از قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران


مصوب 1382/1/27

فصل اول‌تعریف،اهداف

ماده 3 - وظائف و اختیارات سازمان با توجه به اهداف فوق به شرح زیر است:
...
3-نظارت بر کیفیت کار تخصصی و رسیدگی به تخلفات تخصصی روانشناسان و مشاوران که عنوان جرائم عمومی را نداشته باشند از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی و مطابق تبصره ماده (19)و ماده (20)این قانون.
ماده 19 - به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین روانشناسی و مشاوره، هیأت مرکزی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای در سازمان مرکزی و هیأت‌های بدوی در مناطق تشکیل میگردند.
تبصره- تخلفاتی که موجب محکومیت اعضاء سازمان میشود عبارتند از:
1-تخلف از شؤون حرفه‌ای و صنفی به معنای عدول از اصول نظامنامه اخلاقی حرفه‌های مشاوره و روانشناسی.
2-عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات دولتی و سهل‌انگاری در انجام وظائف قانونی،متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم میگردند:
الف‌تذکر یا توبیخ شفاهی هیأت رسیدگی به تخلفات.
ب‌اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده شخص در هیأت رسیدگی به تخلفات.
ج‌توبیخ کتبی با درج در نشریه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و الصاق در تابلوی اعلانات سازمان.
دمحرومیت از اشتغال به حرفه‌های روانشناسی و مشاوره از سه ماه تا یک سال در محل اشتغال.
همحرومیت از اشتغال به حرفه‌های روانشناسی و مشاوره از سه ماه تا یک سال در تمام کشور.
ومحرومیت از اشتغال به حرفه‌های روانشناسی از یک سال تا پنج سال.
زمحرومیت دائم از اشتغال به مشاوره و روانشناسی در تمام کشور.
ماده 20 - هیأت مرکزی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با پنج نفر عضو منتخب شورای مرکزی سازمان تشکیل میگردد.
تبصره 1- هیأت مرکزی رسیدگی به تخلفات میتواند مسؤولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های روانشناسی و مشاوره چند منطقه را به یک هیأت بدوی واگذار نماید.
تبصره 2- در صورتی که فردی نسبت به رأی هیأت مرکزی شاکی باشد میتواند به دادگاه صالح شکایت کند.
2(1)