آیین‌نامه اجرائی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی


مصوب 1364/10/15 هیأت وزیران
ماده 1 - فوریتهای پزشکی به مواردی از اعمال پزشکی اطلاق میشود که بایستی بیماران را سریعا مورد رسیدگی و درمان قرار داد و چنانچه اقدام فوری به عمل نیاید باعث خطرات جانی،نقص عضو،یا عوارض صعب العلاج و یا غیر قابل جبران خواهد شد.
ماده 2 - از نظر این آیین‌نامه فوریتهای پزشکی«اورژانس»شامل موارد زیر میشود:
1-مسمومیت‌ها.
2-سوختگیها.
3-زایمان‌ها.
4-صدمات ناشی از حوادث و سوانح و وسائط نقلیه.
5-سکته‌های قلبی و مغزی.
6-خونریزیها و شوکها.
7-اغماء.
8-اختلالات تنفسی شدید و خفگیها.
9-تشنجات.
10-بیماریهای عفونی خطرناک مانند مننژیت‌ها.
11-بیمارهای نوزادانی که نیاز به تعویض خون دارند.
12-سایر مواردی که در شمول تعریف ماده 1 قرار میگیرد.
ماده 3 - بیمار مشمول این آیین‌نامه شخصی است که طبق تعریف فوریتهای پزشکی (اورژانس)احتیاج به کمک فوری دارد.
ماده 4 - کلیه بیمارستانها،اعم از دولتی و غیر دولتی در تمام اوقات شبانه‌روز و نیز درمانگاه‌ها و سایر مؤسسات درمانی در ساعات فعالیت طبق پروانه تأسیسی که از وزارت بهداری سابق دریافت داشته‌اند مکلف به پذیرش بیمارانی که مشمول فوریتهای پزشکی هستند میباشند.
ماده 5 - در مناطقی که مراکز اورژانس وجود دارد و به نحوی از موارد فوریتهای پزشکی اطلاع پیدا میکند مسؤولیت مستقیم انتقال بیمار به مراکز درمانی با مراکز اورژانس میباشد.
تبصره- همه افراد مکلفند به محض مشاهده هرگونه موارد اورژانس در صورت دسترسی به مرکز اورژانس از طریق تلفن و سایر وسائل ارتباطی فورا مورد را به آگاهی نزدیکترین مرکز اورژانس برسانند و در صورت عدم دسترسی به واحد اورژانس نسبت به انتقال بیمار اورژانسی به نزدیکترین مراکز درمانی اقدام نمایند.
ماده 6 - در صورتی که بیمار اورژانس در واحدهای بخش دولتی تحت مداوا قرار گیرد حق العلاج پزشکی که جهت مداوای بیمار فراخوانده میشود در صورتی که در ساعات غیر اداری باشد برابر 50%تعرفه خدمات درمانی مورد عمل در آن مورد خاص خواهد بود.
تبصره- پزشکانی که منحصرا در بخش خصوصی به کار اشتغال دارند در صورتی که به دلیل نیاز از آنان کمک خواسته شود در تمام اوقات از مزایای این ماده استفاده خواهند نمود.
ماده 7 - در صورتی که بیمار اورژانس در واحدهای درمانی غیر دولتی تحت مداوا قرار گیرد هزینه درمان توسط بیمار طبق تعرفه خدمات درمانی پرداخت خواهد شد.
تبصره- در موارد استثنائی که بیمار استطاعت پرداخت کامل هزینه درمان خود را نداشته باشد طبق نظر کارشناسی مددکاری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی حداکثر تا 80% کل هزینه توسط آن وزارتخانه پرداخت خواهد شد.بدیهی است مابه‌التفاوت پرداختی وزارتخانه مذکور را خود بیمار باید به واحد درمانی مربوطه بپردازد.
2(3)