قانون مایهکوبی عمومی و اجباری


مصوب 1322/7/3
ماده 1 - وزارت بهداری مجاز است برای پیشگیری و مبارزه بر ضد امراض همه‌گیر در مواقع لازمه در نقاطی که مقتضی بداند مایهکوبی عمومی و اجباری را اعلان نماید و همچنین وزارت بهداری مجاز است در مواقع شیوع بیماریهای واگیر و همه‌گیر مبتلایان را اجبارا منفردا در بیمارستانهای مربوطه بستری و تحت معالجه قرار دهد و نیز وزارت بهداری مجاز است منازل بیماران فوق را مطابق اصول فنی ضدعفونی نموده و صاحبان منازل باید با مأمورین بهداری در این باب مساعدت و همکاری نمایند.
ماده 2 - در نقاطی که به موجب ماده یکم مایهکوبی عمومی و اجباری از طرف وزارت بهداری اعلام میشود عموم ساکنین مکلف هستند مایهکوبی نمایند.
تبصره- مایهکوبی عمومی و اجباری مجانی است و هیچ‌گونه تحمیلی نخواهد گردید.
ماده 3 - متخلفین از این قانون طبق ماده (22)قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و واگیر مصوب خرداد 1320 مورد تعقیب و مجازات خواهند شد.
ماده 4 - آیین‌نامه اجرایی این قانون از طرف وزارت بهداری تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده میشود.
2(1)