تصویبنامه در مورد امحاء مواد افیونی و مخدر


مصوب 1358/2/10 هیأت وزیران
ماده 1 - کلیه موادی که به نام هروئین،مرفین،سوخته،حشیش،تفاله،شیره مطبوخ، کوکائین و یا مواد روانگردان،مایعات حاوی مواد افیونی،اسیدهای مورد مصرف در هروئین‌سازی و آلات و ادوات تدخین از مرتکبین قاچاق اخذ شده و در انبار اداره نظارت بر مواد مخدر تهران و یا مراکز استانها موجود است یا در آتیه از این طریق به انبارهای مذکور تحویل خواهد شد پس از آزمایش به وسیله نماینده آزمایشگاه مواد مخدر بهداری و بهزیستی و تعیین مقدار و مشخصات هر ماده چنانچه مواد مذکور غیر قابل مصرف پزشکی و یا آزمایشگاهی باشد در حضور هیأتی مرکب از دادستان شهرستان مرکز استان و مدیر عامل سازمان بهداری و بهزیستی استان،رئیس آزمایشگاه مواد مخدر استان،رئیس اداره نظارت بر مواد مخدر و رؤسای شهربانی و ژاندارمری و مدیر کل دارایی استان یا نمایندگان آنها معدوم و مراتب در صورتمجلس مربوط منعکس میگردد. یک نسخه از صورتمجلس فوق باید به اداره کل نظارت بر مواد مخدر وزارت بهداری و بهزیستی ارسال شود.برای انجام این تشریفات حضور حداقل پنج نفر از مقامات فوق ضروری است.
ماده 2 - مواد مذکور در ماده 1 موجود در انبارهای اداره کل نظارت بر مواد مخدر در تهران نیز پس از آزمایش و اعلام نظر نماینده آزمایشگاه مواد مخدر وزارت بهداری و بهزیستی در حضور هیأتی مرکب از نمایندگان دادستان شهرستان تهران،شهربانی،ژاندارمری، اداره کل نظارت بر مواد مخدر وزارت بهداری و بهزیستی و وزارت امور اقتصادی و دارایی معدوم و مراتب در صورتمجلس مربوط منعکس گردد.برای انجام تشریفات مذکور در این ماده نیز حضور پنج نفر از مقامات فوق ضروری است.
ماده 3 - کلیه سازمانهای منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استانها موظفند در پایان هر فصل سه ماهه،تریاکهای مکشوفه و وسایل نقلیه ضبط شده خود را به اداره کل نظارت بر مواد مخدر وزارت بهداری و بهزیستی ارسال دارند.
ماده 4 - تریاکهای مکشوفه باید در انبارهای اداره کل نظارت بر مواد مخدر جمع‌آوری و به محض رسیدن به میزان صد کیلو به سازمان معاملات تریاک وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی یا سازمانی که قائم‌مقام آن گردد تحویل شود تا طبق مقررات نسبت به تیاری آن اقدام نمایند.
2(3)