فهرست مواد مخدره


مصوب 1338/5/2 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی
ماده 1 - از نظر قانون اصلاح منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 31 خرداد 1338 و با توجه به ماده (1)قانون مزبور و تبصره 1 ذیل آن مواد مخدره به دو دسته تقسیم و تفکیک میشود: دسته اول‌مواد افیونی و حشیش و مشابهین آن.
دسته دوم‌سایر ادویه مخدره.
ماده 2 - مواد مخدره مذکور در این فهرست چه از طریق صنعت و چه از اجسام و عناصر طبیعی به دست آیند یکسان شناخته میشوند.
ماده 3 - مواد مخدره مذکور در این فهرست به هر نام و به شکل هر داروی اختصاصی که ساخته و عرضه شده یا بشوند باز همان داروی مخدر اصلی شناخته میشوند.
ماده 4 - مواد مخدره مذکور در این فهرست اعم از آنکه ساخت و یا تصفیه(یا طبخ)آنها کامل شده یا نشده باشد یکسان شناخته میشوند.
ماده 5 - دسته اول مواد مخدره عبارتست از:
شیره تریاکماده ای است که از تیغ زدن خشخاش و یا جوشاندن گرز خشخاش اعم از کوبیده یا نکوبیده به دست آید با هر درجه غلظت و هر درجه مرفین که باشد.
تریاک(اصلاحی 1352/12/28):اطلاق میشود بر ماده ای که از گرز خشخاش به دست میآید اعم از اینکه به صورت شیره بوده یا منعقد و جامد شده باشد با هر درجه غلظت و هر نسبت مرفین.
سوخته تریاک:ماده ای که از سوزاندن تریاک به هر نحوی از انحاء به دست آید با هر درجه مرفین که باشد.
شیره مطبوخ:ماده ای که از حل کردن سوخته تریاک و یا تریاک و یا جوهرنگاری به تنهایی یا با هم و یا همراه با مواد دیگر در آب و جوشاندن آن به دست آید با هر درجه غلظت و هر نسبت مرفین.
تفاله:ماده ای که پس از صاف کردن شیره مطبوخ(قبل از طبخ‌در حین طبخ و یا بعد از طبخ)باقی میماند.
جوهرنگاری:(مایه‌سوخته شیره‌انسی)ماده ای که از سوزاندن شیره مطبوخ به هر نحوی از انحاء به دست میآید با هر درجه مرفین که باشد.
هر قرص یا هر معجون و یا هر شربت یا هر محلول(آبی یا الکلی)که یکی از مواد مذکور در فوق در آن باشد.
استحصالات جالینوسی تریاک:تنطوراپیوم‌لدانم دوسیدنهام‌عصاره تریاک(مایع یا خشک)،شربت کوکنار اعم از آنکه موافق کدکس فرانسه تهیه شده یا نشده باشد.
بنگ:سرشاخه‌های خشک شده گلدار یا به میوه نشسته بوته شاهدانه اعم از آنکه ماده رزینی(چرس)آن گرفته شده یا نشده باشد و خرد شده یا نشده باشد و خالص یا مخلوط با عناصر دیگر باشد.
بنگاب(دوغ وحدت):مخلوط یا خیسانده بنگ در آب یا مایع دیگر به طور خالص یا همراه با عناصر دیگر.
چرس(حشیش‌اسرار):ماده رزینی که از سرشاخه‌های گلدار یا به میوه نشسته شاهدانه گرفته میشود اعم از خالص یا مخلوط با عناصر دیگر.
استحصالات جالینوسی شاهدانه:تنطور یا عصاره شاهدانه‌حشیش.
برگ کوکا و استحصالات جالینوسی آن(گردتنطورعصاره).
ماده 6 - دسته دوم مواد مخدره به قرار زیر و به دو گروه تقسیم میشود:
گروه 1-مواد مخدری که شکل خام و املاک و استحصالات آن از نظر قانون یکسان و در یک ردیف شناخته میشود.این مواد عبارتند از:
مرفین و املاح آن و استحصالاتی که مستقیما از تریاک به دست آمده و دارای بیش از 20% مرفین باشد.
(استحصالاتی که دو در هزار و یا کمتر از آن مرفین دارد مشمول مقررات نخواهد شد مگر آنچه در یک ماده بیاثر مایع یا جامد محلول یا رقیق شده باشد)استرهای مرفین، انتراکسیدهای مرفین(به استثناء آنچه ذیل گروه 2 ذکر خواهد شد).
