از لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین


مصوب 1359/3/1 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
ماده 1 - مواد مخدر که فهرست کامل آن به موجب تصویب‌نامه مورخ دوم مردادماه 1338 به تفکیک تعیین شده است به دو دسته تقسیم میشود.
1-مواد افیونی که شامل تریاک و سوخته تریاک و شیره و سایر ترکیباتی میشود که دارای مواد مذکور میباشد.
2-سایر ادویه مخدر(اعم از مشتقات تریاک)مانند مرفین و هروئین و کوکائین و مواد مخدر صنعتی و شیمیایی که در فهرست مواد مخدر سازمان ملل تعیین شده و سازمان بهداشت جهانی رقابت در مصرف آن را ضروری میشناسد.
ماده 17 - برای کلیه کسانی که به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در مواد دو،شش،هفت، هشت،نه و یازده،سیزده و پانزده این قانون تحت تعقیب قرار میگیرند.چنانچه دلائل و قرائن موجود دلالت کافی به توجه اتهام به آنان نماید قرار بازداشت صادرخواهد شد و در صورت ادامه بازداشت متهم تا تاریخ شروع دادرسی با صدور حکم برائت از دادگاه جزائی آزاد خواهند شد و رسیدگی به جرائم مندرج در این قانون خارج از نوبت به عمل میآید.
ماده 25 - کلیه قوانین و مقررات مربوط به منع کشت خشخاش و استعمال مواد مخدر و مجازات مرتکبین جرائم راجع به مواد مذکور به استثناء تصویبنامه مورخ مردادماه 1338 راجع به فهرست مواد مخدر از تاریخ اجرای این قانون ملغی میباشد.
2(1)