از آیین‌نامه مربوط به شرائط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی


مصوّب 1363/10/19 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی
ماده 15 - -(اصلاحی 1375/10/9)- در صورتی که خانه سازمانی در پایان مدّت یا مهلت مقرّر تخلیه نشود سازمان متبوع استفادهکننده مکلّف است از طریق رئیس دادگستری محل یا جانشین یا نماینده او در نقاطی که مقامات مذکور نباشند به وسیله مأموران انتظامی خانه را تخلیه نماید و تا زمان تخلیه از پرداخت حقوق و مزایای استفادهکننده از خانه سازمانی طبق ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوّب 1346 خودداری به عمل خواهد آمد.
تبصره(الحاقی 1375/10/9)- در صورت عدم تخلیه خانه توسط سازمان متبوع استفادهکننده در مهلت مقرّر سازمان صاحب‌خانه موظّف است با ارائه سه ماه مهلت مجدد نسبت به تخلیه خانه به روش مندرج در این ماده اقدام کند.
آن دسته از خانه‌های سازمانی که سازمان صاحب‌خانه و سازمان متبوع استفادهکننده آنها یکی است،از مفاد این تبصره مستثنی هستند.2(3)