قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی


مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام

فصل اول‌تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی

ماده 1 - ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد:
مرتبه اول‌تعطیل مؤسسه و ضبط کلیه ملزومات مؤسسه به نفع دولت.
مرتبه دوم‌علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول،جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال و اعلام نام در جراید.
مرتبه سوم‌علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم،زندان از شش ماه تا یک سال.
ماده 2 - ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد:
مرتبه اول‌تعطیل مؤسسه،توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم‌علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول،جریمه نقدی به میزان یکصد هزار تا یک میلیون ریال.
مرتبه سوم‌علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول،جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال و ضبط اموال مؤسسه به نفع دولت.
ماده 3 - خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد:
مرتبه اول‌جریمه نقدی از یکصد هزار تا پانصد هزار ریال،توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم‌جریمه نقدی پانصد هزار تا یک میلیون ریال،لغو پروانه مسؤول فنی مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه سوم‌جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون تا پنج میلیون ریال،لغو پروانه مسؤول فنی مؤسسه،لغو پروانه تأسیس،توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
ماده 4 - ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد:
مرتبه اول‌جریمه نقدی به میزان دوبرابر اضافه دریافتی از بیماران،توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم‌جریمه نقدی به میزان پنج برابر اضافه دریافتی از بیماران،لغو پروانه مسؤول فنی،توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه سوم‌جریمه نقدی به میزان ده برابر اضافه دریافتی از بیماران،لغو پروانه مسؤول فنی،لغو پروانه تأسیس،توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
تبصره- میزان حق العلاج بیماران از طریق وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.
ماده 5 - به کارگیری کلیه متخصصین و صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی که فاقد مجوز قانونی کار،صادره از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی باشند،در مؤسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
مرتبه اول‌جریمه نقدی به میزان یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال،توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم‌علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول،لغو پروانه مسؤول فنی.
مرتبه سوم‌علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم،لغو پروانه تأسیس.
ماده 6 - صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوزهای قانونی کار مندرج در ماده (5)که در محل غیر مجاز به کار مشغول شده‌اند به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد:
مرتبه اول‌درج تخلف در پرونده پزشکی و اعزام به محل کار قانونی.
مرتبه دوم‌علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول،جریمه نقدی به میزان پانصد هزار تا پنج میلیون ریال به تناسب.
مرتبه سوم‌علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم،محکومیت به اضافه خدمت در محل کار قانونی حداکثر تا دوبرابر مدت قانونی.
ماده 7 - به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در مؤسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم خواهد شد:
مرتبه اول‌جریمه نقدی به میزان پانصد هزار تا یک میلیون ریال،توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم‌علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول،لغو پروانه مسؤول فنی.
مرتبه سوم‌علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم لغو پروانه تأسیس.
تبصره- افراد فاقد صلاحیت شاغل نیز به مراجع ذی صلاح قضائی جهت برخورد قانونی معرفی خواهند گردید.
ماده 8 - ترک مؤسسه پزشکی توسط مسؤول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعت مقرر،تعطیل غیر موجه مطب و یا مؤسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی و نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تعیین مینماید،جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد:
مرتبه اول‌توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم‌علاوه بر مجازات مرتبه اول،جریمه نقدی به میزان یکصد هزار تا پانصد هزار ریال.
مرتبه سوم‌علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم،لغو پروانه مسؤول فنی.
تبصره- در صورت لغو پروانه مسؤول فنی و یا لغو پروانه تأسیس در مورد مؤسسات پزشکی(مشمولین مواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8)جهت تعیین تکلیف قانونی برای انتخاب مسؤول فنی جدید و هیأت مؤسس جدید مراتب به کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ارجاع میگردد و ضمنا تا تعیین تکلیف نهایی از طریق کمیسیون فوق از طرف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مسؤول فنی موقت برای اداره مؤسسه منصوب و به کار گماشته خواهد شد.
ماده 9 - چنانچه اعمال خلاف مندرج در مواد 1 و 3 و 4 و 7 سبب ورود خسارت جانی و مالی به افراد شود،مجازاتهای مندرج،مانع رسیدگی و پیگرد قانونی مؤسسه و یا افراد متخلف و اعمال مجازاتهای مربوط توسط مراجع ذی صلاح قضائی نخواهد گردید.
ماده 10 - چنانچه تخلفات متعددی در واحدهای موضوع این قانون صورت پذیرد،در هر مورد مجازاتهای مربوط اعمال خواهد شد.
ماده 11 - در مورد جرائم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان بر حسب مورد و مدیر عامل سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدوا رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیر دولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی مینماید.
ماده 12 - کلیه درآمدهای حاصل از مجازاتهای این قانون به خزانه واریز میشود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این قانون را مطابق تشخیص وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از محل وجوه جرائم در اختیار وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.

