آئین‌نامه اجرائی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه دامپزشکی


مصوب 1382/2/10 هیأت وزیران

فصل اول:تعاریف و تخلفات صنفی و حرفه‌ای


قسمت اول:تعاریف
ماده 1 - حرفه دامپزشکی شامل آن دسته از فعالیتهای دامپزشکی میباشد که در جهت تأمین،حفظ و ارتقاء سطح بهداشت و درمان دام و یا مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و دام به منظور کاهش ضایعات،افزایش تولیدات،تأمین کیفیت و بهداشت فرآورده‌های دامی و اعتلاء سطح بهداشت عمومی جامعه،توسط شاغلان حرفه دامپزشکی در مراکز و واحدهای ذیل صورت میگیرد:
1-شرکتها،مؤسسات و مراکز تولیدی،خدماتی،تجاری(صادرات،واردات و توزیع)در زمینه‌های دارو،مواد بیولوژیک،لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و درمانگاهی دامپزشکی.
2-بیمارستانها،پلی کلینیکها،درمانگاهها،مطبها و دفاتر اشتغال به امور مندرج در صدر ماده .
3-مراکز بهداشتی،مایهکوبی دام و مراکز خدمات دامپزشکی.
4-داروخانه‌های دامپزشکی.
5-مراکز نگهداری و پرورش دام.
6-آزمایشگاههای دامپزشکی.
7-مراکز آموزشی،تحقیقاتی،اجرائی.
8-کشتارگاهها،مراکز تولید،نگهداری،فرآوری،بسته‌بندی و توزیع فرآورده‌های خام و جانبی دام و سایر مراکز مشابه که شمول این آیین‌نامه مستلزم ذکر نام است.
9-مراکز رادیولوژی،رادیوتراپی و سونوگرافی دامپزشکی.
10-سایر مراکز و واحدهائی که بر وفق قوانین جاری مربوط مجوز میگیرند.
تبصره 1- کلمه دام در این آیین‌نامه به کلیه حیوانات اهلی،طیور،آبزیان،حشرات مفید، حیوانات آزمایشگاهی و حیوانات باغ وحش و حیات وحش اطلاق میگردد.
تبصره 2- شاغلان حرفه دامپزشکی در دستگاههای دولتی و عمومی و اعضاء هیأت علمی که خارج از وظائف و مأموریتهای اداری به امور دامپزشکی اشتغال داشته باشند،تنها تابع مقررات این آیین‌نامه خواهند بود.
ماده 2 - شاغلان حرفه دامپزشکی شامل کلیه دانش‌آموختگان دوره‌های دکترای عمومی و تخصصی،کاردانی و کارشناسی دامپزشکی و نیز سایر رده‌های دارای مجوز قانونی وفق قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران‌مصوب 1367-اعم از تکنسین،کمک تکنسین و کمک کارشناس که در یکی از مراکز مندرج در ماده (1)این آئین‌نامه اشتغال دارند،میگردد.
ماده 3 - چنانچه مشمولان قانون سازمان نظام دامپزشکی در انجام وظائف خود مرتکب یکی از موارد زیر شوند،عمل آنها تخلف محسوب و متخلفان با توجه به محتویات پرونده از جمله شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده (20)این آیین‌نامه محکوم میشوند:
1-عدم رعایت موازین شرعی که عبارتست از ترک واجبات و عمل به محرمات دین مبین اسلام در حرفه دامپزشکی از قبیل عدم رعایت پوشش مناسب اسلامی.
2-عدم رعایت موازین قانونی از قبیل عدم رعایت تعرفه‌ها،اشتغال به مایهکوبی و درمان بدون اخذ پروانه از سازمان دامپزشکی.
3-عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی که عبارتست از نقض آیین‌نامه‌ها،بخشنامه‌ها و دستورالعملهایی که در امور مربوط به حرفه دامپزشکی از مراجع ذی صلاح صادر میگردد از قبیل تغییر محل پروانه اشتغال بدون مجوز،تعطیلی یا ترک محل کار بدون انجام هماهنگیهای لازم،عدم نصب پروانه در محل مناسب و قابل دید.
4-عدم رعایت مقررات صنفی و حرفه‌ای به شرح مواد آتی.
5-عدم رعایت شؤونات شغلی که عبارتست از هرگونه اقدامی که موجب هتک حرمت جامعه دامپزشکی میشود از قبیل اشتهار به بینظمی،رقابت ناسالم حرفه‌ای،اعتیاد به مواد مخدر،استفاده غیر مجاز از موقعیت شغلی،به کار بردن عناوین علمی غیر واقعی و امثال آن.
