از قانون طبابت


مصوب 1290/3/11
ماده 12 - نسخه رمز کلیتا ممنوع است و هر طبیبی که نسخه رمز بدهد مجازات او چهار ماه حبس خواهد بود: 2(1)