قانون حمایت از کودکان و نوجوانان


مصوب 1381/9/25
ماده 1 - کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند از حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند میشوند.
ماده 2 - هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.
ماده 3 - هرگونه خرید،فروش،بهرهکشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق،ممنوع و مرتکب،حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون(10/000/000)ریال تا بیست میلیون (20/000/000)ریال محکوم خواهد شد.
ماده 4 - هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون(000،000،10)ریال جزای نقدی محکوم میگردد.
ماده 5 - کودکآزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.
ماده 6 - کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسؤولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلفند به محض مشاهده موارد کودکآزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضائی اعلام نمایند تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون(5/000/000)ریال خواهد بود.
ماده 7 - اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (59)قانون مجازات اسلامی مصوب 1370/9/7 و ماده (1179)قانون مدنی مصوب 1314/1/19 از شمول این قانون مستثنی است.
ماده 8 - اگر جرائم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین‌تری برای آنها مقرر شده باشد،حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد.
ماده 9 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی الاثر میگردد.
2(1)