6-سهل‌انگاری در انجام وظائف قانونی که عبارتست از بیدقتی یا عدم رعایت موازین علمی و فنی به طور کامل که موجب ضرر و زیانی به بهره‌برداران خدمات دامپزشکی میشود از قبیل بیدقتی و اشتباه در پیچیدن نسخه که موجب ضرر دامدار گردد،عدم رعایت مراحل جراحی و ترخیص زود هنگام دام از مرکز درمانی.
7-اجحاف به دامداران و مراجعان که عبارتست از اقدامات غیر ضرور نسبت به دامدار یا مراجعهکننده که موجب تأخیر در ارائه خدمات و تحمیل مخارج اضافه به آنها میشود از قبیل ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی،تحمیل هرگونه مخارج خارج از ضوابط.
ماده 4 - تخلفات صنفی و حرفه‌ای عبارتست از عدم رعایت دستورالعملها و ضوابط خاص صنفی مربوط به فعالیتهای مختلف دامپزشکی و وظائف فنی و حرفه‌ای.
ماده 5 - انواع تخلفات صنفی و حرفه‌ای دامپزشکی شامل موارد ذیل میباشد:
1-جذب مشتری از طریق رقابت ناسالم حرفه‌ای از مؤسسات دولتی و یا غیر دولتی به منظور سودجویی.
2-مبادرت به واسطه‌گری در خدمات مربوط به وظائف دامپزشکی به طور غیر مجاز.
3-اقدامات غیر علمی و غیر استاندارد و غیر ضروری و عدم رعایت تعرفه‌ها که منجر به ضرر و زیان دامدار گردد.
4-فعالیت و دخالت در امور دامپزشکی خارج از حدود صلاحیت توسط افراد مشمول این آیین‌نامه.
5-تبلیغات غیر واقعی و گمراهکننده و انتشار اکاذیب حرفه‌ای.
6-به کارگیری عناوین علمی و تخصصی کاذب.
7-تجویز و یا به کارگیری داروها،مواد شیمیایی و فرآورده‌های بیولوژیک غیر مجاز.
8-تجویز و یا به کارگیری دارو و یا مواد افزودنی غیر مجاز به منظور تسریع در رشد و یا تولید دام.
9-تجویز و یا به کارگیری دارو و یا مواد غیر مجاز به منظور افزایش قدرت دامهای مسابقه‌ای(دوپینگ).
10-تجویز و یا به کارگیری داروهای زائد بر نیاز دام بیمار و یا غیر متجانس و خارج از ضوابط علمی و فنی.
11-عدم رعایت اصول نسخه‌نویسی.
12-قصور و یا تقصیر در ادامه اقدامات درمانی دام یا گله بیمار که منجر به خسارات دامدار گردد.
13-انجام فعالیت حرفه‌ای توسط دارندگان پروانه نیمه‌وقت در خارج از اوقات مقرر در پروانه و یا ساعات موظف اداری.
14-واگذاری پروانه فعالیت به دیگری یا استفاده از پروانه دیگری بدون مجوز.
15-عدم پذیرش دام بیمار اورژانسی در مراکز درمانی ذی ربط.
16-عدم همکاری با سازمان دامپزشکی در مواقع بروز بحران یا شیوع بیماریهای واگیر دامی و غیر منتظره،بدون عذر موجه.
17-ارائه گزارش کذب و خلاف واقع.
18-عدم همکاری در سیستم اطلاع‌رسانی بیماریها برابر مقررات جاری کشور.
19-عدم رعایت زمان قطع مصرف دارو قبل از کشتار دام و یا مدت زمان عدم مصرف تولیدات دامی توسط انسان.
20-فروش و توزیع دارو و استفاده از مواد و ابزار دامپزشکی غیر مجاز.
21-به کارگیری و استفاده از افراد غیر مجاز در امور دامپزشکی.
22-عدم رعایت موارد مندرج در پروانه اشتغال.
23-تولید غیر مجاز دارو یا مواد شیمیایی و فرآورده‌های بیولوژیک خارج از فارماکوپه (دارونامه)دامپزشکی ایران.
24-مبادرت یا همکاری در تولید و فروش داروهای تقلبی.
25-تجویز یا به کارگیری دارو یا مواد افزودنی غیر مجاز در محصولات و فرآورده‌های دامی.
26-عدم رعایت استانداردها و دستورالعملها که منجر به اشاعه بیماری و یا به مخاطره افتادن بهداشت عمومی گردد.
ماده 6 - هیأتهای بدوی و عالی انتظامی مکلفند پرونده کلیه شاغلان حرفه دامپزشکی و افراد مرتبط با آنها را که به نحوی موجب مخاطره بهداشت عمومی میگردند و به اقداماتی از قبیل عدم قطع مصرف دارو،مواد شیمیایی یا بیولوژیک قبل از کشتار دام و یا مصرف انسانی فرآورده‌های خوراکی دام علیرغم توصیه دامپزشک در موعد مقرر مبادرت میورزند و موجب خسارت و کاهش کمی و کیفی تولیدات دامی و یا اشاعه بیماریهای دامی یا مشترک بین انسان و دام میگردند،به مراجع ذی صلاح قضائی ارسال نمایند.

