قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی


مصوب 1374/12/22 با اصلاحات بعدی
ماده 1 - ورود هر نوع شیرخشک و غذاهای کمکی شیرخوار،باید با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات کشور صورت گیرد و شیرخشک فقط از طریق داروخانه‌ها توزیع شود.
تبصره 1- وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مقررات مربوط به ورود انواع مجاز و مقدار مورد نیاز و جانشین‌شونده‌های شیر مادر(شیرخشک و غذاهای کمکی شیرخوار)را تهیه و اعلام نماید.وزارت بازرگانی موظف به مراعات مقررات مزبور میباشد.
تبصره 2- موارد ضرورت تجویز پزشکی و همچنین نحوه عرضه و فروش در بازار مصرف و ارائه مستقیم و غیرمستقیم انواع شیرخشک و جانشین‌شونده‌ها در شبکه بهداشتی،درمانی کشور طبق ضوابطی خواهد بود که توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده 2 - انتشار هرگونه جزوه،کتاب،نشریه و نظائر آن در مورد تغذیه شیرخواره با انواع شیرخشک و جانشین‌شونده‌های شیر مادر در کلیه موارد منوط به رعایت ضوابط و معیارهایی خواهد بود که توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تعیین خواهد شد.
ماده 3 - (اصلاحی 1386/4/6)- مرخصی زایمان تا سه(3)فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر میدهند در بخش‌های دولتی و غیر دولتی شش(6)ماه میباشد.
تبصره 1(اصلاحی 1386/4/6)- مادران شیرده پس از شروع به کار مجدد در صورت ادامه شیردهی میتوانند حداکثر تا 24 ماهگی کودک روزانه یک ساعت از مرخصی(بدون کسر از مرخصی استحقاقی)استفاده کنند.
تبصره 2- امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تأمین شود.
ماده 4 - دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت از جمله سازمان‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و دیگر دستگاه‌هایی که به لحاظ مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار نیستند موظف به ایجاد تسهیلات مناسب برای تغذیه شیرخوارگان با شیر مادر در جوار محل کار کارکنان زن میباشند.
ماده 5 - به منظور سیاستگذاری،نظارت و تعیین نحوه آن بر اجرای این قانون کمیته‌ای با عنوان کمیته سیاست‌گذاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر در وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تشکیل میشود.اعضاء این کمیته که با حکم وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به عضویت کمیته منصوب میشوند عبارتند از:
الف‌معاون امور بهداشتی وزارت بهداشت،درمان آموزش پزشکی.
ب‌معاون امور دارو و درمان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی.
ج‌رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.
ددو نفر از اعضاء کمیته کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر.
هیک نفر پزشک متخصص زنان و زایمان.
ویک نفر پزشک متخصص اطفال.
زیک نفر متخصص علوم تغذیه.
حیک نفر روحانی آشنا به مبانی اسلام که حداقل 6 سال دوره خارج فقه و اصول را طی کرده باشد.
طیک نفر به نمایندگی از شورای فرهنگیاجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی.
خدمات کمیته سیاستگذاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر افتخاری میباشد.
ماده 6 - وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میتواند نسبت به تشکیل کمیته‌های ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی در استان‌ها اقدام نماید. کمیته‌های موضوع این ماده موظف خواهند بود نتایج اقدامات خود را به کمیته سیاستگذاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر در وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گزارش نمایند.
ماده 7 - شرح وظائف و اختیارات کمیته‌های موضوع این قانون در حدود صلاحیت و شرایط اجرای تصمیمات آن‌ها و نحوه انتخاب و ترکیب اعضاء کمیته‌های استانی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران میرسد.در هر حال تصمیمات کمیته‌های موضوع مواد 5 و 6 در صورت تأیید وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی یا مقام مجاز از سوی وی قابل ابلاغ خواهد بود.
ماده 8 - اعضاء کمیته‌های موضوع این قانون و مأمورین وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مجازند از مرکز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی و درمانی،داروخانه‌ها و سایر مؤسساتی که در ارتباط با تولید و توزیع جانشین‌شونده‌های شیر مادر فعالیت میکنند بازدید به عمل آورند.این‌گونه مؤسسات مکلف به همکاری میباشند.
ماده 9 - متخلفین از اجرای این قانون،با رعایت مراتب و دفعات جرم،به تعزیر از قبیل نصب پارچه تخلف بر سردر داروخانه،تعطیل موقت آن،قطع موقت بعضی خدمات شهری یا جزای نقدی از یک تا صد میلیون ریال و در صورت تکرار جرم به حداکثر تعزیر و جزای نقدی در محاکم صالحه محکوم میگردند.
ماده 10 - آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف دو ماه بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 11 - کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو میگردد.
2(1)