فصل دوم‌تعزیرات توزیع و فروش دارو و شیرخشک و ملزومات پزشکی،دندانپزشکی و آزمایشگاهی

بخش 1-دارو

ماده 13 - دارو باید دارای پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی باشد و عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف داروخانه جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد:
مرتبه اول‌اخطار کتبی و جمع‌آوری داروهای غیر مجاز. مرتبه دوم‌جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و انعکاس مراتب در پرونده.
مرتبه سوم‌قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه.
مرتبه چهارم‌تعطیل داروخانه تا مدت یک سال.
ماده 14 - داروخانه باید دارای پروانه تأسیس از طرف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطیل میگردد.
ماده 15 - عرضه و فروش دارو باید با حضور مسؤول فنی انجام گیرد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطیل میگردد.
ماده 16 - مسؤول فنی باید در ساعات مقرر در داروخانه حضور داشته باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم میگردد:
مرتبه اول‌اخطار کتبی با درج در پرونده.
مرتبه دوم‌جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال.
مرتبه سوم‌جریمه نقدی تا مبلغ دویست هزار ریال.
مرتبه چهارم‌لغو موقت پروانه مسؤولیت فنی تا مدت سه ماه.
ماده 17 - داروخانه باید دارو را از شبکه‌های توزیع تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(شرکتهای توزیعکننده دارو)تهیه و تدارک نماید.عدم رعایت ضوابط این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد:
مرتبه اول‌اخطار کتبی با درج در پرونده.
مرتبه دوم‌جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال.
مرتبه سوم‌جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه.
مرتبه چهارم‌تعطیل موقت داروخانه تا مدت یک سال.
تبصره- مبادله دارو در حد متعارف مصرف یک روز بین داروخانه‌های یک شهر مشمول ضوابط فوق نخواهد بود.
ماده 18 - دارو باید در مقابل نسخه پزشک ارائه شود و ارائه آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
مرتبه اول‌تذکر کتبی.
مرتبه دوم‌اخطار کتبی با درج در پرونده.
مرتبه سوم‌جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال.
مرتبه چهارم‌جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال.
مرتبه پنجم‌قطع سهمیه دارویی تا مدت یک ماه.
تبصره- لیست اقلامی که ارائه آنها بدون نسخه پزشک مجاز میباشد از سوی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی اعلام میگردد.
ماده 19 - دارو باید طبق قیمت رسمی برای مصرفکننده،به متقاضی ارائه شود و قیمت هر قلم از داروهای ارائه‌شده در نسخه درج شود و نسخه نیز به مهر داروخانه ممهور گردد و در مورد نسخ بیمه خدمات درمانی کپی نسخه(نسخه دوم)پس از درج قیمت،مهر گردد.تخلف از این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد:
الف‌گرانفروشی:
مرتبه اول‌جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال.
مرتبه دوم‌جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه سوم‌جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال و قطع سهمیه دارویی به مدت یک ماه.
مرتبه چهارم‌تعطیل داروخانه تا مدت یک سال.
ب‌عدم درج قیمت در نسخ بیماران و ممهور ننمودن آنها:
مرتبه اول‌تذکر کتبی.
مرتبه دوم‌اخطار کتبی.
مرتبه سوم‌جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال.
مرتبه چهارم‌جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال.