فصل دوم:تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی به تخلفات

قسمت اول:تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی به تخلفات در هیأتهای بدوی انتظامی

ماده 7 - هیأت بدوی انتظامی در استانها با عضویت اشخاص و مقامات موضوع ماده (21) قانون سازمان نظام دامپزشکی تشکیل میگردد.
ماده 8 - هیأتهای بدوی انتظامی استانها در اولین جلسه از بین خود یک نفر نائب رئیس و یک نفر دبیر جلسه جهت تنظیم صورتجلسه‌ها و تنظیم مکاتبات خود انتخاب و تعیین میکنند.
ماده 9 - جلسه با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء هیأت بدوی انتظامی رسمیت مییابد و تصمیمات هیأت،حداقل با سه رأی موافق معتبر خواهد بود.
ماده 10 - هیأت بدوی انتظامی در موارد ذیل در مورد مشمولان قانون سازمان نظام دامپزشکی مکلف به امر رسیدگی میباشد:
الف‌وصول شکایت در ارتباط با تخلفات صنفی و حرفه‌ای موضوع ماده (3)این آیین‌نامه از اشخاص حقیقی یا حقوقی.
ب‌اعلام و ارجاع تخلف از طرف مراجع قضائی،مؤسسات و سازمانهای دولتی یا غیر دولتی.
ج‌اعلام و ارجاع تخلف از طرف رئیس و شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی یا رئیس یا شورای استانی نظام دامپزشکی.
تبصره 1- شکایت باید با امضاء و شامل نام و مشخصات و نشانی کامل شاکی و مشتکی عنه باشد.به شکایت بدون امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تبصره 2- اعلانات مقرون به دلائل کافی هرچند بدون امضاء و مشخصات باشد،قابل رسیدگی است.
تبصره 3- شکایت و یا اعلام تخلف به هیأت مربوط تقدیم میشود.
ماده 11 - رئیس هیأت بدوی انتظامی،رسیدگی مقدماتی را به یکی از اعضاء هیأت،به عنوان عضو محقق ارجاع مینماید.عضو محقق موظف است حداکثر ظرف یک ماه تحقیقات مقتضی را انجام داده و گزارش آن را کتبا ارائه نماید.در صورتی که محقق عقیده بر تعقیب موضوع داشته باشد به دستور رئیس هیأت رونوشت شکوائیه و یا اعلام تخلف و ضمائم آن از طریق دبیرخانه هیأت برای مشتکی عنه ارسال میشود.مشتکی عنه باید حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ،پاسخ کتبی خود را به ضمیمه دلائل و مدارک مورد استناد به دبیرخانه مربوط تسلیم نماید.هیأت میتواند در صورت ضرورت مدت مذکور را پنج روز دیگر تمدید نماید.هیأت در صورت ضرورت میتواند نسبت به تغییر عضو محقق و تمدید مهلت یک ماهه فقط برای یکبار اقدام و اتخاذ تصمیم نماید.پس از آن مکلف به رسیدگی است.
