قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی


مصوّب 1346/3/16
ماده 1 - خانه سازمانی خانه‌ایست که از طرف وزارتخانه‌ها یا مؤسّسات دولتی و یا وابسته به دولت در اختیار متصدیان مشاغل معینی در دوره تصدی آن شغل برای سکونت گذارده میشود.
ماده 2 - شرائط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی و مبلغی که استفادهکننده باید بپردازد و همچنین ترتیب تخلیه آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانی و مسکن تهیّه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 3 - در صورتی که استفادهکننده از خانه سازمانی ظرف مهلت مقرّر خانه را تخلیه نکند تا روز تخلیه و تحویل حقوق و مزایای او و در مورد مستخدم بازنشسته یک چهارم حقوق بازنشستگی او به نفع سازمان مربوط برداشت میشود.
ماده 4 - ادارات پرداختکننده حقوق در مرکز و شهرستان‌ها مکلّفند مبلغی را که استفادهکننده از خانه سازمانی در ازاء استفاده از آن باید بپردازد ماهیانه از حقوق و سایر دریافتیهای او کسر و بلافاصله به حساب مربوطه تحویل نمایند.
ماده 5 - خانه‌های سازمانی مشمول هیچیک از مقرّرات قانون مالک و مستأجر و همچنین انجام تشریفات ثبتی مربوط به مقرّرات اجاره و استجاره نخواهد بود.
تبصره(الحاقی 1351/2/29)- خانه‌های سازمانی که در بخش خصوصی از طرف صاحبان صنایع و معادن و واحدهای تولیدی در اختیار کارکنان و کارگران کارخانجات و معادن و واحدهای تولیدی گذارده میشود از حیث طرز استفاده و تخلیه مشمول مقرّرات این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن میباشد.
ماده 6 - خانه‌های سازمانی نیروهای مسلّح مشمول مقرّرات مربوط به خود خواهد بود.2(1)