ماده 20 - نگهداری و یا عرضه و یا فروش داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته که بایستی معدوم شوند،جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
الف‌عرضه و نگهداری:
مرتبه اول‌تذکر کتبی و جمع‌آوری داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته.
مرتبه دوم‌جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و جمع‌آوری داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته.
مرتبه سوم‌قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه.
مرتبه چهارم‌تعطیل موقت تا شش ماه.
ب‌فروش:
چنانچه در سایر قوانین مجازاتهای شدیدتری پیش‌بینی نشده باشد،علاوه بر جبران خسارت وارده به بیمار:
مرتبه اول‌جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و جمع‌آوری داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته.
مرتبه دوم‌جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و قطع سهمیه دارویی تا مدت یک ماه.
مرتبه سوم‌تعطیل داروخانه تا مدت یک سال.
ماده 21 - در داروخانه نباید غیر از دارو،لوازم بهداشتی و آرایشی،شیرخشک،غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی مجاز،کالای دیگری به فروش برسد.تخلف از ضوابط این ماده جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
مرتبه اول‌تذکر کتبی.
مرتبه دوم‌اخطار کتبی و درج در پرونده.
مرتبه سوم‌جمع‌آوری کالاهای غیر مجاز.
مرتبه چهارم‌جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و ضبط کالاهای غیر مجاز به نفع دولت.

ماده 22 - چنانچه داروخانه لوازم بهداشتی و آرایشی،شیرخشک،غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی مجاز را بیش از قیمت‌های تعیین‌شده عرضه نماید گرانفروشی محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
الف‌گرانفروشی تا مبلغ دو هزار ریال:
مرتبه اول‌جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال.
مرتبه دوم‌جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.
مرتبه سوم‌جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال،نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش.
ب‌گرانفروشی از مبلغ بیش از دو هزار ریال تا مبلغ پانصد هزار ریال:
مرتبه اول‌جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی.
مرتبه دوم‌جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.
مرتبه سوم‌جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی،نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش.
ج‌گرانفروشی از مبلغ بیش از پانصد هزار ریال تا مبلغ پنج میلیون ریال:
مرتبه اول‌جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی.
مرتبه دوم‌جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.
مرتبه سوم‌جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی،نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش.
دگرانفروشی بیش از پنج میلیون ریال:
مرتبه اول‌جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی.
مرتبه دوم‌جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.
مرتبه سوم‌جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی،نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش.
ماده 23 - داروخانه موظف است کلیه کالاهای خریداریشده را مستمرا تا اتمام موجودی عرضه نماید و در صورت خودداری از عرضه به مجازات‌های زیر محکوم میشود:
مرتبه اول‌اخطار کتبی با درج در پرونده و الزام به عرضه کالاها با قیمت تعیین‌شده.
مرتبه دوم‌جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال.
مرتبه سوم‌قطع سهمیه تا مدت سه ماه.
مرتبه چهارم‌تعطیل موقت تا یک سال.
ماده 24 - داروخانه موظف است طبق ساعات تعیین‌شده خدمات مربوطه را ارائه نماید مگر با دلیل موجه و یا با اطلاع کتبی و نظر سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان محل و در غیر این صورت متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
مرتبه اول‌تذکر.
مرتبه دوم‌اخطار کتبی با درج در پرونده.
مرتبه سوم‌جریمه نقدی تا بیست هزار ریال.
مرتبه چهارم‌جریمه نقدی تا پنجاه هزار ریال.
تبصره 1- در صورتی که داروخانه قبل از پایان ساعات تعیین شده از ارائه خدمات دارویی خودداری نماید،مرتبه اول تذکر،مرتبه دوم اخطار کتبی و درج در پرونده،مرتبه سوم جریمه نقدی تا پنجاه هزار ریال مرتبه چهارم جریمه نقدی تا یکصد هزار ریال.
تبصره 2- داروخانه‌های شبانه‌روزی در صورت عدم رعایت مفاد این ماده علاوه بر تعزیرات ذکر شده در مرتبه پنجم تا یک سال تعطیل خواهند شد.

ماده 25 - در مناطقی که داروخانه منحصر به فرد باشد و داروخانه بر طبق مواد این قانون تا یک سال به تعطیل موقت تعزیر شود،پروانه تأسیس از متخلف سلب و به فرد واجد شرایط دیگری واگذار میگردد و متخلف تا پنج سال حق گرفتن مجدد پروانه تأسیس داروخانه را نخواهد داشت و به هر حال داروخانه نباید تعطیل گردد.