تبصره 1- در صورتی که عضو محقق عقیده بر عدم وقوع تخلف و در نتیجه قائل به منع تعقیب باشد،نظریه کتبی خود را به هیأت بدوی انتظامی اعلام و در صورت موافقت هیأت، پرونده مختومه و بایگانی میگردد؛لیکن چنانچه نظر هیأت بر تعقیب و ادامه رسیدگی باشد به ترتیب مقرر عمل خواهد شد؛در هر حال اتخاذ تصمیم نهایی با هیأت خواهد بود.
تبصره 2- چنانچه هیأت بدوی انتظامی پرونده را غیر قابل رسیدگی تشخیص و مبادرت به صدور رأی بر عدم تخلف و یا برائت متهم نماید،مراتب حسب مورد به شاکی ابلاغ و وی میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ درخواست تجدید نظر خود را به هیأت عالی انتظامی ارائه نماید.
تبصره 3- به منظور تسریع در جمع‌آوری دلائل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک، هیأتهای انتظامی میتوانند بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیأت عالی انتظامی میرسد، از فرد یا گروه تحقیق استفاده نمایند.
ماده 12 - دبیرخانه هیأت پس از وصول پاسخ مشتکی عنه یا در صورتی که از وی در مهلت مقرر پاسخی نرسد،مدارک را به همراه پرونده به هیأت بدوی تقدیم میکند تا در صورت آماده بودن پرونده،هیأت رأی مقتضی صادر نماید و چنانچه ادای توضیح از طرفین و یا مطلعین و نیز در صورتی که شاکی یا متهم جهت اثبات ادعای خود استناد به شهادت شهود نموده باشد هیأت در صورت نیاز نسبت به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و شهود جهت استماع شهادت اقدام خواهد کرد.
تبصره 1- عدم حضور دعوت‌شدگان مانع رسیدگی و صدور رأی نمیباشد.
تبصره 2- هرگاه رسیدگی به اتهام به تشخیص هیأتهای بدوی و عالی انتظامی مستلزم استفاده از نظر کارشناس باشد موضوع به کارشناس یا کمیته تخصصی ارجاع میشود.
ماده 13 - هرگاه کسی مرتکب تخلف حرفه‌ای گردد پرونده وی در هیأت بدوی انتظامی استانی رسیدگی میشود که تخلف در آن حوزه واقع شده است.
تبصره 1- چنانچه فردی در استانهای مختلف مرتکب تخلف شود،پرونده وی در استانی که متخلف در آن به حرفه دامپزشکی اشتغال دارد،رسیدگی خواهد شد.
تبصره 2- در صورتی که در زمان طرح شکایت،متهم شاغل نباشد و یا در صورتی که متهم در استانهای مختلف مرتکب تخلف شده باشد هریک از هیأتهای بدوی انتظامی که بدوا از آن درخواست رسیدگی به تخلف شده باشد صالح به رسیدگی به کلیه تخلفات نامبرده خواهد بود.
تبصره 3- در صورتی که در استانی هیأت انتظامی وجود نداشته باشد،هیأت بدوی استان مجاور و یا نزدیکترین استان،صالح به رسیدگی به تخلفات خواهد بود.
ماده 14 - در صورتی که تخلف عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشند برابر ماده (26)قانون سازمان نظام دامپزشکی اقدام خواهد شد.

