قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد


مصوب 1385/3/21 مجلس شورای اسلامی و 1387/7/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با رعایت اصل یکصد و سی و نهم(139)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 1382/8/9 برابر با 31 اکتبر 2003 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشتمل بر هفتاد و یک ماده به شرح پیوست ملحق شود و سند الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون(دبیر کل سازمان ملل متحد)تودیع نماید.
تبصره- جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به ترتیبات موضوع بند(2)ماده (66) کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای آنکه از طریق مذاکره حل و فصل نشود،به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمیداند.
ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری صرفا در صورت رضایت کلیه طرفهای اختلاف ممکن میباشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده،منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و هفتاد و یک ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/7/20 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
2(1)