شرایط پذیرش درخواست‌ها و صدور مجوز سقط جنین


مصوب 1382/7/22 رئیس قوه قضائیه
1-درخواست صدور مجوز سقط درمانی(تنها در ادارات کل پزشکیقانونی استانها)در صورت دستور مقام قضائی یا درخواست زوجین با معرفینامه پزشک معالج قبل از ولوج روح (چهار ماهگی)مورد پذیرش قرار میگیرد.
2-معرفینامه پزشک میباید شامل عکس بیمار(ممهور به مهر پزشک معالج)،مشخصات شناسنامه‌ای جهت احراز هویت،تشخیص بیماری،روش تشخیص(علائم،نشان‌ها و آزمایشات پاراکلینیک)بوده و به پیوست آن تصویر شناسنامه و مدارک احراز هویت زوجین و نیز نتایج آزمایشات پاراکلینیک(دارای عکس بیمار ممهور به مهر و مشخصات شناسنامه‌ای)ارائه گردد.
3-در مورد اندیکاسیونهای جنینی انجام حداقل دو نوبت سونوگرافی و در مورد اندیکاسیونهای مادری حداقل یک نوبت سونوگرافی برای تعیین سن حاملگی و ارائه آن به پیوست معرفینامه پزشک الزامی است.
4-ارائه حداقل دو مشاوره تخصصی در تأیید تشخیص بیماری به پیوست معرفینامه پزشک الزامی است.
5-در موارد خارج از فهرست اندیکاسیونها اعلام شده،ارائه حداقل سه مشاوره تخصصی مبنی بر ناهنجاریهای منجر به مرگ جنین یا خطر مرگ مادر الزامی است.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به مراکز تابعه و جامعه پزشکی اعلام گردد.موارد جدید مجوز سقط جنین متعاقبا اعلام خواهد شد.
اندیکاسیونهای سقط جنین در بیماریها و ناهنجاریهای جنینی که به مرگ جنین داخل رحم(مرده‌زایی)یا مرگ نوزاد بلافاصله بعد از تولد جنین منجر میشوند
>3980002000101<...
اندیکاسیونهای سقط جنین در بیماریهای مادر
>3980002000102<...
2(2)