قانون منع خریدوفروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت


مصوب 1307/11/18
ماده واحده - در مملکت ایران هیچکس به عنوان برده شناخته نشده و هر برده به مجرد ورود به خاک یا آبهای ساحلی ایران آزاد خواهد بود هرکس انسانی را به نام برده خرید و فروش کرده یا رفتار مالکانه دیگری نسبت به انسانی بنماید یا واسطه معامله و حمل‌ونقل برده بشود محکوم به یک تا سه سال حبس تأدیبی خواهد گردید.
تبصره- هریک از مأمورین دولتی مکلف است به محض اطلاع یا مراجعه کسیکه مورد معامله یا رفتار بردگی شده است فورا وسائل استخلاص او را فراهم آورده برای تعقیب مجرم به نزدیکترین پارکه بدایت اطلاع دهد.
2(1)