قسمت دوم:تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی به تخلفات در هیأت عالی انتظامی

ماده 15 - هیأت عالی انتظامی با عضویت اشخاص و مقامات موضوع ماده (23)قانون سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران‌مصوب 1376-تشکیل و جلسات آن با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت مییابد و اتخاذ تصمیم و صدور رأی حداقل با چهار رأی موافق معتبر خواهد بود.
ماده 16 - در اولین جلسه از بین اعضاء هیأت عالی یک نفر نائب رئیس و یک نفر دبیر جلسه جهت تنظیم صورتجلسات و مکاتبات انتخاب میگردد.
ماده 17 - اعلام مصوبات و سایر مکاتبات به مراجع ذی ربط توسط رئیس هیأت عالی انتظامی و در غیاب او با نائب رئیس صورت میگیرد.
ماده 18 - اختیارات و وظائف هیأت عالی انتظامی به شرح ذیل میباشد:
1-نظارت عالیه بر کار هیأتهای بدوی انتظامی و ایجاد هماهنگی و رفع اختلاف در تعیین صلاحیت بین آنها.
2-رسیدگی به اعتراضها و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از طرز کار هیأتهای بدوی انتظامی.
3-تجدید نظر در احکام صادر شده توسط هیأتهای بدوی انتظامی.
4-انحلال هیأتهای بدوی انتظامی در صورت ضرورت به تشخیص شورای مرکزی.
ماده 19 - رئیس هیأت عالی انتظامی پرونده‌های واصله از هیأت بدوی را جهت رسیدگی به یکی از اعضاء هیأت عالی انتظامی به عنوان عضو محقق ارجاع مینماید.عضو محقق چنانچه پرونده را آماده صدور رأی یا در صورتی که انجام تحقیقات از قبیل ارجاع امر به کارشناس و یا کمیته تخصصی و یا اقدامات لازم را تشخیص دهد،پرونده را تکمیل و دلائل را به‌طور کامل جمع‌آوری و در نهایت پرونده را آماده طرح در هیأت عالی مینماید.هیأت عالی در صورتی که پرونده را تکمیل دانست رأی مقتضی صادر مینماید،ولی چنانچه هیأت عالی انجام تحقیقات و یا اخذ توضیح بیشتری را لازم بداند نسبت به ادامه رسیدگی اقدام و در صورت لزوم،با تعیین وقت،طرفین را جهت رسیدگی و ارائه توضیحات دعوت و سپس رأی مقتضی صادرخواهد نمود.
تبصره- چنانچه رسیدگی و تصمیم‌گیری هیأت عالی متوقف بر استماع شهادت شهود باشد هیأت،شهود مربوط را جهت شرکت در جلسه و ادای شهادت دعوت مینماید.