بخش 2-شیرخشک و غذای کودک

ماده 26 - شیرخشک شیرخواران باید دارای مجوز ورود از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی بوده و از طریق شبکه‌های توزیعکننده مورد تأیید این وزارت در اختیار داروخانه‌ها قرار گیرد و داروخانه نیز بایستی آن را در ازاء دریافت کوپن معتبر و با قیمت رسمی به متقاضی ارائه نماید(شیرخشکهای رژیمی صرفا بایستی با نسخه پزشک و با قیمت رسمی به مصرفکننده عرضه شود)تخلف از این امور جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
الف‌در صورت عدم عرضه شیرخشک،مجازاتهای مذکور در ماده 23 این قانون.
ب‌در صورت گرانفروشی،مجازات‌های مذکور در بند الف ماده 19 این قانون.
ج‌در صورت عرضه شیرخشکهای رژیمی بدون نسخه پزشک مجازاتهای مذکور در ماده 18 این قانون.
ددر صورت تهیه و عرضه و فروش شیرخشک شیرخواران بدون مجوز،مجازاتهای مذکور در ماده 13 این قانون.

بخش 3-لوازم و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی

ماده 27 - لوازم و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی که برای تولید و یا وارد کردن آنها از ارز دولتی استفاده شده باشد باید بر اساس ضوابطی که وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تعیین مینماید،در مقابل ارائه فاکتور و با قیمت رسمی در اختیار متقاضی قرار گیرد و تخلف از این امور جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
مرتبه اول‌اخطار کتبی و یا جریمه نقدی تا یکصد هزار ریال و یا هر دو مجازات.
مرتبه دوم‌جریمه نقدی تا یک میلیون ریال.
مرتبه سوم‌جریمه نقدی تا پنج میلیون ریال.
در صورت گرانفروشی متخلف به ترتیب مذکور در ماده 22 این قانون مجازات میشود.
تبصره- شرکتهای توزیعکننده اقلام مذکور در صورتی که در تخلف از ضوابط فوق با تولیدکننده و یا واردکننده مشارکت و یا معاونت داشته باشند متخلف محسوب و به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد:
مرتبه اول‌اخطار کتبی و ضبط کالا به نفع دولت و پرداخت بهای آن به قیمت رسمی به شرکت مذکور.
مرتبه دوم‌ضبط کالا به نفع دولت.
مرتبه سوم‌جریمه نقدی تا یک میلیون ریال و ضبط کالا به نفع دولت.

بخش-4-شرکت‌های توزیعکننده دارو،شیرخشک و ملزومات پزشکی،دندانپزشکی و آزمایشگاهی

ماده 28 - این‌گونه شرکتها موظف هستند کالاهای موضوع این قانون را در صورتی که با ارز دولتی تولید و یا وارد شده باشند،منحصرا از شرکت‌های تولید و یا وارداتی مجاز دریافت نمایند.تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم میشود:
مرتبه اول‌اخطار کتبی و ضبط کالا به نفع دولت و پرداخت بهای آن به قیمت رسمی.
مرتبه دوم‌ضبط کالا به نفع دولت.
مرتبه سوم‌جریمه نقدی تا یک میلیون ریال و ضبط کالا به نفع دولت.
ماده 29 - شرکتهای توزیعی موظفند اقلام توزیعی خود را بر طبق ضوابط اعلام شده در اختیار واحدهای مجاز و یا متقاضیان قرار دهند.تخلف از ضوابط این ماده جرم بوده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم میشود:
مرتبه اول‌اخطار کتبی.
مرتبه دوم‌جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.
مرتبه سوم‌جریمه نقدی تا مبلغ پنج میلیون ریال.
ماده 30 - شرکتهای توزیعی موظفند با ارائه فاکتور و به قیمت رسمی کالا را تحویل نمایند.تخلف از این ماده جرم بوده و در صورت گرانفروشی،متخلف به ترتیب مذکور در ماده (22)این قانون مجازات میشود و در غیر این صورت:
مرتبه اول‌اخطار کتبی.
مرتبه دوم‌جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال.
مرتبه سوم‌جریمه نقدی تا مبلغ سیصد هزار ریال.

