قانون مربوط به مواد روانگردان(پسیکوتروپ)


مصوب 1354/2/8
ماده 1 - مواد روانگردان به موادی گفته میشود که در فهرست‌های چهارگانه ضمیمه این قانون مندرج است.وزارت بهداری در صورت توصیه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد میتواند در فهرستهای چهارگانه مذکور با تصویب هیأت وزیران تجدید نظر نموده و مراتب را به وسیله روزنامه رسمی کشور و جراید کثیر الانتشار اعلام نماید.این تغییرات پس از انقضای پانزده روز از تاریخ انتشار لازم الرعایه خواهد بود.
ماده 2 - وزارت بهداری مجاز است مواد مندرج در فهرست شماره یک ضمیمه این قانون را منحصرا برای تحقیقات علمی و یا مصارف پزشکی تهیه و یا وارد نموده و طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب کمیسیون‌های بهداری مجلسین خواهد رسید به مقادیر محدود فقط در اختیار سازمان‌های تحقیقی و پزشکی دولتی و یا وابسته به دولت و یا سازمانهای تحقیقی و پزشکی دیگری که صلاحیت آنها از طرف دولت تأیید شده باشد قرار دهد.
ماده 3 - هرکس مواد مندرج در فهرست شماره یک را بسازد یا بفروشد یا برای فروش عرضه کند و یا بدون اجازه وزارت بهداری عالما وارد یا نگاهداری یا حمل نماید حسب مورد به مجازات‌های زیر محکوم خواهد شد:
الف‌برای ساختن،حبس دائم.
ب‌برای فروختن یا به معرض فروش گذاردن حبس جنائی درجه یک از سه تا 15 سال.
ج‌برای وارد کردن بیش از ده(10)گرم حبس دائم و برای ده(10)گرم یا کمتر حبس جنائی درجه دو از دو تا ده سال.
دبرای نگاهداری و یا حمل غیر مجاز بیش از مقدار ده(10)گرم حبس جنائی درجه یک از سه تا 15 سال و برای ده(10)گرم یا کمتر حبس جنائی درجه دو از دو تا ده سال.
تبصره- مواد مذکور و لو اینکه با مواد دیگری مخلوط یا محلول باشد از نظر مجازات خالص محسوب میشود مشروط به اینکه به همان صورت قابل مصرف باشد.
ماده 4 - هرکس مواد مندرج در فهرستهای شماره 2 و 3 و 4 ضمیمه این قانون را بدون اجازه وزارت بهداری بسازد یا وارد یا صادر نماید علاوه بر ضبط مواد مزبور به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 5 - سازنده یا واردکننده مجاز مواد مذکور در ماده 4 این قانون مکلف است قبل از فروش برچسبی روی بسته‌بندیهایی که به دست مصرفکننده میرسد(شیشه،لوله،جعبه و نظایر آن)الصاق نماید که به فارسی نوشته شده باشد"فروش بدون نسخه پزشک ممنوع است" عمده‌فروشان دارو و داروخانه‌ها مجاز به عرضه بسته‌بندیهای مذکور بدون داشتن برچسب نمیباشند و در صورتی که بسته‌بندیهای فوق بدون برچسب مذکور خارج از محوطه انبار دیده شود وسیله وزارت بهداری ضبط خواهد شد.
ماده 6 - فروش مواد مذکور در ماده 4 این قانون جز به مؤسسات درمانی و عمده‌فروشی دارو و داروخانه و لابراتوار یا مؤسسه داروسازی ممنوع است.در صورت تخلف علاوه بر ضبط مواد مزبور مرتکب به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 7 - فروش مواد مذکور در ماده 4 این قانون به مصرفکننده فقط باید از طریق داروخانه انجام گیرد و داروخانه منحصرا در مقابل نسخه پزشک میتواند مواد مزبور را به مصرفکننده بفروشد.متخلف به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده 8 - نگاهداری مواد مذکور در ماده 4 این قانون وسیله افراد غیر مجاز ممنوع است و در صورت تخلف علاوه بر ضبط مواد مذکور مرتکب به حبس جنحه‌ای تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده 9 - فرآورده‌های دارویی که ماده اصلی آنها محتوی یک یا چند ماده مندرج در فهرستهای شماره 2 و 3 و 4 ضمیمه این قانون باشند مشمول کلیه مقررات ناظر بر ماده مزبور خواهد بود.
تبصره- وارد یا خارج کردن از کشور یا نگاهداری یا حمل مواد مذکور در ماده 4 این قانون در صورتی که به مقادیر متناسب با مصارف درمانی شخصی باشد از شمول کلیه مقررات این قانون معاف خواهد بود.
ماده 10 - انتشار آگهی تبلیغاتی در مورد مواد روان‌گردان جز در نشریات پزشکی و دارویی بدون اجازه وزارت بهداری ممنوع است.مرتکب به جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده 11 - موادی که به موجب این قانون ضبط میشود در اختیار وزارت بهداری قرار خواهد گرفت تا در صورت قابل مصرف بودن به مصرف رایگان بیماران برساند و در غیر این صورت معدوم نماید.
ماده 12 - آیین‌نامه اجرائی این قانون وسیله وزارت بهداری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
2(1)