فصل سوم:نوع و میزان مجازاتهای انتظامی

ماده 20 - متخلفان با توجه به شدت و ضعف تخلف ارتکابی،تعداد،دفعات و نتایج و آثار تخلف حسب مورد به مجازاتهای ذیل محکوم میگردند:
الف‌تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور اعضاء شورای استانی نظام دامپزشکی بدون درج در پرونده.
ب‌اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام دامپزشکی.
ج‌توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام دامپزشکی و الصاق در تابلوی اعلانات نظام دامپزشکی محل.
دالصاق رأی در تابلوی اعلانات نظام دامپزشکی محل و یا درج متن رأی در نشریه سازمان.
هتعلیق پروانه مربوط از سه ماه تا یکسال.
ومحرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشکی از سه ماه تا یکسال در محل ارتکاب تخلف.
زمحرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشکی از سه ماه تا یکسال در تمام نقاط کشور.
ح‌محرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشکی از یک تا پنج سال در تمام نقاط کشور با تأیید هیأت عالی انتظامی.
طمحرومیت دائم از اشتغال به حرفه دامپزشکی در تمام نقاط کشور با تأیید هیأت عالی انتظامی.
ماده 21 - مجازاتهای موضوع ماده (20)این آیین‌نامه با رعایت شرایط به شرح زیر اعمال میشود:
1-متخلفان از یکی از بندهای(1 و 2)ماده (5)آیین‌نامه حسب مورد به یکی از مجازاتهای مقرر در بندهای(الف تا ه‍)محکوم میگردند.
2-متخلفان از یکی از بندهای(3 تا 16)ماده (5)آیین‌نامه حسب مورد به یکی از مجازاتهای مقرر در بندهای(ب تا و)محکوم میشوند.
3-متخلفان از یکی از بندهای(17 تا 21)ماده (5)آیین‌نامه حسب مورد به یکی از مجازاتهای مقرر در بندهای(ج تا ز)محکوم میگردند.
4-متخلفان از یکی از بندهای(22 تا 25)ماده (5)آیین‌نامه حسب مورد به یکی از مجازاتهای مقرر در بندهای(ج تا ح)محکوم میشوند.
5-متخلفان از بند(26)ماده (5)آیین‌نامه حسب مورد به یکی از مجازاتهای مقرر در بندهای (ه‍ تا ط)محکوم میگردند.
ماده 22 - با قطعیت آرای محرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشکی،اشتغال محکوم علیه در زمینه محکومیت یاد شده در مدت محرومیت در بخشهای غیر دولتی(خصوصی،تعاونی،خیریه)ممنوع است.

فصل چهارم:صدور رأی و اجرای احکام و تجدید نظرخواهی

ماده 23 - رأی هیأت بدوی با امضای رئیس هیأت و در غیاب وی با امضاء نائب رئیس به طرفها ابلاغ و رونوشت رأی صادره جهت استحضار برای هیأت عالی انتظامی ارسال میگردد.
ماده 24 - مهلت تجدید نظرخواهی از آرای هیأتهای بدوی(20)روز پس از ابلاغ کتبی رأی به محکوم علیه میباشد.
ماده 25 - تجدید نظرخواه باید در مدت یاد شده اعتراض خود را به صورت کتبی به دبیرخانه هیأت بدوی مربوط و یا هیأت عالی انتظامی تسلیم و رسید دریافت نماید.
تبصره- در صورت تسلیم اعتراضیه،هیأت بدوی مکلف است ظرف مدت(10)روز لایحه اعتراضی و پرونده ذی ربط را به هیأت عالی انتظامی ارسال نماید.
ماده 26 - اعضاء هیأتهای بدوی یا عالی انتظامی در موارد زیر حق شرکت در جلسات رسیدگی را ندارند:
الف‌عضو هیأت با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب‌عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزائی داشته یا در دعوای طرح‌شده ذی نفع باشد.
ج‌عضو هیأت به نحوی در وقوع تخلف موضوع پرونده تحت رسیدگی شریک بوده یا مدعی تخلف در پرونده تحت رسیدگی باشد.
ماده 27 - رأی هیأت عالی انتظامی با امضاء رئیس هیأت و در غیاب وی با امضاء نائب رئیس ابلاغ میشود.
ماده 28 - احکام قطعی هیأت بدوی و آرای هیأت عالی انتظامی در مورد مشمولان این آیین‌نامه برای کلیه دستگاههای ذی ربط اعم از دولتی و غیر دولتی لازم‌الاجراء است.
ماده 29 - ابلاغ آراء و سایر اوراق موضوع این آیین‌نامه از طریق پست سفارشی و یا مأمور ابلاغ سازمان نظام دامپزشکی و حسب مورد از طریق سازمان دامپزشکی کشور برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی صورت میگیرد.
تبصره- تشخیص صحت ابلاغ،حسب مورد با هیأت بدوی و یا هیأت عالی انتظامی رسیدگیکننده است.
ماده 30 - مسؤولیت پیگیری اجرای احکام صادرشده با سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده 31 - پرداخت هرگونه وجهی به اعضاء هیأتهای موضوع این آیین‌نامه به عنوان حق حضور در جلسه و یا حق تحقیق به موجب دستورالعملی که به تصویب شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران میرسد خواهد بود.
2(3)