فصل سوم‌تعزیرات تولید،توزیع،فروش مواد خوردنی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

ماده 31 - تولید مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی که با علامت و بسته‌بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه میگردد طبق فهرست ماده (1)آیین‌نامه اجرائی ماده (8) و(9)قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد و تخلف از آن جرم بوده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم میشود:
مرتبه اول‌تعطیل واحد تولیدی غیر مجاز بلافاصله و ضبط کالای تولیدی به نفع دولت.
مرتبه دوم‌علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول،جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال با توجه به حجم تولید غیر مجاز.
مرتبه سوم‌علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم،ضبط لوازم تولیدی به نفع دولت.
چنانچه واحد تولیدی مجاز بدون کسب پروانه ساخت اقدام به تولید کالایی نماید:
مرتبه اول‌تعطیل خط تولید و ضبط کالای تولیدی به نفع دولت.
مرتبه دوم‌علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول،جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم تولید.
مرتبه سوم‌علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم تعطیل واحد تولیدی تا مدت شش ماه.
ماده 32 - تولید مواد غذائی،آرایشی و بهداشتی باید با حضور مسؤول فنی انجام گیرد،در صورت تخلف:
مرتبه اول‌تعطیل تولید با حضور مسؤول فنی و اخطار کتبی با درج در پرونده.
مرتبه دوم‌علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول،ضبط کالای تولیدی به نفع دولت.
مرتبه سوم‌علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم،جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.
مرتبه چهارم‌تعطیل واحد تولیدی تا یک سال.
ماده 33 - حضور مسؤول فنی در کلیه مراحل تولید الزامی بوده و مسؤول فنی باید نظارت دائم در امر تولید داشته باشد.تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم میشود:
مرتبه اول‌اخطار کتبی و درج در پرونده مسؤول فنی.
مرتبه دوم‌علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول،جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال.
مرتبه سوم‌جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال.
مرتبه چهارم‌تعلیق پروانه مسؤول فنی تا شش ماه.
ماده 34 - کلیه تولیدکنندگان موظفند برچسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصولات و فرآورده‌های تولیدی خود الصاق نمایند و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف(تاریخ مصرف)را نیز روی محصولات،حسب مورد،درج نمایند.تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم میشود:
مرتبه اول‌اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ دویست هزار ریال.
مرتبه دوم‌جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال.
مرتبه سوم‌جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.
ماده 35 - تولیدکنندگان مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی ملزم به رعایت فرمول تأییدشده در پروانه ساخت میباشند.
تخلف از مفاد این ماده در صورتی که عدم رعایت فرمول ساخت بر اساس کاهش مصرف مواد متشکله آن باشد،از مصادیق کم‌فروشی و یا گرانفروشی محسوب گردیده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم میشود:
الف‌گرانفروشی تا مبلغ دو هزار ریال:
مرتبه اول‌جریمه نقدی تا مبلغ ده هزار ریال.
مرتبه دوم‌جریمه نقدی تا مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.
مرتبه سوم‌جریمه نقدی تا مبلغ ده هزار ریال،نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش.
ب‌گرانفروشی از مبلغ بیش از دو هزار ریال تا مبلغ پانصد هزار ریال:
مرتبه اول‌جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی.
مرتبه دوم‌جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.
مرتبه سوم‌جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی،نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش.
ج‌گرانفروشی از مبلغ بیش از پانصد هزار ریال تا مبلغ پنج میلیون ریال:
مرتبه اول‌جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی.
مرتبه دوم‌جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.
مرتبه سوم‌جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی،نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش.
دگرانفروشی بیش از پنج میلیون ریال:
مرتبه اول‌جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی.
مرتبه دوم‌جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.
مرتبه سوم‌جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی،نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش.
در صورتی که مواد اولیه به کار رفته در فرمول ساخت،از مواد غیر مجاز و یا سمی باشد، متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
مرتبه اول‌ضبط کالای تولیدی و در صورت سمی و یا زیان‌آور بودن،معدوم نمودن کالا.
مرتبه دوم‌علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول،جریمه نقدی تا پنج میلیون ریال.
مرتبه سوم‌علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم،تعطیل واحد تولیدی تا یک سال.
ماده 36 - شرکت‌های پخش،فروشگاه‌ها،سوپر مارکتها،تعاونیها و سایر اماکن که حق فروش یا توزیع کالای خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از کالاهای مشمول قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی میباشند که دارای پروانه ساخت معتبر و یا مجوز ورود از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی باشند. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم میشود:
الف‌شرکتهای پخش و تعاونیهای بزرگ:
مرتبه اول‌اخطار و ضبط کالا به نفع دولت
مرتبه دوم‌علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول،جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم کالا.
مرتبه سوم‌علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم،محکومیت مدیر عامل شرکت به زندان از یک تا شش ماه.
ب‌فروشگاه‌ها و سوپر مارکتها و سایر اماکن:
مرتبه اول‌اخطار و ضبط کالا به نفع دولت.
مرتبه دوم‌علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول،جریمه نقدی تا یکصد هزار ریال.
مرتبه سوم‌علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول،جریمه نقدی تا پانصد هزار ریال.
در صورت تکرارتعطیل واحد از یک تا شش ماه.

