب بودجه‌های سنواتی در اختیار نهادها و تشکل‌های مردمی مرتبط به منظور تقویت و حمایت این نهادها جهت توسعه برنامه‌های آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی در زمینه پیشگیری و مبارزه با استعمال دخانیات قرار میگیرد.
ماده 9 - وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی موظف است فعالیت‌های پیشگیرانه، درمان و توانبخشی افراد مبتلاء به مصرف فرآورده‌های دخانی و خدمات مشاوره‌ای ترک دخانیات را در خدمات اولیه بهداشتی ادغام و زمینه‌های گسترش و حمایت از مراکز مشاوره‌ای و درمانی غیر دولتی ترک مصرف مواد دخانی را فراهم نماید.
ماده 10 - انجام هرگونه تبلیغات مغایر با این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن،جرم و مستوجب مجازات از پانصد هزار(500/000)ریال تا پنجاه میلیون(50/000/000)ریال جزای نقدی است.دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات دستور جمع‌آوری محصولات مورد تبلیغ را صادر نماید و میزان مجازاتهای یاد شده بر اساس نرخ تورم(هر سه سال یکبار)بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است.
ماده 11 - فروش و عرضه دخانیات به استثناء اماکن موضوع ماده (7)این قانون،عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب،تکرار عدم پرداخت مالیات،مستوجب مجازات از پانصد هزار(500/000)ریال تا سی میلیون(30/000/000)ریال جزای نقدی است و میزان مجازاتهای یاد شده بر اساس نرخ تورم(هر سه سال یکبار)با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است.
ماده 12 - فروش یا عرضه به افراد زیر هجده سال یا به واسطه این افراد،علاوه بر ضبط فرآورده‌های دخانی کشف شده نزد متخلف،وی به جزای نقدی از یکصد هزار(100/000)ریال تا پانصد هزار(500/000)ریال محکوم میشود،تکرار یا تعدد تخلف،مستوجب جزای ده میلیون(10/000/000)ریال مجازات است.
ماده 13 - استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده (18)قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع و مرتکب به شرح زیر مجازات میشود:
الف‌چنانچه مرتکب از کارکنان نهادهای مذکور باشد،به حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از تنبیهات مقرر در بندهای(الف)و(ب)ماده (9)قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در صورت تکرار در مرتبه سوم به تنبیه مقرر در بند(ج)ماده مذکور محکوم میشود.
ب‌سایر مرتکبین به جزای نقدی از هفتاد هزار(70/000)ریال تا یکصد هزار(100/000) ریال محکوم میشوند.
تبصره 1- مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسائل نقلیه عمومی موجب حکم به جزای نقدی از پنجاه هزار(50/000)ریال تا یکصد هزار(100/000)ریال است.
تبصره 2- هیأت دولت میتواند حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در این قانون را هر سه سال یک بار بر اساس نرخ رسمی تورم تعدیل کند.
ماده 14 - عرضه،فروش،حمل و نگهداری فرآورده‌های دخانی قاچاق توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ممنوع و مشمول مقررات راجع به قاچاق کالا است.
ماده 15 - ثبت هرگونه علامت تجاری و نام خاص فرآورده‌های دخانی برای محصولات غیر دخانی و بالعکس ممنوع است.
ماده 16 - فروشندگان مکلفند فرآورده‌های دخانی را در بسته‌های مذکور در ماده (6) عرضه نمایند.عرضه و فروش بسته‌های باز شده فرآورده‌های دخانی ممنوع است.متخلفین به جزای نقدی از پنجاه هزار(50/000)ریال تا دویست هزار(200/000)ریال محکوم میشوند.
ماده 17 - بار مالی ناشی از اجرای این قانون با استفاده از امکانات موجود و کسری آن در سال 1385 از محل صرفه‌جوییها و در سالهای بعد از محل درآمدهای حاصل از ماده (8) همین قانون و سایر درآمدها در ماده (9)هزینه گردد.
ماده 18 - آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه به وسیله وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و با همکاری شرکت دخانیات ایران تدوین و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 19 - احکام جزائی و تنبیهات مقرر در این قانون شش ماه پس از تصویب به اجراء گذاشته میشود.
ماده 20 - درآمدهای سالیانه ناشی از تولید و ورود سیگار و مواد دخانی که حاصل تخریب سلامت است به اطلاع کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی برسد.
2(1)