دیاستیل مرفین (استومرفین دیامرفین دیافرم اکلوریون هروئین).
تبائین و املاح آن کوکائین و املاح آن و استحصالاتی که مستقیما از کوکا به دست آمده و بیش از یک در هزار کوکائین داشته باشد(استحصالات کمتر از یک در هزار مشمول نمیشود مگر آنچه در یک ماده بیاثر مایع یا جامد محلول یا رقیق شده باشد).
اکونین و استرهای آن‌بنزیل مرفین(پروئین نام یک محصول دارویی اختصاصی آن است).
دزومرفین(پرموئید نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است).
دیئیدرومرفین(پارامرفان نام یک محصول دارویی اختصاصی آن است)و استرهای آن.
ئیدروکدن(دیئیدروکدئینون)(دیکودید نام یک محصول دارویی اختصاصی آن است)و استرهای آن.
ئیدرومرفون(دیئیدرومرفتیون)(دیلودید نام یک محصول دارویی اختصاصی آن است).
متیل دزورفین متیل دیئیدرو مرفین مترون میروفین نیکومرفین نورمرفین- ان‌اکسی مرفین(ژنومرفین)ترکیبات آن و سایر ترکیبات مرفینی با ازت 5 ظرفیتی.
اکسیکدون(اوبین‌اکودال نام دو محصول داروئی اختصاصی آن است)و استرهای آن.
اکسی مرفون‌تباکون و استرهای آن‌پانطویون و سایر محصولاتی که مخلوط آلکالوئیدهای تریاک است.
(پاپاورتوم)-آستیل متادول‌آلفا متادول‌تبا متادول آلفا متیل متادول آلفا میرودین- آنیلویدین پتاستید متادول بتا مپرودین بوتیرات دود یوکسافتیل ستویمیدون (کلیرادون -کتوژین کتوگان) نام بعضی استحصالات دارویی اختصاصی آن است.
دکسترو مورامید (ژتریوم پالفیوم پیرولامیدول از 875)نام بعضی از استحصالات دارویی اختصاصی آن است.
دیاپتل تیامپوتن دیمتیل تیامبوتن دی منوکسادول دی مفتانول (آمیدول نام یک محصول دارویی اختصاصی آن است.)دیپی پانون استرهای اسید متیل 1 فنیل پیپریدن-4 -کاربوکسیلیک-4-اتیل متیل تیامپوتن اتوکسریدین ئیدروکسی پتیدین ایزومتادون- لوومتورفان لوومورامید(از 898 نام یک محصول دارویی اختصاصی آن است).لوورفانول (لوورفان نام یک محصول دارویی اختصاصی آن است).
متادون (دولافی دلولوفین فنادون فیزیتون پولامیدون نام بعضی از محصولات دارویی اختصاصی آن است.)
مورفریدین نورمتادون- (نورمدون تیکاردانام دو محصول دارویی اختصاصی آن است).
پتیدین (دم‌رول دولانتین دولانتول دولیزان دولیزینا دولوزال پانتالژین- سوتراژیل نام بعضی از محصولات دارویی اختصاصی آن است).
دوکسون(هپالژین نام یک محصول دارویی اختصاصی آن است).
فتومرفان
پروهیت ازین
پروپریدین(اسپاسمود و لیزینا نام یک محصول دارویی اختصاصی آن است).
راسه متورفان
راسه موردامید
راسه مورفان
تری مدپریدین(پرومدول نام یک محصول دارویی اختصاصی آن است).
گروه 2-مواد مخدری که فقط شکل خام و املاح آن مخدر شناخته شده و استحصالات آن مشمول قانون نمیشود.
این مواد عبارتند از:
1-کدئین(متیل مرفین).
2-دیونین(اتیل مرفین).
3-فولکودین(اتنین و هموکدئین نام دو محصول دارویی اختصاصی آن است).
4-استیلی دیئیدرو کدئین(استیل کدن نام یک محصول دارویی اختصاصی آن است).
5-دیئیدرو کدئین نام یک محصول دارویی اختصاصی آن است.
6-پرویوکسیفن(داروون نام یک محصول دارویی اختصاصی آن است).
2(3)