ماده 37 - فروشگاه‌ها،سوپر مارکتها،تعاونیها و سایر اماکن باید از عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی خودداری نمایند.عرضه و تحویل کالا با علم به غیر بهداشتی بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم میشود:
مرتبه اول‌اخطار کتبی و ضبط کالا به نفع دولت.
مرتبه دوم‌علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول،جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال به تناسب حجم کالا.
مرتبه سوم‌علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم،تعطیل واحد از یک تا شش ماه.
ماده 38 - سازمانها و شرکتهای واردکننده و تولیدکننده مواد اولیه غذائی،آرایشی و بهداشتی در صورتی میتوانند کالای خود را به تولیدکنندگان موضوع ماده 31 این قانون عرضه نمایند که واحدهای مذکور دارای مجوز و یا پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی باشند و متخلفین از مفاد این ماده به مجازات‌های زیر محکوم میشوند:
الف‌واردکنندگان:
مرتبه اول‌اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.
مرتبه دوم‌جریمه نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال.
مرتبه سوم‌جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال.
ب‌تولیدکنندگان:
مرتبه اول‌اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.
مرتبه دوم‌جریمه نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال.
مرتبه سوم‌جریمه نقدی تا ده میلیون ریال.

ماده 39 - متصدیان و مسؤولین کارخانجات و کارگاه‌ها و مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی،آرایشی،بهداشتی،اماکن عمومی،مراکز بهداشتی و درمانی،مراکز آموزشی و پرورشی،محلهای نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاه‌ها ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی در محل فعالیت خود میباشند. متخلفین از مفاد این ماده به ازاء هر مورد نقص بهداشتی،به مجازاتهای زیر محکوم میشوند:
مرتبه اول‌جریمه نقدی از مبلغ یک هزار تا پنجاه هزار ریال.
مرتبه دوم‌جریمه نقدی از مبلغ دو هزار تا یکصد هزار ریال.
مرتبه سوم‌جریمه نقدی از مبلغ چهار هزار تا دویست هزار ریال.
مرتبه چهارم‌علاوه بر مجازات مرتبه سوم،زندان از یک تا شش ماه. تبصره- در صورت عدم رفع نقایص بهداشتی در پایان مهلت مقرر،با لغو پروانه کسب متصدی و یا مسؤولین،محل تعطیل خواهد شد و ادامه کار منوط به اخذ پروانه جدید و رفع نقص میباشد.
ماده 40 - در کلیه مراحل مربوط به مواد این قانون در صورتی که تخلف در بخش غیر خصوصی انجام گرفته باشد،حسب مورد مقام مجاز دستوردهنده و یا مباشر و یا هر دو،متخلف محسوب و به مجازاتهای زیر محکوم میگردند:
مرتبه اول‌اخطار کتبی و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.
مرتبه دوم‌جریمه نقدی تا مبلغ پنج میلیون ریال.
مرتبه سوم‌تعلیق از خدمت به مدت سه تا شش ماه.
مرتبه چهارم‌زندان از یک تا شش ماه.

فصل چهارم‌سایر مقررات

ماده 41 - گزارش تخلفات مندرج در این قانون به وسیله ناظرین و بازرسین ویژه‌ای که توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و یا مدیران عامل سازمانهای منطقه‌ای بهداشت، درمان تعیین میشوند،تهیه میگردد.
ماده 42 - کلیه گزارشات تخلفات مندرج در این قانون باید به تأیید ناظرین و بازرسین ویژه برسد.
ماده 43 - وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی موظف است به طور منظم اسامی کالاهای مجاز و غیر مجاز(خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی)را جهت اطلاع عموم به نحو مقتضی اعلام نماید.
ماده 44 - اعمال تعزیرات حکومتی موضوع این قانون مانع اجرای مجازات‌های قانونی دیگر نخواهد بود.
2(1)